Dansk-engelsk oversættelse af "beskæftige"

DA

"beskæftige" engelsk oversættelse

DA

beskæftige {verbum}

volume_up
beskæftige (også: ansætte, engagere, optage)
Skal vi sige til landbrugerne, at de ikke kan beskæftige sig med dette lovlige erhverv?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Hvis De støtter dem, vil vi beskæftige os med Dem.
If you support them we will engage with you.
Som ordføreren med rette erkender, har EU ikke kompetence til at beskæftige sig med anliggender vedrørende sundhedspleje.
As the rapporteur rightly acknowledges, the European Union does not have competence to engage in health care delivery.
beskæftige (også: bebo, besætte, optage)
Udarbejdelsen af det femte rammeprogram vil beskæftige os intensivt i hele 1997.
The preparation of the Fifth Framework Programme will occupy us intensively throughout 1997.
Dette problem kommer til at beskæftige os i de næste seks, syv år og sikkert endnu længere.
This problem will occupy us for the next six or seven years, and probably even longer.
Jeg mener desuden, at vi har langt alvorligere ting at beskæftige os med.
I also think there are much more serious issues that should be occupying our attention.

Eksempelsætninger "beskæftige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad de enkelte lande og idrætsbevægelsen selv beskæftige sig med disse spørgsmål.
Let these issues be handled at national level and by the sporting community itself.
DanishLad os først og fremmest tale om de konkrete områder, vi vil beskæftige os med.
Let me mention, first of all, the specific dossiers on which we want to work.
DanishJeg vil nu beskæftige mig med indstillingen ved andenbehandlingen af min betænkning.
I would now like to turn to the recommendation for second reading of my report.
DanishDer vil også blive behov for at beskæftige sig med den bæredygtige udviklingsmodel.
There should also be a concern to promote a model of sustainable development.
DanishTilkommer det EU at beskæftige sig med sportsudøvelse inden for universitetsverdenen?
Is it up to Europe to concern itself with sporting activities in universities?
DanishFødevareautoriteten vil også beskæftige sig indgående med videnskabelige spørgsmål.
It is also important to recognise the new role of the European Food Safety Authority.
DanishHr. formand, jeg vil først beskæftige mig med debatten om situationen i Guatemala.
Mr President, I shall deal first of all with the debate on the situation in Guatemala.
DanishDer er ingen som helst grund til, at EU skal beskæftige sig med denne sag.
There is absolutely no reason for the EU to concern itself with this question.
DanishDer er som bekendt de fire punkter fra Nice, som konventet skal beskæftige sig med.
As we know, these are the four themes from Nice relating to the Convention.
DanishSkal vi sige til landbrugerne, at de ikke kan beskæftige sig med dette lovlige erhverv?
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
DanishVi skal altså i fremtiden også beskæftige os mere med andre måder at se tingene på.
In future, therefore, we must also examine other viewpoints more closely.
DanishILO blev spist af med en narresut i form af lov til at beskæftige sig med emnet.
The ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
DanishDet eneste, EU kan gøre her og nu, er at beskæftige sig med konsekvenserne af situationen.
All the EU can do at this point is to address the consequences of the situation.
DanishVi bliver nødt til at beskæftige os med det, for det hører også med til sikkerhed.
We cannot deny this, and will have to deal with it because it is also a part of security.
DanishMen lad os nu beskæftige os med nogle lidt mere seriøse emner, som jeg satte pris på.
Let us now deal with some rather more serious matters that I have noticed.
DanishJeg vil nu beskæftige mig mere specifikt med den forfærdelige situation i El Salvador.
Let me now turn more specifically to the terrible situation in El Salvador.
DanishJeg vil dog ikke beskæftige mig med hele forslaget til beslutning i dag.
I do not want to talk about the whole motion for a resolution today, however.
DanishFor et stykke tid siden havde jeg mulighed for at beskæftige mig med denne sag på tæt hold.
Some time ago, I was given the opportunity to look into this matter more deeply.
DanishDér kan vi så også beskæftige os med en nøjagtig definition af medarbejderen.
We can at that point look at a precise definition of what a lobbyist is.
DanishMen jeg ved, at dette rækker videre end den debat, vi skal beskæftige os med i dag.
I realise that, by saying this, I am already going beyond the scope of today ’ s debate.