Dansk-engelsk oversættelse af "beskatning"

DA

"beskatning" engelsk oversættelse

DA

beskatning {en}

volume_up
beskatning
Hvis der er fri bevægelighed for kapital, må beskatning til gengæld være obligatorisk.
If the movement of capital is free, such taxation should be made compulsory.
Hvis vi kan løse problemet med beskatning, kan vi alle støtte denne betænkning.
If we can deal with the question of taxation, we can all support this report.
Det er her grundlaget for beskatning, bistandshjælp og andre udgifter ligger.
That is where the competence for taxation, social security and other charges lies.

Eksempelsætninger "beskatning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEndvidere må indtægterne fra frekvenser aldrig betragtes som en skjult beskatning.
In addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
DanishSom hr. van Dam også sagde, bør flybrændstof derfor ikke fritages for beskatning.
As Mr Van Dam has also said, aircraft fuel should therefore not be exempt from tax.
DanishHvis vi kan løse problemet med beskatning, kan vi alle støtte denne betænkning.
If we can deal with the question of taxation, we can all support this report.
DanishDet er her grundlaget for beskatning, bistandshjælp og andre udgifter ligger.
That is where the competence for taxation, social security and other charges lies.
DanishHele tanken om EU-beskatning af Europa-Parlamentets medlemmer er fejlagtig.
The whole idea of an EU tax for Members of the European Parliament is mistaken.
DanishOg det bringer mig tilbage til mit oprindelige udsagn om repræsentation og beskatning.
And that brings me back to my original point about representation and taxation.
DanishKan De forestille Dem at anvende et alkoholækvivalent grundlag for beskatning i Europa?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?
DanishDet er nødvendigt med en gunstig beskatning for at fremme brugen af biobrændstoffer.
In order to promote the use of biofuels, a tax incentive must be introduced.
DanishForholdet mellem beskatning og social sikring er et af de andre spørgsmål.
The relationship between taxation and social security is another of your questions.
DanishHr. formand, en beskatning af motorbrændstof til fly synes virkelig at være længe ønsket.
Mr President, the taxation of aircraft fuel really does seem to be long overdue.
DanishJeg ser ikke nogen som helst grund til, at EU skal indføre sin egen direkte beskatning.
I see no reason whatsoever for the European Union to raise its own direct tax.
DanishDet vil især være tilfældet den dag, vi gør fremskridt med beslutninger om beskatning.
This will be especially true on the day we make headway with decisions on taxation.
DanishJeg er personligt enig i, at beskatning er de enkelte medlemsstaters ansvar.
I personally agree that taxation is the responsibility of the individual Member State.
DanishHvis der er fri bevægelighed for kapital, må beskatning til gengæld være obligatorisk.
If the movement of capital is free, such taxation should be made compulsory.
DanishI den hensigt kunne man jo forene mindsteniveauet for beskatning i artiklerne 7 og 8.
The minimum levels of taxation mentioned in Articles 7 and 8 could even be harmonised.
DanishHovedvægten bør flyttes fra beskatning af menneskets arbejde til beskatning af merværdien.
The plan should be to move the priority from taxing labour to taxing added value.
DanishBeskatning af kapitalbevægelserne vil gøre det muligt at kontrollere og begrænse dem.
The taxation of capital movements would make it possible to control and restrict them.
DanishMen vi ved jo alle, at spørgsmål, der vedrører beskatning, kræver enstemmighed i Rådet.
However, we are all well aware that fiscal matters require unanimity in the Council.
DanishDer er ikke et eneste politisk spørgsmål, der ikke starter eller slutter med beskatning.
There is not a single question in politics that does not begin or end with taxation.
DanishOg hvis vi ønsker at øge progressiviteten, så lad os ændre den direkte beskatning.
If we want to increase progressiveness, let us change direct taxation.