Dansk-engelsk oversættelse af "bestikkelse"

DA

"bestikkelse" engelsk oversættelse

DA

bestikkelse {en}

volume_up
bestikkelse
Under tredje søjle er bestikkelse en forbrydelse inden for Den Europæiske Union.
Under the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
For det første ved vi, at amerikanske firmaer også arbejder med bestikkelse.
First of all, we know that US corporations engage in bribery too.
Om: OECD ' s henstillinger om bekæmpelse af bestikkelse
Subject: OECD recommendations on combating bribery
bestikkelse
volume_up
bribe {substantiv}
De kan tilbydes bestikkelse, og ofte må de arbejde sort for at supplere deres indtægt.
They are subject to bribes and often have to moonlight in order to supplement their incomes.
Jeg bifalder især den tydelige holdning over for bestikkelse.
I particularly welcome the clear opposition to bribes.
- Hr. formand, Verdensbanken skønner, at der hvert år bruges 1 milliard amerikanske dollars på bestikkelse i verden.
Mr President, the World Bank estimates that USD 1 billion is spent each year on bribes throughout the world.
bestikkelse (også: afregning, fortjeneste, højdepunkt, udbytte)
bestikkelse
volume_up
bung {substantiv}

Eksempelsætninger "bestikkelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUnder tredje søjle er bestikkelse en forbrydelse inden for Den Europæiske Union.
Under the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
DanishDe kan tilbydes bestikkelse, og ofte må de arbejde sort for at supplere deres indtægt.
They are subject to bribes and often have to moonlight in order to supplement their incomes.
DanishFor det første ved vi, at amerikanske firmaer også arbejder med bestikkelse.
First of all, we know that US corporations engage in bribery too.
DanishImidlertid er bekæmpelse af bestikkelse en meget vigtig sag set med Rådets øjne.
The Council views corruption as a very important matter.
DanishUndersøgelsen underbygger i øvrigt lige så lidt de amerikanske beskyldninger om europæisk bestikkelse.
Neither do the findings substantiate the American accusation of European corruption.
Danishi hvis Hænder er Skændselsdåd hvis højre er fuld af Bestikkelse.
In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
DanishTag ikke mod Bestikkelse thi Bestikkelse gør den seende blind og fordrejer Sagen for dem der har Ret.
And thou shalt take no gift: for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous.
DanishJeg bifalder især den tydelige holdning over for bestikkelse.
I particularly welcome the clear opposition to bribes.
Danish- Hr. formand, Verdensbanken skønner, at der hvert år bruges 1 milliard amerikanske dollars på bestikkelse i verden.
Mr President, according to World Bank estimates, USD 1 billion is spent each year on bribes.
DanishDen giver også klarere regler for handlen og åbenhed, som forebygger bureaukrati, misbrug og bestikkelse.
It also furnishes trade with clearer rules and transparency to prevent bureaucracy, malpractice and bribery.
DanishOm: OECD ' s henstillinger om bekæmpelse af bestikkelse
Subject: OECD recommendations on combating bribery
DanishMen det er også den sag, der har givet anledning til mest fejlinformation, flest trusler, ja endda flest forsøg på bestikkelse.
. – I have been a Member of Parliament for 40 years, 25 of those in this venerable House.
DanishMen hans Sønner vandrede ikke i hans Spor; de lod sig lede af egen Fordel tog imod Bestikkelse og bøjede Retten.
And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment.
Danish- Hr. formand, Verdensbanken skønner, at der hvert år bruges 1 milliard amerikanske dollars på bestikkelse i verden.
Mr President, the World Bank estimates that USD 1 billion is spent each year on bribes throughout the world.
DanishKommissionen er stadig af den opfattelse, at alle tilfælde af bestikkelse er grove og bør gøres til genstand for sanktioner.
The Commission still believes that all corruption cases are serious and should be liable to sanctions.
DanishMedlemsstaterne bør selvfølgelig ændre deres lovgivning for at sikre, at en sådan bestikkelse ikke kan trækkes fra i skat.
Member States should obviously change their tax laws to ensure that such kickbacks are not tax-deductible.
DanishI denne protokol kriminaliseres bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved Fællesskabet, og som påvirker EU ' s budget.
This protocol criminalised bribery by or against national or Community officials which affects the EU budget.
DanishIfølge Verdensbankens skøn betales der årligt mere end 1 billion dollar, det er 1.000 milliarder, i bestikkelse.
Estimates by the World Bank suggest that in any one year, over USD 1 billion – that is, 1 000 billion in our terms – is paid in bribes.
DanishÆndringsforslaget indeholder i realiteten en mindre lempelse ved kun at tale om sanktioner i forbindelse med grove tilfælde af bestikkelse.
The amendment actually suggests a slight softening by talking of sanctions only in cases of serious corruption.
DanishStrukturerne fra tiden efter Sovjetunionen, der var urørte i mange år, blev en kilde til bestikkelse og andre former for kriminel aktivitet.
The post-Soviet structures, which remained untouched for many years, became a source of bribery and other criminal activity.