Dansk-engelsk oversættelse af "beskrivelse"

DA

"beskrivelse" engelsk oversættelse

DA

beskrivelse {en}

volume_up
beskrivelse
Kommissionens beskrivelse af økonomien er urealistisk positiv.
The Commission's description of the economy is overoptimistic.
En for indgående beskrivelse vil bare føre til forvirring og er unødvendig.
Over-description would only lead to confusion and is unnecessary.
Vi skal have en reel beskrivelse, som forstås i hele EU, ikke en konstrueret term.
We should use a real description understood throughout the Community, not an invented one.
Hr. formand, jeg takker kommissær Patten for en udførlig beskrivelse.
Mr President, I want to thank Commissioner Patten for his detailed account.
Hvis din beskrivelse ikke vises korrekt, kan du redigere fortegnelsen på din konto i Google Places til virksomheder.
If your description isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places for business account.
Nogle lande såsom Storbritannien og Irland giver en udførlig beskrivelse af de udstedte licenser og af mængden og værdien af de eksporterede våben.
Some countries, including Great Britain and Ireland, give a detailed account of the permits issued and of the amount and value of exported arms.
beskrivelse (også: specifikation)
Det drejer sig om et fællesskabsprogram til bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i landbruget.
The matter in question concerns a Community programme for the conservation, specification, collection and use of the genetic resource base in agriculture.

Eksempelsætninger "beskrivelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI deres daglige arbejdsliv viser FN ' s personale sandheden i denne beskrivelse.
UN staff, in their daily working lives, demonstrate the truth of this description.
DanishDette faktum gælder også i EU, og jeg er ikke enig i kommissærens beskrivelse.
To turn the argument around, men constitute almost half the earth’ s population.
DanishBeskrivelse af slot: 0Producent: 1Versionsnummer: 2Firmware-version: 3-cont-.
Slot Description: 0Manufacturer: 1Version Number: 2Firmware Version: 3-cont-.
DanishTiden er inde til at skabe orden og give en objektiv beskrivelse af situationen.
The time has come to introduce some order and draw up an objective map of the situation.
DanishHowitts beskrivelse er således ikke identisk med beskrivelsen fra de samme ngo ' er.
So what Mr Howitt has presented here is not what I have heard from the same NGOs.
DanishVi skal have en reel beskrivelse, som forstås i hele EU, ikke en konstrueret term.
We should use a real description understood throughout the Community, not an invented one.
DanishDefinitionen af biodiversitet er en meget svag og en meget vag beskrivelse.
The definition of biodiversity is a very weak and very vague description.
DanishFlorenz gav en gribende beskrivelse af de konflikter, der vil opstå.
This means that at least EUR 3 billion must be obtained from Natura 2000.
DanishHr. formand, jeg takker kommissær Patten for en udførlig beskrivelse.
Mr President, I want to thank Commissioner Patten for his detailed account.
DanishHr. kommissær, De gav en beskrivelse af situationen, men vær forsigtig.
You described the situation, Commissioner, but I urge you to be cautious.
DanishFru Langenhagen har givet en meget kedelig beskrivelse af torskebestanden i Det Irske Hav.
Mrs Langenhagen has painted a very bleak picture of the state of cod in the Irish Sea.
DanishMiller gav en geografisk beskrivelse af, hvad der foregår i Bruxelles lufthavn.
Mr Miller described graphically what happens at Brussels airport.
DanishModulnavn: 0 Beskrivelse af slot: 1 Elementnavn: 2 Bemærkninger: 3 -cont-.
Module Name: 0 Slot Description: 1 Token Name: 2 Remarks: 3 -cont-.
DanishProducent: 6Beskrivelse: 8PKCS #11 Version: 7Katalogversion: 9-cont-.
Manufacturer: 6Description:8PKCS #11 Version: 7Library Version: 9-cont-.
DanishDer er planer om at give en bedre beskrivelse af miljøvenlige skibe.
There are plans to produce better definitions of what environment-friendly vessels are.
DanishEn for indgående beskrivelse vil bare føre til forvirring og er unødvendig.
Over-description would only lead to confusion and is unnecessary.
DanishAntallet i forbindelse med VM i Tyskland trodser enhver beskrivelse.
The numbers, on the occasion of the World Cup in Germany, beggar belief.
DanishMen vi forventer mere af Kommissionen end blot en beretning med en beskrivelse af fakta.
But from the Commission we expect more than merely a report with a description of the facts.
DanishVi skal i begyndelsen af vores analyse lave en klar beskrivelse af den faktiske situation.
We must introduce our analysis of the situation by describing the actual facts in clear terms.
DanishMin betænkning indeholder en detaljeret beskrivelse af Unionens instrumenter rundt omkring i verden.
My report details the use of the Union's instruments around the world.