Dansk-engelsk oversættelse af "bestandig"

DA

"bestandig" engelsk oversættelse

DA

bestandig {adjektiv}

volume_up
bestandig (også: stadig)
Demokrati, og dét bliver vi alle nødt til at lære, skal imidlertid bestandig kontrolleres, også blandt venner!
Democracy, and we must all learn this, nevertheless needs constant supervision, even amongst friends!
Europa-Parlamentet har således gjort en vedholdende indsats for at udnytte nye beføjelser optimalt, men også bestandig arbejdet hen imod nye demokratiske landvindinger.
To make the most of the powers which we have acquired whilst moving towards new democratic achievements has been our constant aim.
Hr. formand, Europa-Parlamentet har ikke afventet godkendelsen af Maastricht-Traktaten for bestandig at beskæftige sig med alle problemer vedrørende den offentlige sundhed.
Mr President, the European Parliament did not wait until the Maastricht Treaty was adopted to place constant emphasis on all public health issues.

Eksempelsætninger "bestandig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish"Drag du nu hjem med din Gud tag Vare på Kærlighed og Ret og bi bestandig på din Gud!
He is a merchant, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress!
Danish"Hvor længe skal jeg tåle denne onde Menighed dem som bestandig knurrer imod mig?
How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me?
DanishThi med et eneste Offer har han for bestandig fuldkommet dem som helliges.
For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified.
Danishpå Guldlysestagen skal han holde Lamperne i Orden for HERRENs Åsyn så de kan brænde bestandig.
He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD continually.
DanishDette viser, at denne problematik bestandig er i Rådets tanker.
This illustrates the continual attention which the Council pays to this problem.
DanishHer er der tale om et vist spændingsfelt, og dette må vi bestandig at tage behørigt hensyn til.
There is a certain area of tension there and we should always assess that sensibly.
DanishDisse samfund søger gennem deres demokratiske procedurer bestandig efter en ny balance.
There is an ongoing search for new balances through the democratic operation of these societies.
Danishhan går ikke bestandig i Rette gemmer ej evigt på Vrede;
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
DanishOg Josua stak Aj i Brand og gjorde den til en Ruinhob for bestandig til den Ødemark den er den Dag i Dag.
And Joshua burnt Ai, and made it an heap for ever, even a desolation unto this day.
DanishEr udsigten til stabilitet i Cambodja nu væk for bestandig?
Has the prospect of stability in Cambodia now disappeared for good?
Danishmine Fjenders Tale og Tanker imod mig bestandig.
The lips of those that rose up against me, and their device against me all the day.
DanishLed mig på din Sandheds Vej og lær mig thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig på dig.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
DanishMen denne har efter at have ofret eet Offer for Synderne sat sig for bestandig ved Guds højre Hånd
But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;
DanishHvi glemmer du os bestandig og svigter os alle dage?
Wherefore dost thou forget us for ever, and forsake us so long time?
Danishspørg efter HERREN og hans Magt søg bestandig hans Åsyn;
Seek the LORD and his strength, seek his face continually.
DanishAt anmode om en uigenkaldelig sammenkædning af valutaerne, dvs. for bestandig, er da bestemt at bede om for meget.
Surely asking for an irrevocable linking of a currency, which means for ever, is asking too much.
DanishDemokrati, og dét bliver vi alle nødt til at lære, skal imidlertid bestandig kontrolleres, også blandt venner!
Democracy, and we must all learn this, nevertheless needs constant supervision, even amongst friends!
DanishLad alle som søger dig frydes og glædes i dig; lad dem som elsker din Frelse bestandig sige: "Gud er stor!
But I am poor and needy: make haste unto me, O God: thou art my help and my deliverer; O LORD, make no tarrying!
DanishHvad dækker begrebet " den europæiske kultur ", som bestandig anvendes i den foreliggende betænkning?
What does the report mean, then, by the terms relating to 'European culture ', which are constantly used by the authors?
DanishOg han råbte: "Se o Herre på Varden står jeg bestandig Dagen lang og på min Vagtpost står jeg trolig.
And he cried, A lion: My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights: