Dansk-engelsk oversættelse af "bestemmende"

DA

"bestemmende" engelsk oversættelse

DA

bestemmende {adjektiv}

volume_up
bestemmende (også: afgørende)
Alene legetøjets anvendelsesformål må ikke være en bestemmende faktor i beslutningen om, hvilke phthalater der må anvendes, og hvilke der ikke må.
What the toy is used for cannot in itself be a determining factor in deciding which phthalates can be used and which cannot.
bestemmende (også: afgørende)

Eksempelsætninger "bestemmende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette skal være bestemmende for udformningen af vores fremtidige energipolitik.
This should govern the formulation of our energy policy in future.
DanishOm vi kan leve op til den, vil være bestemmende også for vor fremtid.
Whether we are up to it, only our future will tell.
DanishJeg mener, at konventets idé og ånd også bør være bestemmende for regeringskonferencen.
I believe that the Intergovernmental Conference should also be guided by the ideals and the spirit of the Convention.
DanishDet, at der ikke er politiske og økonomiske interesser i regionen, må ikke være bestemmende for hjælpens omfang.
The lack of political and economic interests in that region should not determine the level of aid.
Danish2003 bliver et afgørende år for Afghanistan og vil sandsynligvis være bestemmende for landets fremtidige udseende.
2003 will be a crucial year for Afghanistan and will most likely decide the future shape of the country.
DanishDet vil være bestemmende for min stemmeafgivelse.
I shall be guided by that consideration in the vote.
DanishHer havde Kommissionen oprindeligt foreslået, at tidspunktet for konkursens indledning skal være bestemmende.
The Commission had originally proposed that the relevant moment should be that of the opening of bankruptcy proceedings.
DanishDen bestemmende version er den engelske: ", altså " hvor det er relevant " og ikke " hvis det er relevant ".
The authoritative version is the English ‘ where relevant’, which translates into German as ’ and not, which would be ‘ if relevant’.
DanishNår vi træffer afgørelser, som er bestemmende for landmændenes indtjening, er det imidlertid nedskæringspolitikken, der er fremherskende.
Now, when we are voting on the economic factors that enable us to fix farmers ' income, all we do is regularly reduce it.
DanishAlene legetøjets anvendelsesformål må ikke være en bestemmende faktor i beslutningen om, hvilke phthalater der må anvendes, og hvilke der ikke må.
What the toy is used for cannot in itself be a determining factor in deciding which phthalates can be used and which cannot.
DanishIkke den finansielle portefølje, de 1, 27 % af BNP, men kvaliteten af forberedelsen af udvidelsen skal være bestemmende for hjælpens størrelse.
It is not the financial target of 1.27 % of GNP but the quality of the preparation for enlargement that must determine the level of aid.
DanishOg hvilken frygt det må fremkalde hos den magthavende militærjunta, når blot beslutningsforslaget er bestemmende for EU ' s politik over for Burma.
What fears it should inspire in the military junta currently in power, if this resolution determines the EU's policy with regard to Burma.
DanishDet er mærkeligt at skelne mellem udstyret og anvendelsen af et køretøj, fordi udstyret i høj grad er bestemmende for, hvordan køretøjet kan anvendes.
The distinction between equipment and use is a curious one, because the equipment determines to a large extent how a vehicle can be used.
DanishFru formand, for nemheds skyld gentager jeg den bestemmende engelske ordlyd af Kommissionens erklæring, så er der ingen oversættelsesproblemer:
Madam President, to make things easy, I shall read out the definitive English version of the Commission declaration to avoid problems of translation.
DanishKønsdiskriminationen inden for sundhedssystemerne er en nøjagtig lige så vigtig og bestemmende faktor som etnisk baggrund samt sociale og økonomiske faktorer.
The conclusion in terms of costs is that, if women were treated in the same way as men, the resources expended on women would increase by 61 %.
DanishDen første fastlæggelse, som er bestemmende for alle efterfølgende fastlæggelser, er fastlæggelsen om forrangen for prioriteringen af fællesskabsretten i forhold til den nationale ret.
The first point of clarification, which defines all the others, is the primacy of Community law as opposed to national law.
DanishDen enkeltes barndom og de familiemæssige og sociale vilkår, der præger opvæksten, er som bekendt i vid udstrækning bestemmende for voksenlivet.
We must never forget that every individual's childhood and the particular circumstances of their family and social circle in large measure determines their adult life.
DanishLukasjenkos reaktion, nemlig at han håber, at common sense og realisme, og ikke følelser, vil være bestemmende for EU ' s politik, er et slag i ansigtet.
The reaction of Lukashenko, the fact that he hopes that common sense and realism and not emotions will determine European policy, is a slap in the face for us.
DanishTil det formål har vi også brug for en Middelhavsbank, som Den Europæiske Investeringsbank ganske vist af organisatoriske grunde skal have bestemmende indflydelse på.
To do this we also need a Mediterranean Bank, in which the European Investment Bank should, admittedly, for logistical reasons, have a majority holding.
DanishFor det andet drejer det sig om de fælles interesser i vore samfund, hvor det overordnede prisniveau i denne sektor er bestemmende for socialsikrings- og sundhedssystemerne.
Secondly, there are the interests of society, since our social security and healthcare systems are greatly affected by price levels in this sector.