Dansk-engelsk oversættelse af "bestyrtelse"

DA

"bestyrtelse" engelsk oversættelse

DA

bestyrtelse {en}

volume_up
bestyrtelse
bestyrtelse (også: forfærdelse)
Det var en fejltagelse og forårsagede stor bestyrtelse her i Parlamentet.
That was a mistake and caused much consternation in this House.
Som De nok kan forestille Dem, skabte dette bestyrtelse i Parlamentet.
As you can imagine this caused consternation in the House.
Hr. formand, jeg vil gerne her give udtryk for vores gruppes medfølelse og bestyrtelse i anledning af jordskælvet i Tyrkiet og i Grækenland.
Mr President, I would like to express here the sympathy and consternation of our group in the face of the earthquakes in Turkey and Greece.

Eksempelsætninger "bestyrtelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI dag skal vi også tale om den bestyrtelse, som East Seas ankomst til Europa vakte.
Today we have also talked about the shock caused by the arrival of the " East Sea " in Europe.
DanishHr. formand, jeg opdager til min bestyrtelse, at mit navn ikke fremgår af tilstedeværelseslisten.
Mr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
DanishDet var en fejltagelse og forårsagede stor bestyrtelse her i Parlamentet.
That was a mistake and caused much consternation in this House.
DanishDa der er sket denne adskillelse, kære fru Oomen-Ruijten, forstår jeg heller ikke Deres bestyrtelse.
For this very reason, Mrs Oomen-Ruijten, I do not understand your outburst.
DanishFaktisk føres der i øjeblikket en heftig diskussion om bestyrtelse.
In fact a debate is currently raging about this idea of concern.
DanishSom De nok kan forestille Dem, skabte dette bestyrtelse i Parlamentet.
As you can imagine this caused consternation in the House.
DanishBestyrtelse, fordi Kommissionens forholdsregel er usammenhængende.
Dismay, because the Commission's approach is inconsistent.
DanishJeg tilkendegav i sidste uge vor beklagelse og bestyrtelse over dette attentat over for den franske regering.
I expressed our sympathy and abhorrence at this attack to the French Government last week.
DanishDenne tragedies omfang skabte bestyrtelse ikke blot i Frankrig og Italien, men i hele Den Europæiske Union.
The scale of this tragedy caused great dismay not only in France and Italy, but throughout the European Union.
DanishHr. formand, jeg har fået at vide, at der er en vis bestyrtelse her i Parlamentet over de kommentarer, som hr.
Mr President, I am told the House was somewhat startled by certain comments Mr Aznar made about this sitting.
DanishJeg så, hvilken bestyrtelse, skræk og fortvivlelse angrebet forårsagede, og jeg følte også sorgen og fortvivlelsen.
I saw the dismay, horror and despair caused by the attack, and I shared and felt this sorrow and despair.
DanishI Storbritannien, hvor kvindelige politibetjente kan gå med, ser vi med bestyrtelse på, hvad der sker på den anden side af kanalen.
We in Britain, where policewomen can wear the, look on this with cross-Channel bewilderment.
DanishHr. formand, ærede kolleger, efter min mening er offentlighedens bestyrtelse over udstedelsen af dette patent i høj grad berettiget.
Mr President, the public alarm at the granting of this patent is, I feel, totally justified.
DanishNærværende direktiv såvel som den tilhørende betænkning fremkalder bestyrtelse og forbehold hos luxembourgske advokater.
The present Directive and the related report are arousing dismay and opposition among Luxembourg lawyers.
DanishJeg bemærker den bestyrtelse, som denne besked vækker hos nogle medlemmer, men jeg håber, at De overvinder chokket.
I note the horror with which the Members have received that news, but I hope that you will get over your distress.
DanishStillet over for al vores bekymring og bestyrtelse trækker de simpelthen på skuldrene og siger " selvbestemmelse ".
There are many Cypriots, particularly on the Greek side, who ask what business it is of ours to be having this debate at all.
DanishKommissionen følger med bestyrtelse de hyppige antisemitiske udfald fra visse politiske personligheder, der er medlemmmer af Dumaen.
The Commission is concerned about the frequent anti-Semitic comments made by certain political figures who are members of the Duma.
DanishMan skal have læst dette dokument for - med lige så stor bestyrtelse - at opdage denne utrolige vildskab efter at udslette nationerne.
You have to read the document to be conscious, with considerable astonishment moreover, of this true passion for erasing nations.
DanishHr. formand, jeg vil gerne her give udtryk for vores gruppes medfølelse og bestyrtelse i anledning af jordskælvet i Tyrkiet og i Grækenland.
Mr President, I would like to express here the sympathy and consternation of our group in the face of the earthquakes in Turkey and Greece.
DanishForløbet indtil lørdag, hvor den reviderede tekst blev præsenteret, var stort set spild af tid - til udviklingslandenes bestyrtelse.
The whole process of those few days was virtually wasted until Saturday when the revised text appeared, to the consternation of developing countries.