Dansk-engelsk oversættelse af "beskæftiget"

DA

"beskæftiget" engelsk oversættelse

DA

beskæftiget {adjektiv}

volume_up
Emnet har beskæftiget os i lang tid, i for lang tid efter min mening.
This matter has preoccupied us for a long time, too long in my opinion.
Her vil jeg især nævne reguleringerne af den tekniske dialog, et emne, som har beskæftiget os fra begyndelse til slut.
I mention here in particular the provisions for the technical dialogue, an issue which has preoccupied us right from the start.
Jeg ser derfor nødig, at nogen tænker, at Kommissionen først og fremmest har beskæftiget sig med gennemførelsen af målet fri bevægelighed og ladet hånt om sikkerheden.
So I would not want anyone to think the Commission is so preoccupied with achieving the objective of freedom of movement that it would neglect security.

Eksempelsætninger "beskæftiget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en opgave for de inspektører, der er beskæftiget af medlemsstaterne selv.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
DanishDeres bekymringer, som Europa-Parlamentet har beskæftiget sig med, er blevet hørt.
The European Parliament has relayed their concerns and they have been heard.
DanishI al den tid, jeg har været i Parlamentet, har vi beskæftiget os med dette emne.
We have been discussing this subject ever since I have been in Parliament.
DanishEU har beskæftiget sig for meget med økonomi, marked, handel og konkurrence.
The EU has paid too much attention to the economy, markets, trade and competition.
Danishsom om de havde bopæl eller var beskæftiget på Republikken Cyperns område.
as if they were resident or employed in the territory of the Republic of Cyprus.
DanishVi har endvidere beskæftiget os med betingelserne for direktivets gennemførelse.
We also turned our attention to the conditions for the implementation of the directive.
DanishDer er beskæftiget op mod 100.000 mennesker på selve de rumænske børnehjem.
There are up to 100 000 people employed within the Romanian orphanages themselves.
DanishDe fleste, der indtil nu har beskæftiget sig med direktivet, er jurister.
Most of those who have been working on the directive to date have been lawyers.
DanishDen kommer på et tidspunkt, hvor globaliseringens udfordringer holder alle beskæftiget.
It comes at a time when we are all looking to the challenges of globalisation.
DanishRådet har endnu ikke beskæftiget sig med de eventuelle konsekvenser af den nævnte dom.
The Council has not yet considered the possible consequences of that ruling.
DanishNaturligvis har Den Europæiske Centralbank beskæftiget sig længe med dette emne.
Of course, the European Central Bank has been looking into the matter for a very long time.
DanishVi, der har beskæftiget os med jura, ved, at retten befinder sig i procedurens mellemrum.
Those of us who have practised law know that the law lies in the procedural detail.
DanishVi har hele formiddagen her beskæftiget os med nogle meget trivielle ændringsforslag.
We have been here all morning dealing with some very trivial amendments.
DanishMen han kan tage det roligt, vi har beskæftiget os med det meget længe.
Let me reassure him, we have been concerned with it for a long time already.
Danish2 millioner mennesker beskæftiget i den europæiske tekstilindustri.
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
DanishHr. formand, Parlamentet har ved mange lejligheder beskæftiget sig med situationen i Colombia.
Mr President, this Parliament has discussed the situation in Colombia many times.
DanishI 1950 var 35 % af den europæiske befolkning beskæftiget i landbruget.
In 1950, 35 % of the total European population was involved in agriculture.
DanishJeg ville også få mere i pension, hvis jeg havde været beskæftiget i den offentlige sektor.
My pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector.
DanishDerfor har jeg i min udtalelse overvejende beskæftiget mig med denne problematik.
I have therefore mainly addressed this problem area in my opinion.
DanishMed denne politik vil 2, 5 % af befolkningen være beskæftiget i landbruget.
Under this policy, just 2.5 % of the population will still have links with the rural world.