Dansk-engelsk oversættelse af "beskære"

DA

"beskære" engelsk oversættelse

EN
DA

beskære {verbum}

volume_up
beskære (også: græsse, klippe kort)

Eksempelsætninger "beskære" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter min mening burde man ikke beskære fællesskabsbevillingerne til forskning.
I believe that the Community budget allocated to research must not be reduced.
DanishDet er ikke tilrådeligt for et parlament at beskære sig selv økonomisk på denne måde.
It is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
DanishI øjeblikket går dette behov videre end behovet for at beskære mælketilskuddet.
At the present moment in time, that requirement transcends the need to cut milk subsidies.
DanishSeks År skal du beså din Mark og seks År skal du beskære din Vingård og indsamle Landets Afgrøde;
Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;
DanishSamtidig forelægges Lassen-rapporten indirekte for os, hvorefter vi skal beskære flåden med 40 %.
At the same time the Lassen Report is indirectly being presented to us and suggests we should slash the fleet by 40 %.
DanishJuniBevægelsen vil ikke beskære folkestyret.
The June Movement does not want to reduce democracy.
DanishHvor skal pengene komme fra, hvis man ikke ønsker at beskære andre, lignende programmer i samme udgiftsområde?
Where is the money supposed to come from if we are disinclined to cut back other similar programmes under the same heading?
DanishJeg håber, at Rådet er villigt til at støtte os i stedet for at beskære Frontex ' budget, som det allerede har forsøgt.
I hope the Council is willing to support us, rather than reducing the budget for Frontex as it has already tried to do.
DanishBeklageligvis ønsker Rådet - og jeg kan ikke forstå hvorfor - at beskære denne, men vi er absolut imod nogen som helst beskæringer.
Regrettably, the Council - I cannot think why - wants to cut back on that, but we are resolutely opposed to any cuts.
DanishAt en praksisorienteret uddannelse er dyrere end en ren teoretisk, kan ikke være en begrundelse for at beskære midlerne til den.
The fact that practical training costs more than purely theoretical education cannot be a reason for cutting funding for it.
DanishDesuden kan vi ikke være enige i Rådets ændringsforslag, der har til formål at beskære udgifterne til agenturer for transportsikkerhed.
Furthermore, we cannot consent to the Council’ s amendments aimed at reducing expenditure on transport safety bodies.
DanishSom en af dem, der støtter forsøget på at beskære budgettet, har De spændt ben for Unionen ved at give den dens laveste formåen indtil nu.
As one of the backers of the bid to slash the budget, you have belaboured the Union with its lowest capability ever.
DanishErasmus er et af vores mest synlige og succesrige projekter, og alligevel søger Rådet at beskære budgettet for de unge.
The Erasmus Programme is one of our most visible and successful projects, yet the Council is seeking to cut the budget for young people.
DanishJeg kan ikke forstå, hvordan selv Kommissionen kunne foreslå så lille et budget, eller hvordan Rådet kunne beskære det yderligere.
I cannot understand how even the Commission could propose such a low budget allocation or how the Council could cut it still further.
DanishDet er både uærligt og inkonsekvent at udråbe 2006 til europæisk år for arbejdstagernes mobilitet og så samtidig beskære midlerne.
It is both dishonest and inconsistent to announce 2006 as the European Year of Job Mobility while at the same time making funding cuts.
DanishJeg vil også gerne sige noget om nulvækststrategien og beslutningen om at beskære betalingsbevillingerne fra strukturfondene med 1 mia ECU.
I should also like to make a point concerning the zero-growth strategy and the decision to cut ECU 1 billion of structural fund payments.
Danishmen i det syvende År skal Landet have en fuldkommen Sabbatshvile en Sabbat for HERREN; din Mark må du ikke beså og din Vingård må du ikke beskære.
But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.
DanishVi kan ikke forhindre lovgivningstræet i at gro, men vi kan beskære det, så det ikke bliver det forvoksede knudrede træ, som det har været tidligere.
We cannot stop the legislation tree growing but we can prune and train it so that it does not become an overgrown tangle as it has been in the past.
DanishHvis medlemsstaternes regeringer ikke vil medvirke til det, bør vi beskære de midler, de modtager under Sokrates-programmet og andre uddannelsesprogrammer.
If Member State governments will not provide this, we should reduce the amount of money they receive under the Socrates programme and other education programmes.
DanishDet er beklageligt, at Rådet ønsker beskære støtten til Balkan, med undtagelse af Serbien, med næsten en fjerdedel i forhold til Kommissionens forslag.
It is unfortunate that the Council wants to cut back on aid to the Balkans, with the exception of Serbia, by almost a quarter compared with the Commission's proposal.