Dansk-engelsk oversættelse af "besidder"

DA

"besidder" engelsk oversættelse

DA

besidder {en}

volume_up
besidder (også: ejer, indehaver)

Eksempelsætninger "besidder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi behøver ikke at udvikle dem: vi besidder allerede disse ødelæggelsesvåben.
We do not need to develop them: we already have these weapons of destruction.
DanishUdviklingslandene besidder 80 % af jordklodens genetiske mangfoldighed.
Four fifths of the world's genetic polymorphism happens in the developing countries.
DanishPiloterne, teknikerne og de øvrige fagmænd besidder uundværlige erfaringer på området.
Pilots, technicians and other professionals have irreplaceable experience in this field.
DanishI denne uge har vi skullet beslutte, hvordan vi fordeler de talenter, medlemmerne besidder.
This week we have had to decide how we distribute talent amongst the Members.
DanishEuropa besidder andre aktiver og andre kreative kilder til at vinde eksportmarkedsandele.
Europe has other assets and other creative ways of finding export markets.
DanishVi besidder et værktøj: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug.
We have an instrument for this in the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
DanishDe besidder ofte erfaringer og viden, som de kan tilføre samfundet.
They often have experience and knowledge to contribute to society.
DanishDet er et spørgsmål om at skaffe sig viden, og i dag besidder vi ikke den fornødne viden.
The main thing is to make it clear and today we are not clear.
DanishDe, der besidder fortrolige oplysninger, gør klogt i at beskytte dem.
Whoever has confidential information at their disposal does well to protect that confidential information.
DanishDet virker ofte, som om mænd i dag, præcis som før i tiden, altid besidder den mest udefinerede kompetence.
It often looks as if men today, as in the past, always have the least defined qualifications.
DanishNutidens unge europæere besidder samme idealisme, energi og entusiasme og nærer det samme ønske om at hjælpe andre.
Young Europeans today have that same idealism, energy, enthusiasm and desire to help.
DanishMed dette slogan tillægges mandlige egenskaber stor værdi, og det hævdes, at kvinder også besidder disse.
   – Mr President, the feminists’ ridiculous slogan about gender equality is detrimental to women.
DanishJeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
DanishDet er det mest kraftfulde våben, Parlamentet besidder.
It is the most powerful weapon which Parliament possesses.
DanishHr. formand, jeg tror, Georgien i modsætning til den abkhasiske part besidder viljen til at tage fat på spørgsmålet.
Mr President, I believe that Georgia, unlike its Abkhazian part, wishes to face the question.
DanishMed en energisk formand, der besidder de nødvendige beføjelser, burde vi være i stand til at overholde tidsplanen.
With a firm President who wields the necessary powers, we should be able to respect our timetable.
DanishAf en eller anden grund synes man åbenbart, at mænd er dem, der virkelig besidder iværksættergenet.
For one reason or another, it is evidently thought that men are the ones who really possess the entrepreneur gene.
DanishVi ved, at regeringskontorerne i dag ikke besidder noget sådant projekt og endnu mindre den politiske vilje til udvikling.
We know that, in the chancelleries, there is no plan and even less political will to move forward.
DanishFor fagudvalget har nemlig, det kan jeg vel godt påstå, lov til at gøre krav på, at det besidder den højere viden!
Because I venture to assert that this specialized committee can rightly claim that it has the greater knowledge!
DanishJernbaneselskaber besidder, når alt kommer til alt, den nødvendige ekspertise og bør inddrages i hele denne proces.
After all, railway companies have the necessary in-house expertise and need to be involved in the entire process.