Dansk-engelsk oversættelse af "beslutsomhed"

DA

"beslutsomhed" engelsk oversættelse

DA

beslutsomhed {en}

volume_up
beslutsomhed
Succesen afhænger af den politiske vilje og medlemsstaternes beslutsomhed.
Success is dependent on political will and the determination of the Member States.
Regeringen udviser fortsat beslutsomhed, hvad angår tilsagnet om reformer.
The government continues to show determination in its commitment to reforms.
En afbalancering af den offentlige økonomi kræver langsigtethed og beslutsomhed.
It will take perseverance and determination to balance public finances.

Eksempelsætninger "beslutsomhed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg forventer Deres støtte, og De kan så til gengæld regne med min beslutsomhed.
I await your support and, in return, you will be able to count on my determination.
DanishJeg opfordrer Det Europæiske Råd til at udvise samme iver og beslutsomhed som hr.
I urge the European Council to show the same vigour and determination as Mr Barroso.
DanishDesuden blev der konstateret manglende oprigtighed, gennemsigtighed og beslutsomhed.
In addition, a lack of honesty, transparency and decisiveness has been noted.
DanishVi tager militært initiativ med virkelig beklagelse, men også med virkelig beslutsomhed.
We are taking military action with real regret but also with real determination.
DanishMilosevic kender nok vores svagheder, men han kender ikke vores beslutsomhed.
Milosevic knows our weaknesses, but he does not know how determined we are.
DanishSuccesen afhænger af den politiske vilje og medlemsstaternes beslutsomhed.
Success is dependent on political will and the determination of the Member States.
DanishAlligevel er der ikke på andre områder den samme beslutsomhed i forslagene.
However, in other aspects the proposals do not display the same decisiveness.
DanishEn afbalancering af den offentlige økonomi kræver langsigtethed og beslutsomhed.
It will take perseverance and determination to balance public finances.
DanishRegeringen udviser fortsat beslutsomhed, hvad angår tilsagnet om reformer.
The government continues to show determination in its commitment to reforms.
DanishUdviklingslandene har udvist en ny beslutsomhed til at modstå en sådan marginalisering.
Developing countries have shown a new determination to resist such marginalisation.
DanishI den situation kræves der fasthed og beslutsomhed fra begge budgetmyndigheders side.
It is in this situation that both budgetary authorities need to be firm and decisive.
DanishBarrosos indlæg kan der ikke herske nogen tvivl om vores beslutsomhed.
After President Barroso ’ s outline, there can be no doubt about our determination.
DanishJeg kender det spanske formandskabs beslutsomhed med hensyn til disse spørgsmål.
On all of these issues, I know that the Spanish Presidency will press ahead with determination.
DanishDenne aftale krævede betydeligt politisk mod og stor beslutsomhed.
This agreement required considerable political courage and great determination.
DanishGraden af beslutsomhed og samarbejde fra Kommissionens side er høj.
It is inevitable that the majority of complaints made will be against the Commission.
DanishVi bør ufortøvet vise vor beslutsomhed, når det gælder om at tilintetgøre ondet.
We must show clearly our determination to stamp out this evil.
DanishSå kan vi bedømme det på dets beslutsomhed og derefter afsige vores dom.
Then we can judge it on its resolve and we can then give our verdict.
DanishDer er ikke kun behov for beslutsomhed fra ansøgerlandet, men også fra Unionen selv.
This determination is not just required of the applicant country, but also of the Union itself.
DanishDette udgør en stor udfordring, som skal tages op med den største beslutsomhed.
This constitutes a major challenge which will have to be addressed with the greatest determination.
DanishIndien skal modsvare vores beslutsomhed og opfylde sine løfter med henblik på Helsinki.
India must match our resolve and bolster its promises for Helsinki.