Dansk-engelsk oversættelse af "beskrivende"

DA

"beskrivende" engelsk oversættelse

DA

beskrivende {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "beskrivende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDu kan foretage en søgning på Google ved blot at indtaste et par beskrivende søgeord.
To do a search on Google, just type in a few descriptive search terms.
DanishHvis det kun er en beskrivende rapport, er det let at se, hvad resultatet af den vil blive.
If it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
DanishHr. formand, i den beskrivende del rummer denne betænkning muligheder.
Mr President, in its descriptive aspect this report has two sides.
DanishKonjunkturoversigten for Den Europæiske Union i dette dokument var beskrivende og analytisk.
The diagnosis of trends for the European Union contained in this document is of a descriptive and analytical nature.
DanishJeg ville nøje overveje, om det kun er en beskrivende rapport, eller om det er en vurderende rapport.
I would to like to examine in more detail whether the report is supposed to be a description or an evaluation.
DanishSådanne fælles strategier kan udvikles for klart definerede emner og skal være mindre beskrivende.
Joint actions of this kind can be devised for more precisely defined subjects and should be less descriptive in nature.
DanishSom jeg siger i punkt 3, mener vi, at beretningen kun er en beskrivende vurdering uden en passende analyse.
As I say in paragraph 3 we think the report is only a descriptive assessment without a proper analytical approach.
DanishOgså denne årsberetning er af beskrivende karakter.
DanishDen affattelse af betragtning A, der er indeholdt i ændringsforslag 1, svarer godt til denne beskrivende del af Kommissionens beretning.
The drafting of preamble A, as proposed in Amendment 1, tallies with the part described in the Commission's report.
DanishVi anvender en række forskellige kilder til disse oplysninger, f.eks. beskrivende oplysninger i titel- og metatags for hver side.
We use a number of different sources for this information, including descriptive information in the title and meta tags for each page.
DanishI betænkning af van Velzen er det lykkedes at overgå den sædvanlige beskrivende retorik om de økonomiske og sociale problemer, der gentages fra år til år og fra Råd til Råd.
Mr van Velzen's report has managed to ignore the normal rhetoric on economic and social problems which is repeated year on year and from one Council to the next.
DanishDet er upassende, at Rådet på denne bureaukratiske og beskrivende måde besvarer et spørgsmål, der ikke vedrører den beretning, Kommissionen har fremlagt, men som angår beskæftigelsen.
It is improper for the Council to answer in this bureaucratic, descriptive way to a question not referring to the report presented by the Commission but a question about jobs.
DanishNogle gange kan selv sider med velformulerede, nøjagtige og beskrivende titler dog ende med at have andre titler i vores søgeresultater, så de bedre afspejler deres relevans for forespørgslen.
However, sometimes even pages with well-formulated, concise, descriptive titles will end up with different titles in our search results to better indicate their relevance to the query.