Dansk-engelsk oversættelse af "bestråle"

DA

"bestråle" engelsk oversættelse

DA

bestråle {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "bestråle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSpørgsmålet var, hvilke levnedsmidler det skal være tilladt at bestråle i EU.
The question was which foods should be allowed to be irradiated in the European Union?
DanishMen for at forhindre grøntsager, frugt og kornprodukter i at blive fordærvede, kan vi bestråle dem.
However, in order to prevent vegetables, fruit and cereal products from going off, we can irradiate them.
DanishDengang ønskede Kommissionen at handle hurtigt og bestråle langt flere levnedsmidler end blot urter og krydderurter.
At the time, the Commission wanted to take swift action and irradiate far more foods than simply herbs and spices.
DanishHidtil har jeg spillet med i dette spil om denne sag, fordi jeg sagde, det kan jo være, at der er gode grunde til at bestråle.
Up to now, I have gone along with this, because I have said there may well be good reasons for irradiation.
DanishNu indføres metoden som konserveringsmetode med mulighed for i begyndelsen at bestråle krydderier og aromaurter.
Now it is setting up this method as a method of food conservation with, firstly, the possibility of irradiating herbs and spices.
DanishJeg finder det upassende, da EU ' s egen Videnskabelige Komité for Levnedsmidler mener, at der ingen risiko er ved at bestråle levnedsmidler.
I consider this to be inappropriate as our own Scientific Committee considers irradiated foods to be safe.
DanishSidst i 1990 ' erne vedtog man efter en lang debat et direktiv, hvorved det kun blev tilladt at bestråle tørrede krydderurter og krydderier i EU.
The end of the 1990s saw the adoption of a directive, after lengthy debate, which allows only dried aromatic herbs and spices to be irradiated in the EU.
DanishDen nuværende EU-positivliste over levnedsmidler, som det er tilladt at bestråle, indeholder udelukkende krydderier og herunder krydderurter.
Currently, the European Union-wide positive list of products authorised for irradiation treatment contains only dried aromatic herbs, spices and vegetable seasonings.
DanishVi ved, at det i dagens EU er sådan, at det i visse lande er tilladt at bestråle fødevarer, mens det i andre lande ikke er tilladt, f.eks. i Sverige og Tyskland.
We know that in today's EU it is the case that certain countries allow the irradiation of foodstuffs, while other countries do not allow it, such as Sweden and Germany.
DanishDet er ikke, fordi vi nødvendigvis er uenige med Den Videnskabelige Komité om, hvorvidt det er sikkert at bestråle levnedsmidler, men fordi det ikke er hele historien.
Not because we necessarily disagree with the Scientific Committee on the issue of whether radiation can be safe for foodstuffs, but because it is not the whole story.
DanishKun da giver det mening at bestråle levnedsmidler, idet der, hvis hygiejneforholdene var i orden, ikke ville være betænkeligheder ved produkterne, og der ville så ikke være behov for at bestråle dem.
Only then does it make sense to treat food with radiation, as, if hygiene conditions were good, there could be no misgivings about the products and they would not need to be irradiated.