Dansk-engelsk oversættelse af "bestå"

DA

"bestå" engelsk oversættelse

DA

bestå [består|bestod] {verbum}

volume_up
Men den prøve, som vores Union skal bestå, er langt, langt vanskeligere.
But the test which our Union will have to pass is even more difficult.
Set fra Parlamentets synspunkt tror jeg nok, at vi vil lade professor Prodi bestå med en meget høj karakter.
As far as Parliament is concerned, I am sure Mr Prodi will pass with distinction.
Den nuværende fødevarelovgivning vil under ingen omstændigheder kunne bestå Johannesburg-kontrollen.
The current food legislation would not, at any event, pass the Johannesburg check.
bestå (også: vare)
Et sådant signal kunne også bestå i, at vi langt om længe afskaffer visumpligten for Makedonien.
One sign that we could give would be to abolish the visa requirement for Macedonia at long last.
Princippet om, at bestyrelsen skal bestå af en repræsentant for hver medlemsstat, som allerede er anvendt på andre agenturer, blev heldigvis accepteret.
It is because I am constantly telling my friends that in the last few years and decades, since there was no liberalisation or opening up of the market, the railways have lost market share.
Underkomitéen skal bestå af repræsentanter for medlemsstaterne og for brancheforeninger.
The sub-committee would consist of representatives of the Member States and professional bodies.
Den kunne også bestå af andre former for kommerciel kompensation for deres investeringer.
It could also consist of other forms of commercial compensation from their investments.
The work on this problem must consist of two elements.

Eksempelsætninger "bestå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishog Bet-Sjemesjiterne sagde:"Hvem kan bestå for HERRENs denne hellige Guds Åsyn?
And the men of Bethshemesh said, Who is able to stand before this holy LORD God?
DanishUdviklingslandene kan derfor regne med, at deres afsætningsmuligheder vil bestå.
Developing countries can therefore expect their market opportunities to remain.
DanishDet pågældende foder skal imidlertid primært bestå af animalske proteiner.
Unfortunately, a large proportion of this feed has to be made up of animal protein.
DanishDer kunne måske også bestå risiko for snyd med kategorisering af affald.
There could perhaps also be a risk of cheating in the classification of waste.
DanishEn mulighed for at bestå fremover er at have en kvalitetsproduktion i EU.
One possibility for our continuing survival is quality production in the EU.
DanishHvordan vil den fungere, hvis den kommer til at bestå af næsten 30 medlemmer?
How will it function if it is going to be composed of nearly 30 members?
DanishEfter udvidelsen vil det bestå af 75 medlemmer, plus et antal observatører.
Following enlargement it will have 75 members, plus a number of observers.
DanishDet kan bestå af organisatoriske og tekniske strukturer og uddannelse.
This may comprise organisational and technical structures, as well as training.
DanishDen overordnede opgave må bestå i et samarbejde med USA om at sikre fred og frihandel.
Working with the US to ensure peace and increased free trade must be the primary task.
DanishKun på den måde kan vi sikre, at den europæiske landbrugsmodel bliver ved med at bestå.
Only thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.
DanishDenne deltagelse skal kunne bestå i en indefrysning af betaling af renter og afdrag.
This involvement should extend to the freezing of debt service payments.
DanishOg Offerydelsen som I skal tage af dem skal bestå af Guld Sølv Kobber
And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,
DanishEt bæredygtigt fiskeri er en forudsætning for, at fiskerierhvervet kan bestå.
Sustainable fishing is a precondition for the continued existence of the fishing industry.
DanishMåske ville vores Formandskonference kunne bestå af blot fire gruppeformænd.
Here, perhaps, the Conference of Presidents could be made up of just four group chairmen.
DanishDet midlertidige undersøgelsesudvalg ophører med at bestå, når det afgiver sin beretning.
The temporary Committee of Inquiry shall cease to exist on submission of its report.
DanishMen hvis også Satan er kommen i Splid med sig selv hvorledes skal hans Rige da bestå?
If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand?
DanishOg dersom et Rige er kommet i Splid med sig selv kan samme Rige ikke bestå.
And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.
DanishOg dersom et Hus er kommet i Splid med sig selv vil samme Hus ikke kunne bestå.
And if a house be divided against itself, that house cannot stand.
DanishDet er klart, at Kina ikke vil kunne bestå nogen demokratiske prøver.
For let us be clear about this: China does not meet one single democratic criterion.
DanishI stedet må løsningen i vid udstrækning bestå i kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet.
The problem can only really be solved by women entering the labour market.