Dansk-engelsk oversættelse af "bestående af"

DA

"bestående af" engelsk oversættelse

DA

bestående af {adverbium}

volume_up
bestående af
Det er ikke plenarforsamlingens opgave at gøre sig selv til et udkastsudvalg bestående af 626 medlemmer.
It is not the work of the plenary to turn itself into a drafting committee consisting of 626 Members.
Vi har jo alle hørt om forslag om 1-årige EU-formandskaber bestående af et stort, et mellemstort og et lille medlemsland.
We have all heard of proposals for one-year EU Presidencies consisting of a large, a medium-sized and a small Member State.
Kommissionen kan acceptere kompromispakken bestående af ændringsforslag 1, 2, 12, 14, 15, 22 og 23 samt 29 til og med 59.
The Commission can accept this compromise package, consisting of Amendments Nos 1, 2, 12, 14, 15, 22, 23 and 29 up to and including 59.
bestående af
Der arbejdes i fire stående udvalg bestående af nationale eksperter, der dækker forskning og statistik, økonomi og administration samt overensstemmelses-, bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.
This body has four standing committees comprised of national experts dealing with research and statistics, finances and administration, compliance and conservation and management measures.

Eksempelsætninger "bestående af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har et trekantsforhold bestående af Kommissionen, Parlamentet og Rådet.
We have a triangular relationship, the Commission, Parliament and the Council.
DanishÆndringsforslag 2 vedrører oprettelsen af en høringsgruppe bestående af eksperter.
Amendment No 2 concerns the establishment of an expert consultation group.
DanishSektionerne i stiger bestående af flere sektioner skal være sikret under brugen
The holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed. '
DanishBegge bygger på en model bestående af tre søjler: staten, virksomhederne og det private.
Both are based on a three-pillar model with state, company and private provision.
DanishVi ønsker ikke at opbygge et todelt Europa bestående af rige og fattige.
We do not want to build a two-tier Europe, a Europe of the haves and have-nots.
DanishUnionens flag indeholder en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund.
The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
DanishEU ' s ledere oplyste, at de ikke ønskede et indre marked bestående af nogle få lande.
EU leaders stated that they did not want an internal market of only a few countries.
DanishNye udviklinger og erkendelser nødvendiggør en tilpasning af de bestående forordninger.
New developments and knowledge make it necessary to adjust the existing regulations.
DanishNogle vil hævde, at Kommissionen blot er et organ bestående af udnævnte bureaukrater.
Some argue that the Commission is merely a body of appointed bureaucrats.
Danish- Oprettelse af en kontaktgruppe bestående af medlemsstaterne og turistoperatørerne
- a special training network for tourism-related skills would be set up
DanishJeg vil mene, at regionalisering kan påvirke en hel region bestående af flere lande.
I would suggest that regionalisation could affect a whole region involving several states.
DanishEn helhed bestående af tre komponenter: Arbejde, social sikring og indtægt.
A single whole with three components: work, social security and income.
DanishDen er blot en betydeligt forsinket fuldstændiggørelse af det bestående finansielle system.
It is only a considerably delayed completion of this existing finance order.
DanishDen eventuelt bestående virkning af ftalater på levende organismer diskuteres stadigvæk.
There is an ongoing debate whether or not phthalates have an impact on living organisms.
DanishDen 3. juli 2004 opretter vi på papiret elmarkeder bestående af 25 lande.
On paper on 3 July 2004 we will create 25-country electricity markets.
DanishIrland er både en ø og et land bestående af et antal små øer ud for kystlinjen.
Ireland is both an island country and a country with a number of small islands off its coastline.
DanishVores gruppe bestående af grønne, regionalister og nationalister ønsker, at hr.
Our group of greens, regionalists and nationalists wants Mr Prodi to take this document seriously.
DanishParallelt hermed arbejder et underudvalg bestående af eksperter foreslået af medlemsstaterne.
Alongside it will work a subcommittee comprising experts proposed by the Member States.
DanishBefolkningsbevægelser bestående af folk, der søger beskyttelse, omfatter desværre også mindreårige.
Migratory movements of people seeking protection unfortunately involve minors.
DanishBudgettet for 2003 er formentlig det sidste, som udarbejdes for en Union bestående af 15 medlemslande.
The budget for 2003 may be the last one drafted for a Union of 15 Member States.

Lignende oversættelser "bestående af" på engelsk

af adverbium
afhænge af verbum
i form af
tørre af verbum
runde af verbum
fra nu af adverbium
English
prale af verbum
være ked af verbum
gå glip af verbum
holde af verbum
pa baggrund af
på grund af
English
tage tøjet af verbum
ved foden af