Dansk-engelsk oversættelse af "bestyrelse"

DA

"bestyrelse" engelsk oversættelse

DA

bestyrelse {en}

volume_up
bestyrelse (også: bræt, nævn, styrelse, tavle)
volume_up
board {substantiv}
afgørelser truffet af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse.
measures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.
Banken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Endvidere skal fødevaremyndigheden have en bestyrelse.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
bestyrelse
Det er faktisk ikke klogt at udvide denne bestyrelse yderligere, fordi dette ikke vil gavne handlekraften.
It is indeed unwise to enlarge this management board any further, because this could compromise its decisiveness.
På disse betingelser er det derfor ikke nødvendigt, at alle medlemsstater er repræsenteret i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndigheds bestyrelse.
Under these conditions, there is no need for all Member States to be on the food authority's Management Board.
Det lader til, at Europols bestyrelse ligefrem ønsker at forhandle om indgåelsen af en samarbejdsaftale med kineserne.
It seems that Europol’ s management board would even like to begin talks with a view to concluding a cooperation agreement with the Chinese.
bestyrelse (også: bestyrelsen, ledelse, styre)
afgørelser truffet af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse.
measures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.
Det er i øvrigt vigtigt, at ICANN ' s bestyrelse tager udgangspunkt i geografisk balance.
It is also important that the Board of Directors of ICANN should be geographically representative.
Banken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.

Eksempelsætninger "bestyrelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVille it-agenturet blive mere effektivt med en mindre bestyrelse, måske med et rotationssystem?
Thank you very much, Commissioner Liikanen, for an absolutely excellent reply.
Danishafgørelser truffet af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse.
measures adopted by the Board of Directors of the European Investment Bank.
DanishDette synspunkt deles i øvrigt også af kolleger i fondens bestyrelse.
For the rest, colleagues on the board of the fund take the same view.
DanishDet er helt afgørende, at der er repræsentanter fra fiskerisektoren i denne bestyrelse.
It is absolutely essential that there be representatives from the fishing industry on this board.
DanishDet er i øvrigt vigtigt, at ICANN ' s bestyrelse tager udgangspunkt i geografisk balance.
It is also important that the Board of Directors of ICANN should be geographically representative.
DanishEn eventuel risiko for svig skal indberettes af revisorerne og virksomhedernes bestyrelse.
Fraud risks must be reported by auditors and company boards.
DanishBanken administreres og ledes af et styrelsesråd, en bestyrelse og en direktion.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
DanishICBAN ' s bestyrelse har 20 medlemmer, hvoraf kun tre nu kommer fra det unionistiske samfund.
On the ICBAN board there are twenty members, only three of whom are now from the unionist community.
Danish- Hr. formand, punkt 4f handler om sammensætningen af de europæiske agenturers bestyrelse.
Mr President, item 4f has to do with the composition of the boards of directors of the European agencies.
DanishDet glæder mig, at der er planer om at oprette en bestyrelse, som man kender det fra Verdensbanken.
I am also delighted to hear that they are planning to create a board very much like the World Bank.
DanishIMF ' s styrelse består for 100 % vedkommende af mænd og i Verdensbankens bestyrelse udgør mændene 91,7 %.
The board of the IMF consists entirely of men, and 91.7 % of the World Bank’ s board is male.
DanishEndvidere skal fødevaremyndigheden have en bestyrelse.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
DanishI denne forbindelse vil mødet i IAEA ' s bestyrelse den 25. november udgøre et vigtigt pejlemærke.
In this connection, the meeting of the IAEA Board of Governors on 25 November will be an important benchmark.
DanishI 1958 var Rådet en bestyrelse på seks medlemmer.
In 1958, the Council was a directorate composed of six members.
DanishFor kort tid siden blev et medlem af IRELA ' s bestyrelse, Celso Lafer, brasiliansk udenrigsminister.
Only recently, a member of the Irela supervisory board, Celso Lafer, was appointed Brazil's foreign minister.
DanishIAEA ' s bestyrelse skal analysere rapporten på et møde i den uge, der begynder den 8. september 2003.
This report will be analysed by the IAEA board of directors at a meeting in the week commencing 8 September 2003.
DanishDet er faktisk ikke klogt at udvide denne bestyrelse yderligere, fordi dette ikke vil gavne handlekraften.
It is indeed unwise to enlarge this management board any further, because this could compromise its decisiveness.
DanishDe Europæiske Socialdemokraters Gruppe vil underrette formanden om deres kandidat, når vor bestyrelse har truffet en beslutning.
The Socialist Group will be informing the President of its candidate when our bureau decides.
DanishKommissionen finder en sådan bestyrelse med 30 medlemmer uhåndterlig og frygter, at den kan bremse beslutningsprocessen.
The Commission considers that a board of 30 members is unwieldy and may hamper the decision-making process.
DanishJa, vores ændringsforslag til den fælles holdning betyder, at en bestyrelse kan få en hurtig godkendelse i løbet af 14 dage.
Indeed, our amendments to the common position mean that a board can get fast-track approval in 14 days.