Dansk-engelsk oversættelse af "beslutnings-"

DA

"beslutnings-" engelsk oversættelse

DA

beslutnings- {adjektiv}

volume_up
beslutnings-
Denne vej mod en ny tid går over beslutnings- og gennemførelsesprocedurer.
This path towards a new era involves decision-making and implementation procedures.
Vi vil føre dialogen med borgerne, også de mest tilbageholdende eller dem, der bor længst væk fra beslutnings- og informationscentrene.
We will conduct this dialogue with our citizens, including the most disadvantaged and those isolated from decision-making or information centres.
Med henblik på dette er støtten til valg og styrkelsen af de institutionelle egenskaber på de forskellige beslutnings- og forvaltningsniveauer vigtige.
In this respect, support for elections and increasing institutional capacity at the different levels of decision-making and administration are essential.

Eksempelsætninger "beslutnings-" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne vej mod en ny tid går over beslutnings- og gennemførelsesprocedurer.
This path towards a new era involves decision-making and implementation procedures.
DanishDenne beslutnings umådelige omfang kræver mere plausible forklaringer.
The enormity of this decision warrants more plausible explanations.
DanishJeg vil gerne kort komme tilbage til denne beslutnings tilblivelse.
I should like to say a few words about the origin of this decision.
DanishDerfor bekræfter vi denne beslutnings betydning og Kommissionens og Rådets målrettede indsats i denne retning.
We therefore reaffirm the importance of this resolution and the firm commitment of the Commission and the Council in this direction.
DanishVi vil føre dialogen med borgerne, også de mest tilbageholdende eller dem, der bor længst væk fra beslutnings- og informationscentrene.
We will conduct this dialogue with our citizens, including the most disadvantaged and those isolated from decision-making or information centres.
DanishAt bruge tillægsordet» historisk« i dag er ikke overdrevet, og det dækker meget godt over denne beslutnings betydning og dens følger for fremtiden.
The adjective " historic ' is not an exaggeration today and befits the importance of the decision and the consequences for the future.
DanishDerfor støttede Venstres medlemmer af Parlamentet den liberale beslutnings kraftige afstandtagen fra enhver form for fremmedhad i Østrig og andre steder.
The Left's Members of Parliament therefore supported the Liberal decision's powerful rejection of any form of xenophobia in Austria or elsewhere.
DanishAldrig før har man foretaget en politisk afgørelse, hvor man indfører en politisk valuta uden politiske beslutnings-, kontrol- og ansvarsorganer.
There has never been a political solution which has made use of a political currency without corresponding policy-making, supervisory bodies and authorities.
DanishMed henblik på dette er støtten til valg og styrkelsen af de institutionelle egenskaber på de forskellige beslutnings- og forvaltningsniveauer vigtige.
In this respect, support for elections and increasing institutional capacity at the different levels of decision-making and administration are essential.
DanishSom vi anmoder om i den fælles beslutnings punkt 4 anser vi det for vigtigt, nødvendigt og passende, at ekstraordinære midler bevilges til disse mennesker.
As requested in point 4 of the resolution, we consider it important, necessary and advisable for exceptional funds to be allocated to these populations.
DanishJeg tænker her især på, at ud over problemerne med beslutnings- og forhandlingsmekanismerne trænger WTO ' s grundprincipper også til et " ansigtsløft ".
In particular, I think that besides the problems with the decision-making and negotiation mechanisms, the basic principles of the WTO also are in need of a face-lift.
DanishJeg har nogle forbehold over for denne beslutnings punkt 4 og 5, for jeg mener, at der kan sættes spørgsmålstegn ved hele Poul Nielsons forestilling om samarbejde.
I have a number of reservations on points 4 and 5 of this resolution, because I think that Mr Poul Nielson's overall concept of cooperation needs to be challenged.
DanishDette spændingsforhold skyldes efter min mening, at realiteterne i beslutnings- og meningsdannelsesprocessen ikke bliver gengivet klart og gennemskueligt nok.
I attribute this tension to the fact that the realities of the decision-making and opinion-forming process not being sufficiently clearly and transparently communicated.
DanishVi kender nu dens generelle omfang, og det er klart, at en stor del af denne beslutnings indhold, uanset dens berettigelse eller mangel på samme, ikke har noget med den at gøre.
We now know its general scope, and it is clear that much of the content of this resolution, regardless of its merit or lack of it, has nothing to do with it.
DanishDen Socialdemokratiske Gruppe har indgivet en lang række ændringsforslag for at finde en bedre balance mellem beslutningen om decharge og den foreliggende beslutnings tekst.
The Socialist Group has tabled a large number of amendments to try to establish a better balance between the decision to give discharge and the text of the resolution.
DanishDet har vi længe krævet, men jeg vil dog understrege, at man ikke skal gøre sig nogen illusioner om denne beslutnings reelle rækkevidde, hvis den bliver ført ud i livet.
This is something that we have asked for consistently but I should like to stress the fact that we should harbour no illusions about the effective scope of that decision, if ever it does come about.
DanishDet er desuden det, som Kommissionen fremfører for at retfærdiggøre sit forslag, nemlig at miljøvurderingen udføres på et alt for fremskredent tidspunkt i beslutnings- og planlægningsproceduren.
This is, moreover, what the Commission says to justify its position, namely that the impact study is carried out at too late a stage in the process of planning and decision-making.