Dansk-engelsk oversættelse af "beskyttelse"

DA

"beskyttelse" engelsk oversættelse

DA

beskyttelse {en}

volume_up
beskyttelse (også: værn)
Beskyttelse af landmænd og beskyttelse af folkesundheden.
The protection of the farmers themselves and the protection of public health.
De ønsker større social beskyttelse, bedre miljøbeskyttelse, mere stabilitet.
They want more social protection, more environmental protection and more stability.
Uden instrukser og beskyttelse sprøjter de markerne med dødbringende nervegifte.
Without instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
beskyttelse (også: kundekreds, patronat, protektion, støtte)
Det handler langt mere om det klima, den atmosfære af hemmeligholdelse, beskyttelse, nepotisme og obstruktionspolitik, der synes at omgive Kommissionen og dens medlemmer.
It is much more about the ambience, the ethos of secrecy, patronage, nepotism and obstructionism which appears to surround the Commission and its Members.

Eksempelsætninger "beskyttelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishJeg støtter fuldt ud en effektiv beskyttelse af mønstre i EU ' s medlemsstater.
I am in full support of effective protection of designs in the EU Member States.
DanishEndelig er regler vigtige med henblik på beskyttelse af fagfolk inden for Europa.
Lastly, rules are important to protect expertise and craftsmanship within Europe.
Danish- Hr. formand, dybhavskoralrev er en ressource, der fortjener vores beskyttelse.
Mr President, deep-water coral reefs are a resource which deserves our protection.
DanishUden instrukser og beskyttelse sprøjter de markerne med dødbringende nervegifte.
Without instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
DanishJeg anser det endvidere for acceptabelt, at veteranbiler får særlig beskyttelse.
I also regard it as acceptable for the old-timers to be granted special protection.
DanishSelv med den bedste vilje af verden kan en sådan beskyttelse ikke gøres sikker.
Even with the best will in the world this form of assurance cannot be safeguarded.
DanishDet viser, hvordan en påstået beskyttelse af friheden i Hongkong hurtigt udhules.
It shows how supposed safeguards on freedom in Hong Kong are being quickly eroded.
DanishImmuniteten er i stedet en beskyttelse af Parlamentet som demokratisk institution.
Rather, it is a form of protection for Parliament as a democratic institution.
DanishJeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.
I also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.
DanishDe bruger et sovende patent til at opnå beskyttelse til egen kommerciel vinding.
They used a dormant patent to acquire that protection for their own commercial gain.
DanishJeg tror, at der i og for sig hersker en stor enighed om behovet for beskyttelse.
I believe that we all broadly agree on the need for protection, as it stands.
DanishDerfor er der ingen grund til, at de sikres yderligere juridisk beskyttelse.
The main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
DanishEt godt eksempel er aktionen om midlertidig beskyttelse og fordeling af byrderne.
A good example is the actions on temporary protection and on burden sharing.
DanishDe berørte kvinder og børn har brug for intensiv hjælp, men især beskyttelse.
The women and children affected need active support, and above all protection.
DanishDet er en beskyttelse af forretningsordenen, at den ikke hører under artikel 112.
That is a safeguard of the Rules of Procedure, that it does not fall under Rule 112.
DanishDe supplerende systemer finder først ud af, om en person har behov for beskyttelse.
The complementary systems consider first of all whether a person needs protection.
DanishDet er vigtigt, at denne beskyttelse fortsætter, herunder i det nye direktiv.
It is important that this protection continue, including in the new Directive.
DanishStaten skal i sidste ende tage ansvaret for sin manglende beskyttelse af ofret.
The State must ultimately take responsibility for its failure to protect the victim.
DanishResultatet bliver hurtigere procedurer og mere beskyttelse for forsikringstagerne.
The result will be quicker procedures and more protection for policy holders.