Dansk-engelsk oversættelse af "beskytter"

DA

"beskytter" engelsk oversættelse

DA

beskytter {en}

volume_up
beskytter (også: formynder, værge)
De har i hende en glødende fortaler og beskytter.
In her, they have an ardent spokesperson and guardian.
For det første er Kommissionen beskytter af traktaterne.
First of all the Commission is the guardian of the Treaties.
Det kan ikke være rigtigt, at Kommissionen som beskytter af traktaterne, ikke er upartisk.
Surely it cannot be that the European Commission as the Guardian of the Treaties is operating a double standard?
beskytter
Der er også behov for en større indsats fra Kommissionen, der trods alt er traktatens vogter og betænkningernes beskytter.
We also need firmer action from the Commission, which, after all, is the guardian of the Treaty and protector of the directives.
Man vil ikke risikere at afsløre diktatorens beskytter ved at afsløre ham selv, og derfor reducerer man problemet til en individuel humanitær sag.
Rather than running the risk of condemning the protector by condemning the dictator, we are restricting the problem to an individual humanitarian case.
Moskva skulle jo beskytte befolkningen, men opfattes i stedet af mange som det modsatte af en beskytter, nemlig som den part, der bomber.
Moscow is supposed to be protecting the population, of course, but is instead perceived by many as the opposite of a protector, namely as the party which is bombing them.

Eksempelsætninger "beskytter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er naturligvis indlysende, at sådanne rettigheder beskytter forbrugeren.
It is immediately apparent that consumers are protected by rights such as these.
DanishDette gavner på den ene side markederne og beskytter på den anden side investorerne.
On the one hand this benefits the markets and on the other it protects investors.
DanishDet drejer sig om at finde det middel, som mest effektivt beskytter EU ' s borgere.
The question is what kind of mechanism will protect our citizens most effectively.
DanishDet er klart, at vi ønsker, at man beskytter og respekterer tredjelandes interesser.
We clearly want them to defend and respect the interests of non-EU countries.
DanishDet er ikke befolkningen, som den franske hær beskytter dernede, men fransk kapital.
It is not the population that the French army is protecting there, but French money.
DanishForfatningen beskytter desuden virksomhedernes frihed og fri og normal konkurrence.
The constitution also protects freedom of enterprise and 'free and pure competition '.
DanishDet femte er vand: vandinitiativet, der beskytter bæredygtig udvikling.
I should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
DanishVi ser nu frem til, at han beskytter de mindre medlemsstaters interesser.
We will be looking to him to safeguard the interests of the smaller Member States.
DanishEt sådant udvalg om sikkerhedsanliggender beskytter da kun hemmeligholdelsen.
Such a committee on security affairs thus only serves to protect secrecy.
DanishDe er der i det irakiske folks interesse og beskytter disse menneskers liv.
I would like to pay tribute to the soldiers and civilians risking their lives in Iraq.
DanishVi beskytter vores eget landbrug i Europa på bekostning af andre lande.
We protect our own agricultural community in Europe at the cost of other countries.
DanishPå den måde beskytter De EU, Europa-Parlamentet og det europæiske landbrug.
If we want to replace sugar beet with energy crops, we must be more generous with our aid.
DanishNetop dér beskytter jeg landmændene, og Deres kolleger har jo lige forklaret det for Dem.
That is precisely where I am protecting the farmers, as your colleagues have just said.
DanishDet er netop os, som beskytter landmændene med ændringsforslaget om den skjulte skade.
What we are doing is precisely to protect the farmer with the amendments on hidden defects.
DanishSamtidig beskytter Cappato-forslaget forbrugeren på tre punkter.
At the same time, the Cappato proposal takes three steps to protect the consumer.
DanishDet anbefales, at du beskytter din personlige nøgle med et -cont-.
It is strongly recommended that you protect your Private Key with a -cont-.
DanishFå flere oplysninger om, hvordan Google beskytter dine personlige oplysninger.
Learn more about how Google protects your personal information.
DanishDet handler om, at miljøprojekterne ikke altid beskytter miljøet.
The point here is that environmental projects do not always protect the environment.
DanishJeg mener, at den retlige ramme er vores sikkerhed, vores ansvar, og den beskytter de svageste.
I believe that the legal framework is our safeguard and our responsibility.
DanishArbejdstagerne skal være klar over, hvordan de beskytter sig selv og andre.
Workers must be clear about how to protect themselves and others.