Dansk-engelsk oversættelse af "beskæring"

DA

"beskæring" engelsk oversættelse

EN
DA

beskæring {en}

volume_up
beskæring
Dette vil ikke kun omfatte en beskæring af lovgivningen.
This will not merely be a case of pruning legislation.

Eksempelsætninger "beskæring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er imod enhver form for beskæring af midlerne på erhvervsuddannelsesområdet.
I am opposed to any reduction in funding for vocational education.
DanishVi er helt rede til at drøfte de særlige aspekter af gennemførelsen af en sådan beskæring.
We are certainly prepared to discuss the specific aspects of implementation of such a cut.
DanishDenne gang har vi oplevet en beskæring, som var meget skuffende for mit udvalg.
We have seen a decrease this time which was gravely disappointing as far as my committee is concerned.
DanishForuden beskæring er der imidlertid også behov for fuldendelse.
We need to give less emphasis to certain elements, and more to others.
DanishLad os gennemføre en drastisk beskæring af de 85.000 sider EU-lov!
Let us cut EU law down drastically from its 85 000 pages.
DanishPå bekostning af en beskæring af de politikker, vi allerede havde.
The price of having to make cuts in previous policies.
DanishDet vil tværtimod reelt foretage en beskæring på 4 %.
In real terms, what the Council has in mind is a 4 % reduction.
DanishDette vil ikke kun omfatte en beskæring af lovgivningen.
This will not merely be a case of pruning legislation.
DanishEnhver beskæring af budgettet må derfor undgås.
Any budgetary cuts are therefore to be avoided.
DanishDenne beskæring af Europa-Parlamentets rettigheder som demokratisk legitimeret lovgivningsorgan er uacceptabel.
Such a curtailment of the European Parliament's rights as a legislature enjoying democratic legitimacy is unacceptable.
DanishI denne forbindelse kan jeg personligt imidlertid ikke tilslutte mig kravet om beskæring af støtten, som kommissær Schreyer offentligt har stillet.
In this connection, however, I cannot personally agree with Commissioner Schreyer's publicly expressed call for a cut in subsidies.
DanishHvis den yderligere beskæring, som De ønsker, bliver en realitet, vil vi kun have en tredjedel af de hidtidige ressourcer til da 27 lande.
If the further reduction you want were to become reality, it would mean we only had one third of the previous funding for what will be 27 states.
DanishNationalstaternes budget skal saneres, og det skal først og fremmest ske gennem en beskæring af bureaukratiet og ikke gennem en yderligere belastning af vores befolkning.
National budgets must be reorganised mainly by reducing bureaucracy rather than adding to the burden on our people.
DanishMen en beskæring af tilskuddet vil imidlertid gøre mit samfund endnu fattigere, et samfund, hvor landmændene har mistet 80 % af deres indkomst på 2½ år.
Cutting the subsidy, however, would make my community even poorer, a community whose farmers have lost 80 % of their income in 2½ years.
DanishPå den ene side ville det indebære en beskæring af støtten til virksomhederne i sektoren samt en reduktion af støtteperioden for vores industrier.
On the one hand it meant cutting aid to companies in the sector, and reducing the periods within which our industry could receive that assistance.
DanishNuvel, det skal være helt klart, at der i ingen af disse foranstaltninger findes den mindste beskæring af de europæiske borgeres civile rettigheder.
Therefore, it needs to be made very clear that none of these measures makes the slightest reduction in the civil liberties of European citizens.
DanishFordelene for os alle vil vise sig ved en forøget gennemsnitlig levealder for børn, en beskæring af befolkningstilvæksten og forbedringer af landbrugsproduktionen.
The benefits for us all will be seen in increased child life expectancy, cuts in population growth and improvements in farm production.
DanishRådet hælder til en lineær beskæring, men Parlamentet går ind for en mere kompliceret fremgangsmåde, der bygger på underudnyttelsen i de seneste tider.
The Council is oriented towards a linear cut; Parliament is advocating a more complicated approach based on the under-execution of the recent past.
DanishDe andre udvalg skal være ansvarlige, være sig bevidst, at nye politikker betyder nye finansieringer, at enhver forøgelse skal modsvares af en beskæring.
The other committees must take responsibility in the knowledge that new policies mean new expenditure, that for every increase there must be a cut.
DanishDet er en dramatisk beskæring, der fuldstændig kan bringe selve grundlaget for beskyttelsen af havets naturressourcer i fare.
Mr President, we are grateful to the rapporteur for the provisional inclusion in his report of one of the most important recommendations made by the Committee on Budgetary Control.