Dansk-engelsk oversættelse af "bestemthed"

DA

"bestemthed" engelsk oversættelse

DA

bestemthed {en}

volume_up
bestemthed (også: sikkerhed)
Hvem kender i øvrigt fremtiden og kan sige med bestemthed, at der i medlemsstaterne eller EU ' s fremtidige medlemsstater aldrig vil forekomme uheldige udviklingstendenser af nogen art?
Moreover, how can we know what the future holds and state with absolute certainty that the Member States or future Member States of the European Union are above any form of abuse?

Eksempelsætninger "bestemthed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg kan med bestemthed sige både Dem og mine kolleger, at hr.
I must stress to you and to all our colleagues that the Torres Couto report is important.
DanishJeg nøjes med - ganske vist med en vis bestemthed - at gøre opmærksom på, når taletiden er udløbet.
I simply confine myself to indicating - albeit quite forcefully - when a speaker's time is up.
DanishMen det er min overbevisning, at vi indtil nu har været i stand til med bestemthed at få vores synspunkter igennem.
The simplification, clarity and conciseness of the rapporteur are helpful.
DanishJeg takker rådsformanden for hans bestemthed.
I congratulate the President-in-Office on his firmness.
DanishJeg tilbageviser med bestemthed denne anklage!
DanishDe har bidraget væsentligt til at højne kvaliteten i det nye forslag, det kan jeg sige helt entydigt og med stor bestemthed.
I can say quite unequivocally and definitely that the recast proposal gained a great deal in terms of quality as a result.
DanishJeg finder det absolut upassende at bringe denne debat ind i Europa-Parlamentet og tilbageviser dette med største bestemthed.
I consider it wholly inappropriate to bring this debate into the European Parliament, and I reject this most emphatically.
DanishVi bør give meget kraftigt udtryk, hr. formand, for vores misbilligelse af denne situation og for den bestemthed, hvormed vi opfordrer til fred.
We must be very firm in showing our disapproval of this situation and our determination in appealing for peace.
DanishDen tanke at gøre kvantitative aspekter ved den fælles vandpolitik til prioriteret politik for Den Europæiske Union afviser vi med største bestemthed.
We very firmly reject the notion that quantitative aspects of water policy can be treated as a priority European Union policy.
DanishAf alle disse grunde har jeg med bestemthed stemt for det beslutningsforslag, der er blevet fremlagt for Parlamentet, om dannelsen af regeringen i Østrig.
For all these reasons I voted most decidedly in favour of the resolution before this House on the formation of the government in Austria.
DanishJeg vil ikke forgive at være moralvogter, fordi jeg føler mig kaldet til det, men i dopingproblemet er der i hvert fald to gode grunde til at reagere med bestemthed.
I do not consider myself to have a moralising role, but there are at least two good reasons to take a firm stand against doping.
DanishDe har behandlet dem grundigt i dag, og jeg må sige, jeg er forbavset over den medgørlighed, men også den bestemthed, hvormed De bebuder reformer.
You have dealt with them today, and I have to say I am surprised at the generosity and also the determination with which you have announced reforms.
DanishI mellemtiden opfordrer vi Rådet og Kommissionen til med bestemthed at rejse disse spørgsmål på det næste møde mellem Rådet, Kommissionen og Kasakhstans regering.
In the meantime, we ask the Council and Commission to raise these questions firmly at the next meeting between the Council, the Commission and the government of Kazakhstan.
DanishEn bestemthed, som de 14 europæiske medlemsstater beviste ved enstemmigt og umiddelbart at fordømme risikoen for politisk udskridning i Østrig.
A firm attitude which the 14 European States have demonstrated unanimously and promptly, through Mr Guterres, by condemning the risk of the Austrian political situation getting out of control.
DanishSom et fællesskab af 25 medlemmer er Unionen nu i en meget stærkere position end nogensinde tidligere til at fremme politikker på den internationale scene med styrke og bestemthed.
As a Community of 25 members, the Union is now in a much stronger position than ever to promote policies on the international stage with vigour and determination.
DanishHvem kender i øvrigt fremtiden og kan sige med bestemthed, at der i medlemsstaterne eller EU ' s fremtidige medlemsstater aldrig vil forekomme uheldige udviklingstendenser af nogen art?
Moreover, how can we know what the future holds and state with absolute certainty that the Member States or future Member States of the European Union are above any form of abuse?