Dansk-engelsk oversættelse af "besidde"

DA

"besidde" engelsk oversættelse

DA

besidde {verbum}

volume_up
besidde (også: eje)
og de der græde som om de ikke græde og de der glæde sig som om de ikke glæde sig og de der købe som om de ikke besidde
And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
besidde (også: eje)
Enhver har ret til at besidde lovligt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe dispositioner hermed og at lade den gå i arv.
Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions.
I henhold til artikel 3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker er det en af ECB ' s opgaver at besidde og administrere officielle valutareserver.
According to Article 3 of the Statute of the European System of Central Banks, owning and managing official foreign reserve assets is one of the tasks of the ECB.
at besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver
to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
besidde og forvalte de i denne artikel nævnte aktiver
hold and manage the assets referred to in this Article;
Den Europæiske Centralbank kan besidde og forvalte reservestillinger og særlige trækningsrettigheder over for Den Internationale Valutafond samt sørge for sammenlægning af sådanne aktiver.6.
The European Central Bank may hold and manage International Monetary Fund reserve positions and special drawing rights and provide for the pooling of such assets.6.

Eksempelsætninger "besidde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan skal altså efter min mening besidde en vis ydmyghed for at udføre dette utaknemmelige arbejde.
I therefore believe some humility was needed to accomplish this painstaking task.
Danishat besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver
to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
DanishTemmelig mange stater undlader frivilligt at besidde atomvåben.
Very many states renounce nuclear weapons voluntarily.
Danishbesidde og forvalte de i denne artikel nævnte aktiver
hold and manage the assets referred to in this Article;
DanishI virkeligheden ved vi godt, at han kun vil én ting, som han sidder der på sine diamanter, nemlig besidde hele magten.
In reality, of course, sitting comfortably on his diamonds, he wants only one thing: all the power.
DanishDyrlægen og de officielle faguddannede medarbejdere skal også dokumentere at besidde stor ekspertise på området.
That is why it is important that Parliament has included the basic tasks of official controls in Article 3.
DanishEnhver har ret til at besidde lovligt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe dispositioner hermed og at lade den gå i arv.
Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions.
DanishSom europæere skal vi have en særlig interesse heri og besidde den nødvendige ærgerrighed for at opnå fremskridt.
This is something in which we, as Europeans, must have a particular interest, and we must be ambitious enough to make headway here.
Danishog de der græde som om de ikke græde og de der glæde sig som om de ikke glæde sig og de der købe som om de ikke besidde
And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
DanishDet drejer sig om ændringsforslag 2, 15, 16 og 17, idet man kan diskutere, i hvor høj grad Kommissionen skal besidde retten til at agere.
They relate to Amendments Nos 2, 15, 16 and 17, since it is debatable to what extent the Commission should have the power to act.
DanishFor nu at give et eksempel: I det land, jeg kommer fra, var det ikke strafbart hverken at fremstille eller besidde forfalskede kreditkort indtil april i år.
To give one example: in my country, neither the manufacture nor the possession of forged credit cards was a crime until April this year.
DanishFor det andet, og det er det vigtigste, skal de besidde en absolut vilje til at sikre et resultat af samme slags, som præsident Clinton viste i Wye Plantation.
Secondly, and most importantly, they are going to need the absolute determination to secure success, of the kind which President Clinton showed in Wye Plantation.
DanishI henhold til artikel 3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker er det en af ECB ' s opgaver at besidde og administrere officielle valutareserver.
According to Article 3 of the Statute of the European System of Central Banks, owning and managing official foreign reserve assets is one of the tasks of the ECB.
DanishMen det vil være naivt af os at forvente, at disse kampe vil høre op og endda meget naivt af Parlamentet at forvente, at sådanne personer ikke vil besidde disse poster.
But it would be naïve of us to assume that such battles will not continue, and indeed naïve of this Parliament not to imagine that such people will take those positions.
DanishVi er enige med ordføreren, når han nævner, at medlemsstaterne " bør besidde en generel retskompetence, og at Unionen kun bør råde over tildelt kompetence i form af beføjelser ".
We agree with the rapporteur that the Member States 'must have competence under the ordinary law and the Union must enjoy only the competences allocated to it '.
DanishVi mener helt entydigt, at det må og skal være en ret for ethvert medlemsland af Den Europæiske Union at besidde formandsposten på rotationsbasis, som tilfældet er i dag.
We believe quite categorically that there must and shall be a right for every Member State of the European Union to occupy the presidency on a rotational basis as the case is today.
DanishDen Europæiske Centralbank skal have fuld ret til at besidde og forvalte de valutareserver, der overføres til den, og anvende dem til de formål, der er fastsat i denne statut.2.
The European Central Bank shall have the full right to hold and manage the foreign reserves that are transferred to it and to use them for the purposes set out in this Statute.2.
DanishDen Europæiske Centralbank kan besidde og forvalte reservestillinger og særlige trækningsrettigheder over for Den Internationale Valutafond samt sørge for sammenlægning af sådanne aktiver.6.
The European Central Bank may hold and manage International Monetary Fund reserve positions and special drawing rights and provide for the pooling of such assets.6.
DanishKære Pat, jeg håber, der bliver lejlighed til at få et rigtig tæt samarbejde igen, og at du er her i mødesalen i dag, viser, at du fortsat vil besidde den europæiske lidenskab.
My dear Pat, I hope we will have another opportunity to work closely together, and the fact that you are in the plenary today shows that the passion for Europe will still be with you.