Dansk-engelsk oversættelse af "betale"

DA

"betale" engelsk oversættelse

DA

betale [betaler|betalte] {verbum}

volume_up
Kommissionen lader imidlertid ikke industrien betale, men de nationale myndigheder.
It is not getting industry to pay, however, but the national governments.
I mellemtiden vil Italien og Frankrig betale EUR 600 millioner mere.
But in the meantime, well, Italy will pay, and France will pay another EUR 600 million.
I mellemtiden vil Storbritannien selvfølgelig betale sin del af udvidelsen.
In the meantime, of course Britain will pay its full share of enlargement.
Fødevareindustrien og i sidste instans landbrugerne kommer til at betale regningen.
The food processing chain and, ultimately, the farmers, are going to foot this bill.
Det afgørende spørgsmål er således, hvem der skal betale regningen i tilfælde af skader på miljøet.
The crucial question is: who should foot the bill for environmental damage?
Vi må ikke lade fiskerne betale for naturfænomener.
We must not get fishermen to foot the bill for natural phenomena.

Eksempelsætninger "betale" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishGalicien kan ikke både betale den fysiske faktura og de skader, der har ramt det.
Galicia cannot pay the physical price, in addition to the damage it is suffering.
DanishHvem af os ville betale en biografbillet og så lade en anden gå ind og se filmen?
How many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
DanishDen skal være til at betale, og der skal være fleksible og længere åbningstider.
It should be affordable, appropriate and with flexible and extended opening hours.
DanishKommercielle foretagender tilbyder særlig pleje for dem, der kan og vil betale.
Commercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
DanishOg jeg er helt enig med ham i, at for det man skal betale, kunne man få meget mere.
I fully agree that we could obtain much more for the money which is to be spent.
DanishDet er manden på gaden i de latinamerikanske lande, som kommer til at betale.
The man in the street in the countries of Latin America is the one who will pay.
DanishDet vil også sige, at vi skal være villige til at betale en rimelig pris for dem.
This will also involve willingness on our part to pay a proper price for them.
DanishHvordan skal Nordkorea nogensinde kunne betale gælden fra dette område tilbage?
How is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
DanishVi løber disse risici, og vi vil betale usikkerhedernes politiske omkostning.
We are going to run those risks and meet the political cost of the uncertainties.
DanishDet irakiske folk har måttet betale dyrt for deres leders ubøjelige holdning.
The Iraqi people have had to pay dearly for their leader's unyielding attitude.
DanishEU er endnu en gang på vej til at betale prisen for sin mangel på konsekvens.
This is the price which Europe is paying, once again, for its lack of consistency.
DanishVi skal forklare folk, hvorfor de skal betale det og det beløb for den og den ydelse.
We have to explain to people why and how much they are to pay out and what for.
DanishDen ene part må betale erstatning, og seerne har slet ikke noget ud af det.
Someone would have to pay compensation, and the viewers would be no better off.
DanishDe kommer til at betale mere, fordi premierministeren har svigtet dem og landet.
They will be paying more because the Prime Minister has let them and the country down.
DanishDet vanskeligere spørgsmål er, hvor meget vi er parate til at betale for at nå det.
The more difficult question is how much we are prepared to pay to achieve it.
DanishFødevareindustrien og i sidste instans landbrugerne kommer til at betale regningen.
The food processing chain and, ultimately, the farmers, are going to foot this bill.
DanishDet er de rigeste og ikke de fattigste, som skal betale for de mindst begunstigede.
It is the richest, rather than the poorest, who must pay for the most disadvantaged.
DanishEU har ikke gjort stort andet end - ja, at betale - og så vedtage erklæringer.
What the EU will, in actual fact, do is of course a matter for speculation.
DanishSamfundet fritager dem for andet arbejde ved at betale dem for deres produkter.
Society exempts them from doing other types of work by paying them for their products.
DanishVi skal ikke kun betale, men deltage beslutsomt, og jeg skal give tre grunde hertil.
We not only have to pay up, but also take decisive action, for three reasons.