Dansk-engelsk oversættelse af "bestemt"

DA

"bestemt" engelsk oversættelse

EN
DA

bestemt {adjektiv}

volume_up
bestemt (også: fast, fastsat, færdig, klar, opsat)
Vores mål burde bestemt være at opstille de bedste sikkerhedsprocedurer i Europa.
Our aim should surely be to set the best safety practices across Europe.
Jeg tror, det er væsentligt ikke kun at fokusere på én bestemt politik.
I think it is essential not to stay centred on one set policy only.
De skal med andre ord blot støtte et bestemt parti for at få mad.
In other words, they have to subscribe to a set of political views in order to get fed.
bestemt (også: definit)
I så fald er der en bestemt procedure for, hvordan Danmark bliver lempet ind i systemet.
If so, there is a definite procedure for how Denmark is to be incorporated into the system.
Vi svenskere har jo et ganske bestemt syn på disse spørgsmål.
In fact, we Swedes have a fairly definite view of these questions.
For det andet et fuldstændigt forbud mod dyreforsøg med en bestemt dato, hvor det vil træde i kraft.
Secondly, a complete test ban, with a definite date by which it will come into force.

Eksempelsætninger "bestemt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis bestemmelsen om medfinansiering kan bibeholdes, skal den bestemt reguleres.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
DanishDet bulgarske politiske system har bestemt bekræftet sin demokratiske stabilitet.
Certainly the Bulgarian political system has confirmed its democratic stability.
DanishDet drejer sig her om fuld ligeberettigelse for alle, der bor i et bestemt land.
The issue here is full equality for all people living in a particular country.
DanishDet er bestemt ikke opbygningen af flere militære strukturer, vi har behov for.
What we definitely do not need is the development of further military structures.
DanishVi ønsker at undgå, at denne definition henføres til en bestemt teknisk mulighed.
We want to avoid linking this definition to any particular technical possibility.
DanishVi er ganske vist bestemt ikke ved målet endnu, men i det mindste på rette vej.
We have certainly not reached our goal, but at least we are on the right road.
DanishVi har i Parlamentet bedt om 300 stillinger, og det er bestemt ikke for meget.
We in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
DanishMed kurdernes fortvivlelse vil stabiliteten i vores lande bestemt heller ikke øges.
The despair of the Kurds will not do much for stability in our countries either.
DanishFru Morgans betænkning sigter mod en beslutning, der går i en bestemt retning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
DanishEvans, jeg vil bestemt viderebringe dette budskab til Parlamentets formand.
Mr Evans, that message will certainly be passed on to the President of Parliament.
DanishDer er ingen grund til at give skattefordele til en bestemt distributionsform.
There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
DanishI den forbindelse er begrænsning og accept af en bestemt risiko meget vigtig.
Both restriction and acceptance of a certain risk are important in this context.
DanishVi ønsker bestemt ikke, det er allerede nævnt flere gange, at beløbet skal bruges.
We certainly do not want that money to be spent, as has already been said here.
DanishVoggenhuber så end siger, vil ØMU ' en bestemt få store politiske konsekvenser.
Whatever Mr Voggenhuber says, EMU will certainly have great political consequences.
DanishDen endelige aftale er helt bestemt ikke så stærk, som De Grønne ønskede det.
This final agreement is certainly not as strong as the Green/ EFA Group wanted.
DanishDet vil simpelthen ikke ske - bestemt ikke i de mere velstående dele af Europa.
This simply will not happen - certainly not in the wealthier parts of Europe.
DanishHun er bestemt heller ikke en klonet udgave af andre sammenlignelige bankdirektører.
She is certainly not a cloned version of other comparable bank directors either.
DanishI fremtidige diskussioner med Gruppen De Grønne vil vi bestemt komme tilbage dertil.
We will certainly revisit this theme in future discussions with the Green Group.
DanishHr. formand, jeg vil bestemt gerne komme med et lille bidrag til denne debat.
Mr President, I certainly would like to make a small contribution to this debate.
DanishI Unionen er der bestemt ingen mangel på brudte løfter og ikke fuldførte opgaver.
There is indeed no lack of broken promises and unfinished tasks in the Union.