Dansk-engelsk oversættelse af "besværligt"

DA

"besværligt" engelsk oversættelse

EN
DA

besværligt {adverbium}

volume_up
besværligt

Eksempelsætninger "besværligt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg konstaterer, at det kompromis, der blev opnået i går, var temmeligt besværligt at opnå.
I believe that the compromise reached yesterday was quite difficult to achieve.
DanishDer er gjort fremskridt, det var besværligt, men det er lykkedes os at gøre disse fremskridt.
Progress has been made; it was heavy going, but we succeeded in moving ahead.
DanishJeg kan absolut ikke se, hvorfor dette er urimeligt bureaukratisk eller besværligt.
I cannot see at all why that is unduly bureaucratic or cumbersome.
DanishDette er et besværligt problem for os skandinaver - selv er jeg fra Sverige.
This is a difficult problem for those of us living in Scandinavia - I myself come from Sweden.
DanishDet er sandsynligvis mere besværligt end at ansøge om et visum til Rusland.
It is probably more difficult than it is to get a visa to Russia!
DanishEn af grundene er, at det er ret besværligt at flytte til et andet land.
One of the reasons for this is that it is extremely difficult to move to a different country.
DanishArbejdet har taget meget lang tid, det har været besværligt, men det har båret frugt.
The committee's work was long and arduous, but it bore fruit.
DanishHvad angår kirkerne, er det meget besværligt og omstændeligt.
The regulations governing churches are very complicated and long-winded.
DanishDet ville tage for lang til og være for besværligt at forklare årsagen.
It would take a long and complicated explanation to say why.
DanishJeg finder det imidlertid besværligt at ordne den form for lapværk på EU-plan.
However, I think it would be a tedious business to make provision for such stopgap remedies at European level.
DanishTiden løb fra os, og nogle gange er det hele noget besværligt.
We ran out of time, but sometimes things are very difficult.
DanishDen drejer sig om et både følsomt og besværligt emne.
It concerns a topic which is both sensitive and difficult to manage.
DanishVi ved, at handelsstridigheder kan gøre livet besværligt for os, og for såvidt er det vigtigt, at vi får denne mulighed.
We know that trade disputes make life difficult for us, and so this is important.
DanishPersonligt mener jeg, at det er ret besværligt at forbyde husholdningsaffald som foder.
We know that catering waste is a very serious channel of infection for both swine fever and foot and mouth disease.
DanishDet er skuffende, fordi det er et resultat af et besværligt tovtrækkeri med små forsigtige skridt fremad.
It is disappointing because the results of all this are minor advances forced out of conciliation.
DanishDet er lykkedes dem at skabe bred enighed om et emne, der er besværligt, vanskeligt og komplekst.
They have managed to achieve a wide consensus on a subject that is clearly onerous, difficult and complex.
DanishDet ville navnlig gøre livet mindre besværligt for Dem.
And, above all, it will create fewer difficulties for you.
DanishDe ved, at Rådet ofte gør Dem livet besværligt i forbindelse med forhandlinger med tredjelande.
You know that the Council frequently makes life difficult for the Commission in its negotiations with third countries.
DanishFor at gøre det rigtigt besværligt har vi venstretrafik på jernbanerne i Sverige, mens danskerne kører til højre.
Just to add to the complications, trains are driven on the left in Sweden but on the right in Denmark.
DanishDet kan ind imellem være besværligt i demokratiske systemer.