Dansk-engelsk oversættelse af "bestride"

DA

"bestride" engelsk oversættelse

DA

bestride {verbum}

volume_up
1. generel
bestride (også: overtræde)
2. jura
Forkastelse af det vil således svare til at bestride de tal, der endnu ikke er stillet spørgsmålstegn ved.
Rejecting it would therefore amount to contesting the figures, which at present are not in dispute.
Jeg mener ikke, at jeg nævnte fru Napoletanos navn, men jeg har ingen problemer med at bestride nogle af hendes udtalelser.
I do not think I mentioned Mrs Napoletano in the letter, but I do not mind contesting some of her statements.
De kan således erklære, at en sådan beslutning er gyldig, og at den vrangvillige, der ønsker at bestride denne gyldighed, vil skulle føre bevis herfor ved Domstolen; og jeg ønsker ham held og lykke.
You may therefore declare that such a decision is valid and the recalcitrant wishing to contest this validity will have to prove it before the Court of Justice, and I wish him good luck.

Eksempelsætninger "bestride" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRådet vil muligvis ønske at bestride dette, men vi ser ikke noget argument.
The Council might want to argue about that, but we do not see any argument.
DanishDet Europæiske Råds formand må ikke bestride et nationalt embede.
The President of the European Council shall not hold a national office.
DanishJeg vil også bestride, at der finder nogen som helst form for færdigmontering sted på fabrikken i Umeå.
I also dispute that there is any form of final assembly operation in the factory in Umeå.
DanishFor Deres region er det virkelig et kup, at det er lykkedes at få Dem til at bestride denne nøglepost.
In my view, the financial perspective must have the endorsement of the European Parliament.
DanishVed et møde med Coillte for nylig fik jeg at vide, at regeringen vil bestride denne beslutning.
At a recent meeting with Coillte I was told that the government is gong to challenge this decision.
DanishForkastelse af det vil således svare til at bestride de tal, der endnu ikke er stillet spørgsmålstegn ved.
Rejecting it would therefore amount to contesting the figures, which at present are not in dispute.
DanishMan kan bestride disse data, man kan kommentere dem.
The data may be disputed, or observations may be made on them.
DanishDer er mange andre måder at få parlamentarisk erfaring på med henblik på at kunne bestride et sådant job.
There are many other ways of gaining parliamentary experience so as to be able to carry out such a job.
DanishIngen kan vel bestride, at der er behov for information.
Surely no-one could challenge the need for information.
DanishDet drejer sig om bestræbelser på at bestride vor ret til et af goderne i vor civilisation og kultur.
It is about an attempt to challenge our right to one of the achievements of our civilization and our culture.
DanishSpørgsmålet er således ikke, hvorvidt de er politikere, men hvilke andre politiske hverv de må bestride.
The debate then is not one of them being politicians but one of what other political offices they may hold.
DanishHr. formand, kære kolleger, det er svært at bestride indholdet samlet set i fru Villiers ' betænkning.
Mr President, ladies and gentlemen, it is difficult to argue with the general substance of Mrs Villiers ' report.
DanishJeg tror ikke, at der er nogen, der vil bestride, at gennemsnitsbrugerens valgmuligheder generelt er forøget.
I do not think anyone would dispute that, generally, the choice available to the average user is increasing.
DanishIngen vil bestride, at der er et påtrængende behov for at bevare fiskebestandene ved at nedsætte flådernes kapacitet.
No-one would dispute that there is an urgent need to conserve fishing stocks by reducing fleet capacity.
DanishDerfor vil jeg ikke bestride, at den fælles holdning, som nu foreligger, ikke ubetinget tilfredsstiller mig på alle punkter.
So I must admit that I am not entirely satisfied with all the points of the common position before us.
DanishJeg mener ikke, at jeg nævnte fru Napoletanos navn, men jeg har ingen problemer med at bestride nogle af hendes udtalelser.
I do not think I mentioned Mrs Napoletano in the letter, but I do not mind contesting some of her statements.
DanishDen finske alkoholpolitik har været kompetent, og det har vi dokumentation for, som man ikke vil bestride i noget land.
Finland's alcohol policy has been a valid one, and we see evidence of this that goes unchallenged anywhere in the world.
DanishIngen vil kunne bestride, at et nyt regelsæt for radiospektrumpolitikken er hensigtsmæssigt i lyset af den tekniske udvikling.
No one will deny that, in view of developments in technology, a new regulatory framework on frequency policy is needed.
DanishFor det tredje vil ingen bestride, at OSCE spillede en vigtig rolle i opretholdelsen af stabilitet i Europa under den kolde krig.
Thirdly, no-one will dispute that the OSCE played an important role in maintaining stability in Europe during the cold war.
DanishDette ville endvidere give virksomhederne tid til at tilvejebringe de midler, der er nødvendige for at bestride disse ekstraudgifter.
This would, furthermore, make it possible to allow firms time to make funds available to meet these additional expenses.