Dansk-engelsk oversættelse af "beskytte"

DA

"beskytte" engelsk oversættelse

DA

beskytte [beskytter|beskyttede] {verbum}

volume_up
Lovgiverne skal beskytte de almene interesser og oprette sikkerhedsklausuler.
The legislator should protect the general interest and introduce safeguard clauses.
Et andet vigtigt mål er at beskytte Fællesskabets finansielle interesser.
Another important aim is to protect the Community's financial interests.
Som parlamentsmedlemmer ønsker vi at bevare og beskytte erhvervsfiskeriet.
As Parliamentarians we want to conserve and protect commercial fishing.

Eksempelsætninger "beskytte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvordan vil det beskytte forhandlere, der allerede har en betydelig investering?
How is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
DanishVi bør anerkende, at dette er en kulturel service, som vi må beskytte og støtte.
We have to recognize this as a cultural service that we must protect and support.
DanishDen giver mulighed for at beskytte sig mod de for tiden urolige valutamarkeder.
It allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.
DanishDe er tydeligvis, som alle andre, opsat på at beskytte deres kapitalinteresser.
They are obviously determined to protect their vested interests as we all are.
DanishDet er vores opgave som politikere især at beskytte forbrugernes interesser.
As politicians we must devote special attention to defending consumer interests.
DanishUSA siger, at de ønsker at beskytte deres egne produkters sikkerhed og integritet.
They say they want to protect the safety and integrity of their food supplies.
DanishDet, vi har brug for i fremtiden, er forståelsen af, at forebyggelse vil beskytte.
What we need for the future is for people to realise that prevention will protect.
DanishBeskyttet browsing arbejder på to måder for at beskytte dig mod phishing og malware.
Safe Browsing works in two ways to help protect you against phishing and malware.
DanishPolitiet og militæret undlod i enestående grad at beskytte og forsvare regeringen.
The police and the military singularly failed to protect and defend the government.
DanishVi må beskytte den ved hjælp af fællesskabspræferencen, der er Europas reaktorkerne.
We must use Community preference, the essential heart of Europe, to protect it.
DanishLovgiverne skal beskytte de almene interesser og oprette sikkerhedsklausuler.
The legislator should protect the general interest and introduce safeguard clauses.
DanishFormålet med disse forslag er at forbedre luftkvaliteten og beskytte folkesundheden.
The aim of these proposals is to improve air quality and protect human health.
DanishFader Forde bliver, hvor han er, fordi han forsøger at beskytte sit samfund.
Father Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.
DanishHr. formand, kan De ikke beskytte mig mod disse medlemmers utidige indblanding?
Mr President, please protect me against these Members who are intervening against me.
DanishMasseødelæggelsesvåbnene må og skal tilintetgøres for at beskytte den frie verden.
The weapons of mass destruction must be destroyed to protect the free world.
DanishVi må være effektive og koordinerede i vores bestræbelser på at beskytte samfundet.
We must prepare effectively and in a coordinated way in order to protect ourselves.
DanishVi vil gerne være med til at beskytte fiskestammer og begrænse områder for fiskeri.
We should like to help protect fish stocks and limit the areas for fisheries.
DanishDet drejer sig om at beskytte de svagere og ikke om en ny form for protektionisme.
The issue is the protection of the weak, not some new form of protectionism.
DanishMan skal ikke blot tolerere garantipriserne, man skal beskytte dem i direktivet.
Not only must guaranteed prices be tolerated, they must be protected by the directive.
DanishDet drejer sig trods alt om at beskytte menneskers og dyrs liv og helbred.
After all, this is about protecting the lives and health of humans and animals.