Dansk-engelsk oversættelse af "beslægtet"

DA

"beslægtet" engelsk oversættelse

DA

beslægtet {adjektiv}

volume_up
beslægtet (også: relativ)

Eksempelsætninger "beslægtet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne ret er beslægtet med den ret, som den unionsborger har, de er i familie med.
This is a right derived from the right of the Community citizen of whose family they are members.
DanishEt andet beslægtet emne er aspektet vedrørende regulering og tilsyn.
On rural development, I would like to say to Mrs McGuinness that we share a common vision.
DanishNu vil jeg vende mig imod et beslægtet emne, nemlig offentliggørelsen af ECB ' s økonomiske og økonometriske modeller.
I now turn to a related issue, namely the publication of the ECB's economic and econometric models.
DanishDette emne er også nært beslægtet med det forrige.
This is also a topic very close to the previous one.
DanishBeslægtet hermed opponerer vi stadig imod Massachusetts ' føderale love, der pålægger meget effektive sanktioner mod Burma.
Related to that, we continue to oppose the Massachusetts Federal laws which impose very effective sanctions on Burma.
DanishI Catalonien led vi under Francos diktatur, der var nært beslægtet med nazismen og den italienske fascisme.
In our case, in the Catalan country, we suffered Franco's dictatorship which was closely related in origin to Nazism and Italian Fascism.
DanishIdet jeg ligeledes takker Rådet for det tidligere svar, vil jeg gerne gå videre og stille Rådet et spørgsmål om et beslægtet emne.
While adding my thanks to the Council for the earlier answer, I would like to press the Council on a related matter.
DanishDet drejer sig ganske vist ikke om den egentlige fugleinfluenza, som vi kender fra Asien, men der synes at være tale om en hermed beslægtet sygdom.
Admittedly, it is not the real avian influenza as we know it in Asia, but it appears to be related.
DanishEt beslægtet problem, som vi bør prioritere, er eksporten af fødevarer med lavere standarder end dem, der gælder i EU.
A related problem which merits our attention is the export of food whereby lower standards are applied than those in the European Union.
DanishDet blev tidligere udelukket, at genteknisk manipuleret raps kunne blande sig med et beslægtet ukrudt, men nu er det alligevel sket!
The crossover of genetically modified rape onto a related weed was formerly considered impossible, yet now it has happened.
DanishJeg har et beslægtet spørgsmål.
DanishUnder det finske formandskab markerer den 23. oktober 50-årsdagen for revolutionen, som involverede et beslægtet folk, ungarerne.
During the Finnish Presidency, 23rd October marks the 50th anniversary of the revolution, which involved a kindred people, the Hungarians.
DanishHvis betænkningen af Van Dijk om et beslægtet emne havde været bindende, ville den have haft ødelæggende konsekvenser for Irlands handel med oksekød.
If the Van Dijk report on a related issue had been binding it would have effectively destroyed the Irish cattle trade.
DanishJeg vil gerne stille et beslægtet spørgsmål angående forbuddet mod Staffordshire terriere i Tyskland i henhold til deres lov om farlige hunde.
I should like to ask a related question regarding the banning of Staffordshire terriers in Germany under their dangerous dogs law.
DanishI en del af landet taler det store flertal af indbyggerne et sprog, som er det samme eller er beslægtet med et nabolands sprog.
In part of the country, a large majority of the inhabitants speak a language which is the same as, or related to, that in the neighbouring country.
DanishDet er beslægtet med det første, men har samtidig et aspekt, som vedrører de internationale økonomiske forbindelser, en ting, vi drøfter meget.
It is quite similar but it has an added dimension involving external economic relations, an issue which we have been discussing a great deal.
DanishI vores sag her og nu drejer det sig ikke umiddelbart om at bruge militær dræberteknologi over for andre folk, men perspektivet er beslægtet.
What we are discussing here and now bears no direct relation to the use of military technology to kill other peoples, but it is all part of the same picture.
DanishFor det andet punkts vedkommende, der naturligvis er beslægtet, kræves der enstemmighed, og jeg beder så inderligt om Parlamentets støtte til at presse Rådet.
On the other point, which is, of course, related, unanimity is required, and I very much ask for the support of the House in pressing the Council.
DanishHvad angår den infektiøse agens, har videnskabsmænd opdaget en tidligere ukendt virus, som er beslægtet med coronavirus, hos patienter med SARS.
In relation to the causative agent, the scientists have detected a previously unrecognised virus belonging to the family of coronaviruses in patients with SARS.
DanishJeg har vedrørende et andet, men beslægtet emne igen og igen anmodet det internationale samfund om at øge deres budgetter for at bekæmpe aids-epidemien.
On a separate but related matter, I have called on the members of the international community many times to increase their budgets to combat the AIDS epidemic.