Dansk-engelsk oversættelse af "bestemmelser"

DA

"bestemmelser" engelsk oversættelse

DA

bestemmelser {flertal}

volume_up
bestemmelser
Disse regler kan i tide og utide føre til skiftende bestemmelser i 2003-2006.
Such regulations could lead to ever-changing regulations in the period 2003 - 2006.
Nationerne har godt nok forskellige bestemmelser på dette område, men der eksisterer allerede bestemmelser.
Although there are different regulations here amongst the nations, regulations do exist.
Muligheden for omprogrammering er allerede fastlagt med de eksisterende bestemmelser.
Current regulations already provide the facility for reprogramming.

Eksempelsætninger "bestemmelser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.
We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.
DanishDe bestemmelser, Kommissionen foreslår, er efter min opfattelse alt for elastiske.
The provisions recommended by the Commission are, to my mind, extremely minimal.
DanishTil slut, hr. kommissær, nævnte de ændringerne i FIFA ' s regler og bestemmelser.
Finally, Commissioner, you mentioned the changes to FIFA rules and regulations.
DanishNaturligvis kan juridiske bestemmelser ikke erstatte partiernes politiske vilje.
Obviously, legislation is no substitute for the political will of the parties.
DanishBenyt også hvidbogen til at få gennemført strenge bestemmelser i medlemsstaterne.
You should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
DanishDer gælder særlige bestemmelser for de medlemsstater, der har euroen som valuta.
Specific provisions shall apply to those Member States whose currency is the euro.
DanishSærlige bestemmelser inden for rammerne af strukturfondene i Finland og Sverige
Special provisions in the framework of the Structural Funds in Finland and Sweden
DanishDet er forkert at behandle en sådan mængde detaljerede bestemmelser i betænkningen.
It is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
DanishMen jeg støtter de øvrige bestemmelser i dette direktiv, der allerede er udhulet.
In Austria, foreign ski instructors cannot provide services for more than 14 days.
DanishVi foreslår derfor, at der ikke indrømmes undtagelser fra direktivets bestemmelser.
Alternatives to the substances to be restricted are being developed by industry.
DanishVed årsskiftet udløber tidsfristen, uden at der foreligger nogen nye bestemmelser.
This time is up at the end of this year, and no new arrangements will be ready.
DanishER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten:
HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:
DanishDette er formentlig det vigtigste element i dette ændrede sæt af bestemmelser.
This is probably the most important element in this amended set of provisions.
DanishDe er i mange henseender beklageligt svagere end Rådets bestemmelser om åbenhed.
In many respects, regrettably, they are weaker than the Council's rules on openness.
DanishHvordan har stats- og regeringscheferne dog kunnet godkende disse bestemmelser?
How can the Heads of State or Government have put their signature to such measures?
DanishEt centralt punkt er, at bestemmelser om de såkaldte forenklede prospekter indføres.
A crucial point is that rules are proposed for so-called simplified prospectuses.
DanishDet er hensigten at samle alle hidtidige bestemmelser vedrørende TSE i én mappe.
The objective is to gather into one dossier all regulations relating to TSEs to date.
DanishHer skal det blot godtgøres, at eksisterende europæiske bestemmelser overholdes.
All that is necessary is to prove compliance with existing European legal provisions.
DanishDet nye forslag indeholder i det væsentligste de samme bestemmelser som det første.
This new proposal takes up the main points contained in the first arrangement.
DanishLignende bestemmelser er indeholdt i den protokol, der er forhandlet med Litauen.
Similar arrangements are included in the Protocol negotiated with Lithuania.