Dansk-engelsk oversættelse af "beslutning"

DA

"beslutning" engelsk oversættelse

DA

beslutning {en}

volume_up
beslutning (også: stillingtagen)
Præsident Pastranas beslutning er en beslutning, der avler vold.
The decision by President Pastrana is a decision to condone violence.
Det er deres beslutning, deres beslutning alene, og vi vil respektere den beslutning.
As I said earlier, this is a decision for the people of Cyprus – both North and South.
Kommissionen følger sin beslutning vedrørende retningslinjerne fra januar 1997.
The Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
beslutning (også: løsning, opløsning)
Lad os med denne beslutning om våbeneksport vedtage en beslutning, der er Parlamentet værdig.
Please make this resolution on arms exports a resolution that is worthy of this Parliament.
Parlamentet giver i denne beslutning Kommissionen fuld rygdækning i Seattle.
In this resolution, the Parliament is giving the Commission full backing for Seattle.
Europa-Parlamentets beslutning er et acceptabelt bidrag i denne henseende.
The European Parliament's resolution is an acceptable contribution in this direction.
beslutning (også: bedste del, elite, valg)
Som konsekvens heraf er vi nødt til at stemme imod den fælles beslutning.
We therefore have no choice but to vote against the joint resolution.
Det var en beslutning, der ikke respekterede det østrigske folks suveræne valg.
This decision did not respect the sovereign choice of the Austrian people and has also been ineffective.
Det er en udmærket beslutning, men problemet er, hvordan et sådant marked opbygges.
It is a good choice, but the problem lies in a single question: 'How are we going to create this market?

Eksempelsætninger "beslutning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en beslutning, vi bør støtte, og jeg håber, den bliver omsat til praksis.
We must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
DanishJeg anser det for at være en komplet uansvarlig beslutning, der blev truffet her.
I regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
DanishHr. formand, vi bør gøre os klart, hvorfor denne beslutning i dag er så vigtig.
Mr President, we should be clear as to why this resolution today is so important.
DanishDet er essensen af den beslutning, vi vedtog i Bruxelles den 4. december 1997.
This was summed up in the resolution we approved in Brussels on 4 December 1997.
DanishEftersom denne beslutning ikke blev vedtaget, stemmer vi om de andre beslutninger.
As this resolution has not been adopted, we shall vote on the other resolutions.
DanishDenne beslutning er nu efterhånden blevet indarbejdet i Rådets forretningsorden.
This decision has now been incorporated into the Council's Rules of Procedure.
DanishJeg vil rose ordføreren for at have indført en tidsfrist for Rådets beslutning.
I applaud the rapporteur for introducing a time limit for the Council decision.
DanishKommissionen følger sin beslutning vedrørende retningslinjerne fra januar 1997.
The Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
DanishJeg vil gerne understrege tre punkter i den fælles beslutning, vi har forelagt.
I should like to highlight three points from the joint resolution that we tabled.
DanishFastholder USA sin beslutning, kan denne aftale kun betragtes som narrestreger.
If the United States continues with unilateralism, we shall have been sold a pup.
DanishMen om 30 år vil man stadigvæk huske den beslutning, der blev truffet her i dag.
But in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
DanishAlligevel stemmer vi mod den beslutning, der indeholder en sådan bestemmelse.
In any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
DanishFru Morgans betænkning sigter mod en beslutning, der går i en bestemt retning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
DanishEndelig bifalder vi Parlamentets initiativ til at fremsætte denne beslutning.
Finally, we welcome Parliament's initiative in bringing forward this resolution.
DanishParlamentet har endda for nylig vedtaget en beslutning om terrorismen i Spanien.
Only recently, the European Parliament adopted a declaration on terrorism in Spain.
DanishDet er medlemsstaternes demokratiske ret at træffe beslutning om disse forslag.
It is the right of the democratic representatives of the Member States to dispose.
DanishVil De bruge Deres myndighed til at sikre, at Kollegiets beslutning gennemføres?
Would you use your authority to ensure that decision of the college is implemented?
DanishHr. formand, mine damer og herrer, PPE-Gruppen støtter den fælles beslutning.
Mr President, ladies and gentlemen, the PPE Group supports the joint resolution.
DanishRådet forbereder nu en beslutning, hvor dette skal konkretiseres og gennemføres.
The Council is now preparing a decision that will realise and implement this.