Dansk-engelsk oversættelse af "bestemmelse"

DA

"bestemmelse" engelsk oversættelse

DA

bestemmelse {en}

volume_up
1. generel
bestemmelse
Den bestemmelse overtrædes stadig hver eneste dag, men vi pumper fortsat bistand ind, som om alt var i skønneste orden.
That stipulation continues to be breached on a daily basis, but we still pump in aid as if all was well.
Budgettet for 1997 omfatter en bestemmelse om, at Parlamentet skal høres i forvejen om individuelle fællesskabslån.
The budget for 1997 includes a stipulation that requires that Parliament be consulted in advance about individual Community loans.
Der mangler altså alligevel noget, nemlig hvordan bestemmelserne skal gælde for de nye medarbejdere.
Thus there is still an element missing, namely stipulations on how the rules are to be applied to the new staff.
2. jura
bestemmelse
Efter vores erfaringer kræver en sådan bestemmelse også kontrol.
In our experience, such a requirement presupposes the establishment of an inspection system.
Bestemmelserne indeholder ikke krav til nogen særskilt grænsefladeteknik eller en eneste grænseflade.
The provisions do not include a requirement for any particular API technology or a single API.
Hvad er egentlig baggrunden for forslaget om at regulere bestemmelserne for salg af vitamin- og mineraltilskud på EU-plan?
This tradition must be respected and take precedence over the requirement for uniform rules.

Eksempelsætninger "bestemmelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
There is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
DanishFor det andet var der ingen bestemmelse om, at Parlamentet kunne meddele decharge.
Secondly, there was no provision for discharge to be granted by this Parliament.
DanishEmner som denne særlige bestemmelse vil også stå i centrum for vores bestræbelser.
Issues such as this particular provision will also be the focus of our attention.
DanishAlligevel stemmer vi mod den beslutning, der indeholder en sådan bestemmelse.
In any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
DanishSpørgsmålet om anvendelse af den såkaldte» gangbro-bestemmelse« er kontroversielt.
The issues surrounding the application of this 'passerelle ' are controversial.
DanishDer har aldrig før været en sådan bestemmelse om ikke-diskriminering i traktaterne.
There was no anti-discrimination provision of this kind in the treaties before.
DanishDenne form for bestemmelse er ikke passende i et direktiv om et rammeforslag.
This kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
DanishDeri står der en bestemmelse om, at de endelige omkostninger beregnes pr. kilo.
This contains a provision that the terminal dues are calculated by the kilo.
DanishDet er helt rigtigt, at de forskellige parter har drøftet denne bestemmelse.
That, however, is a national matter; it is not a matter for European legislation.
DanishNarkotika er imidlertid ikke blot skæbnens bestemmelse, som man må finde sig i.
Drugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
DanishEn sådan bestemmelse forekommer os således ikke at være på sin plads i dette forslag.
The proposal does not therefore seem to be the proper place for that provision.
DanishPå samme måde glimrer enhver bestemmelse om parlamentarisk kontrol ved sin fraværelse.
Similarly notable by their absence are any provisions on parliamentary scrutiny.
DanishMan foreslår en almindelig bestemmelse, når der er tale om en alvorlig nødsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
DanishDette er en væsentlig bestemmelse for at nå frem til ligebehandling af handicappede.
This is a key provision for achieving equal treatment for people with disabilities.
DanishVil denne bestemmelse finde anvendelse på veksling af nationale valutabeløb til euroen?
Will this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
DanishPosselt, der er ikke nogen klar bestemmelse herom i forretningsordenen.
Mr Posselt, there is no express provision in the articles of the Rules of Procedure.
DanishNu skal vi have en idiotsikker analysemetode til bestemmelse af ingredienserne.
Now we have to have a foolproof method of measuring all the ingredients.
DanishSom De ved, foreslog vi Kommissionen at udvide den sociale bestemmelse.
As you know, we had proposed to the Council that the social clause be extended.
DanishDenne bestemmelse bidrager yderligere til støtteniveauernes skæve vækst.
This provision contributes in its own way to the unequal growth in support levels.
DanishDen bestemmelse, som formandskabet har foreslået, er et stort skridt fremad.
The arrangements proposed by the Presidency are an important step forward.