Dansk-engelsk oversættelse af "bestand"

DA

"bestand" engelsk oversættelse

DA

bestand {en}

volume_up
bestand (også: befolkning, indbyggertal)
Sydafrika er hjemstedet for 50 % af den samlede bestand af denne dyreart.
Southern Africa is home to 50 % of the total population of the species.
Ud af en vurderet bestand på over 10 millioner delfiner i den østlige del af Stillehavet alene, er det virkelig ubetydeligt.
Of an estimated population of over 10 million dolphins in the eastern Pacific alone, this is really insignificant.

Eksempelsætninger "bestand" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHovedproblemet for denne bestand er det store antal unge fisk, som fanges.
The main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.
DanishHele den britiske bestand blev næsten udryddet sidste år, da man fandt BSE hos får.
The whole UK flock was nearly wiped out last year because of the discovery of BSE in sheep.
DanishSydafrika er hjemstedet for 50 % af den samlede bestand af denne dyreart.
Southern Africa is home to 50 % of the total population of the species.
DanishSåledes udgør EU ' s bestand af både mere end 3,5 millioner motorbåde, og den er stigende.
There are now over 3.5 million motor boats in the European Union and the number is rising.
DanishRådet vil minde om, at den nordlige bestand er et biologisk begreb.
The Council would call attention to the fact that the Northern stock is a biological concept.
DanishBør man ikke her gennemføre en fælles aktion i form af en fornuftig decimering af denne bestand?
Should we not take joint action here and consider culling the stock to a reasonable level?
DanishAt se bort herfra er at forveksle den fulde udnyttelse af et fiskeri med bevarelse af en bestand.
To ignore this issue would be to confuse the total use of fish with the preservation of a fishing resource.
DanishDen aktuelle krise understreger bare, hvor skrøbeligt havet og den vigtigste bestand i det blandede fiskeri er.
The present crisis only underlines the fragility of that sea and the key stocks in its mixed fishery.
DanishForeløbig fastsættes der en undergrænse, under hvilken forskerne anser en bestand for at være truet af sammenbrud.
It starts by identifying the lower limit below which scientists regard a stock as threatened with collapse.
DanishForestil Dem, at De tror, der er ligevægt på markedet, og så konstaterer, at De har en bestand, der er 30 % for stor.
Just consider, you think you have market balance and then you find out that you have 30 % too much stock.
DanishUd af en vurderet bestand på over 10 millioner delfiner i den østlige del af Stillehavet alene, er det virkelig ubetydeligt.
Of an estimated population of over 10 million dolphins in the eastern Pacific alone, this is really insignificant.
DanishDet er på den måde, man opdyrker en bestand.
DanishMen kan man anvende argumentet om omkostningerne for destruktionen af en bestand, når det drejer sig om beskyttelse af folkesundheden.
But is it possible to put the argument of the costs of destroying a herd when a public health issue is involved?
DanishMund- og klovsygen slår ned, og den slår som ved et tilfælde ned i Storbritannien, som har den største bestand i hele Europa.
Foot-and-mouth disease breaks out, and it breaks out, as luck would have it, in Great Britain, which has the most livestock in Europe.
DanishFor den sydlige bestand, i ICES-område IX, blev fangstmængden fastsat til 10.000 ton for hele år 2000 mod 13.000 ton i 1999.
As for the Southern stocks of anchovy in ICES zone IX, the TAC was fixed at 10 000 tonnes for the whole of 2000 as opposed to 13 000 tonnes in 1999.
DanishDer er i dag fåreavlere i min valgkreds, som stiller spørgsmål om, hvorvidt de overhovedet bør genopbygge en ny bestand efter mund- og klovsygen.
Today there are sheep farmers in my constituency who are raising questions about whether they should even restock after foot-and-mouth.
DanishDen består først og fremmest i, at man ud af over 30 gyldige retskilder har destilleret den basale bestand af grundlæggende rettigheder.
Firstly, it lies in the fact that a basic set of fundamental rights has been distilled from more than 30 legal sources which are currently in force.
DanishI ændringsforslagene i udvalgets betænkning erkendes det, at der er større behov for forvaltningstiltag end for drastiske nedskæringer i fiskerflåden, hvad angår denne bestand.
The Commission proposal combines tough rules for setting total allowable catches with a scheme to limit fishing effort.
DanishAlligevel omtalte forsidehistorien i medierne, som kom før dokumentationen, kun torskebestanden og den manglende forbedring af denne bestand i Nordsøen.
Yet the headline story fed to the media, in advance of that advice, referred only to cod stocks and the lack of improvement therein in the North Sea.
DanishKindermann nævner det med Rådets beslutning om for første gang i 1998 at fastsætte en kvote for tobis, som indtil da havde været en bestand uden kvoter.
Mr Kindermann mentions it with the decision of the Council to fix, for the first time in 1998, a quota for sand eels which, up to that time, was a non-quota stock.