Dansk-engelsk oversættelse af "bestræbe sig"

DA

"bestræbe sig" engelsk oversættelse

DA

bestræbe sig {verbum}

volume_up
bestræbe sig (også: sigte)
Den forventes at bestræbe sig på i det mindste at nå de mål, der er fastsat i Lissabon-strategien.
It is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
Finland vil bestræbe sig på at bidrage til spørgsmålet om gennemsigtighed også på andre måder i hele sit praktiske arbejde og i de praktiske aktiviteter.
Finland will aim to contribute to the issue of transparency in other ways too, in all its practical work and activities.
Nu hvor udviklingen af EU ' s militære dimension er iværksat, er det klogt at bestræbe sig på, at Unionen også på dette område differentieres internt.
Now that the development of the EU's military dimension has begun, it is wise to aim for a situation where the Union should be internally differentiated in this area also.
bestræbe sig
Derfor bør EU bestræbe sig på at udvikle alternative transportmetoder.
Therefore, the European Union should endeavour to develop alternative methods of transportation.
Samtidig bør man snarest muligt bestræbe sig på at lukke de førnævnte farlige værker.
At the same time we must endeavour to close down these dangerous power stations as soon as possible.
Under sit formandskab vil Finland bestræbe sig på at overtale Unionen til at skue udad og fremad.
During its Presidency, Finland will endeavour to persuade the Union to look outwards and ahead.
bestræbe sig (også: forsøge, prøve)
Man bør forholde sig meget kritisk til dem, og man bør bestræbe sig på at favorisere miljøvenlige løsninger.
A very critical attitude needs to be taken to them and an attempt must be made to support environmentally acceptable solutions.
EU bør således fremme økologisk, dvs. organisk landbrugsproduktion og aktivt bestræbe sig på at finde metoder til at støtte denne produktion.
For this reason, organic farming should be supported by the EU and attempts should be made actively to find the means to support such production.
bestræbe sig (også: foretage)
Og jeg anmoder Kommissionen om at bestræbe sig på at gennemføre disse målsætninger, så Europa på verdensplan bliver fædreland for den politiske indsats mod dødsstraffen.
I would ask the Commission to undertake to implement these objectives to make Europe the global home of political action against the death penalty.
bestræbe sig

Eksempelsætninger "bestræbe sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRådet vil bestræbe sig yderligere på at øge gennemskueligheden af sine aktiviteter.
The Council will continue its efforts to make its activities more transparent.
DanishDen vil bestræbe sig på at forene ambition og realisme, solidaritet og realisme.
It will try its best to reconcile ambition and solidarity with realism.
DanishI det kredsløbstilpassede samfund vil man bestræbe sig for at begrænse affaldsmængden.
In a society geared to recycling, the concern to cut back on waste will be considerable.
DanishKommissionen vil fortsat bestræbe sig mest muligt på at arbejde i denne retning.
The Commission will continue to work tirelessly to achieve this.
DanishI de kommende år vil han bestræbe sig endnu mere på at forsøge at konsolidere sin magt.
In the following years, he will put even more effort into trying to consolidate his power.
DanishMan skal hele tiden bestræbe sig på at udvikle en reel europæisk merværdi.
At each step, we must try to create a real European added value.
DanishEU må også bestræbe sig på at etablere et bredt samarbejde med Rusland på miljøområdet.
The EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
DanishDen forventes at bestræbe sig på i det mindste at nå de mål, der er fastsat i Lissabon-strategien.
It is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
DanishSamtidig bør man snarest muligt bestræbe sig på at lukke de førnævnte farlige værker.
At the same time we must endeavour to close down these dangerous power stations as soon as possible.
DanishBegge parter bliver nødt til at bestræbe sig ihærdigt for at fylde denne aftale med liv.
Both sides are going to have to continue making great efforts to breathe life into that agreement.
DanishDerfor bør EU bestræbe sig på at udvikle alternative transportmetoder.
Therefore, the European Union should endeavour to develop alternative methods of transportation.
DanishJeg ønsker selvfølgelig inderligt, at man fortsat vil bestræbe sig på, at det skal være sådan.
I sincerely hope, of course, that we can continue to guarantee the same attendance in future.
DanishPræsidiet vil bestræbe sig på, at denne bestemmelse nøje efterleves.
I should add that the Bureau will be rigorous in ensuring that speakers stick to this time limit.
DanishEfter min opfattelse bør Kommissionen bestræbe sig på at hjælpe dem med at nå frem til et kompromis.
The Commission’ s efforts should go, in my view, towards helping them to find a compromise.
DanishUnder sit formandskab vil Finland bestræbe sig på at overtale Unionen til at skue udad og fremad.
During its Presidency, Finland will endeavour to persuade the Union to look outwards and ahead.
DanishTyrkiet skal i langt højere grad bestræbe sig på at opfylde sine forpligtelser i den henseende.
It must strive harder to fulfil its obligations in that regard.
DanishMan må kraftigt bestræbe sig på at udrydde korruption og spild.
Strenuous efforts must be made to root out corruption and waste.
DanishFinland vil bestræbe sig på at skabe resultater vedrørende det syvende rammeprogram for forskning.
Finland will strive to achieve results with regard to the Seventh Framework Programme for research.
DanishJeg lover Dem, at Kommissionen vil bestræbe sig på at udarbejde beretningen i så god tid som muligt.
I promise you that the Commission will make every effort to get the report out as swiftly as possible.
DanishMedlemsstaterne bør derfor bestræbe sig på at sænke skatter og afgifter.
Member States must therefore devote some effort to reducing the taxes and deductions that weigh down on employment.

Lignende oversættelser "bestræbe sig" på engelsk

sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
opføre sig verbum
klare sig verbum
English
vægre sig verbum
English
opholde sig verbum
English
befinde sig verbum
English
rådføre sig verbum
English