Dansk-engelsk oversættelse af "betaling"

DA

"betaling" engelsk oversættelse

DA

betaling {en}

volume_up
betaling (også: afholdelse, indbetaling)
Vi lægger særlig vægt på spørgsmålet om betaling og betalingssystemer.
We lay particular emphasis on the question of a payment and payment systems.
betaling af ydelser til personer, der bor inden for medlemsstaternes områder.
payment of benefits to persons resident in the territories of Member States.
Som De ved, satte Parlamentet gang i denne sag ved at tilbageholde en betaling.
As you know, Parliament forced this issue by putting a payment into reserve.
Lad mig gøre det helt klart: Donation af humane væv eller celler må kun ske frivilligt og uden betaling.
Let me make it clear: donations of human tissue or cells may only take place voluntarily and without any financial remuneration.
Jeg har imidlertid en række beklagelser, særlig vedrørende betaling af en rimelig godtgørelse til patenthavere.
I do have a number of regrets, however, especially regarding the appropriate remuneration to be paid to patent holders.
De vil forhindre betaling til bloddonorer under alle omstændigheder og udelukke import af plasma og plasmaprodukter fra betalte donorer.
They will prevent the remuneration of donors in any circumstances and preclude importation of plasma and plasma products from paid donors.
betaling

Eksempelsætninger "betaling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom De ved, satte Parlamentet gang i denne sag ved at tilbageholde en betaling.
As you know, Parliament forced this issue by putting a payment into reserve.
DanishDe kan indføre en politik med hurtig betaling, uden at der behøves en EU-lovgivning.
They can institute a policy of prompt payment without the need for EU legislation.
Danishbetaling af ydelser til personer, der bor inden for medlemsstaternes områder.
payment of benefits to persons resident in the territories of Member States.
DanishForholder han hende nogen af disse tre Ting skal hun frigives uden Vederlag og Betaling.
And if he do not these three unto her, then shall she go out free without money.
DanishAlligevel er forsinket betaling af fakturaer et reelt problem for lederen, David Stear.
Yet non-payment of invoices presents a real problem to their manager, David Stear.
DanishSå afhængigt af, hvordan du har foretaget din betaling, kan du forvente følgende:
Then, based on how you've paid for AdWords, here's what you can expect:
DanishDet andet stridspunkt mellem os var spørgsmålet om betaling af donorer.
The other issue that came up between us was the question of the payment of donors.
DanishVed betaling af regninger må man i EU opnå samme praksis som i verden udenfor.
The same practice needs to be followed in the payment of EU bills as in the outside world.
DanishDenne deltagelse skal kunne bestå i en indefrysning af betaling af renter og afdrag.
This involvement should extend to the freezing of debt service payments.
DanishI Det Forenede Kongerige er der en særlig situation, der omhandler betaling af donorer.
There is a particular situation in the United Kingdom regarding the payment of donors.
DanishVi lægger særlig vægt på spørgsmålet om betaling og betalingssystemer.
We lay particular emphasis on the question of a payment and payment systems.
DanishHvad angår ændringsforslag 2, mener jeg, at dobbelt betaling skal undgås.
Regarding Amendment No 2, I believe that double payment must be avoided.
DanishVirksomhederne skal forstå, at forsinket betaling ikke er en god form for kreditforvaltning.
Companies need to understand that late payment is not good credit management.
DanishForsinket betaling er også kontraktbrud, når Kommissionen betaler for sent!
Late payments are a breach of contract even when it is the Commission which is late paying.
DanishProfitten tilfalder gerningsmanden, mens de ydre omkostninger falder til betaling hos andre.
The perpetrator makes the profit; external costs are left for others to pay.
DanishDu vil blive opkrævet betaling i den valuta, der er angivet på købstidspunktet.
You will be charged in the currency listed at time of purchase.
DanishHan har fundet sig i alt lige fra fængsling til betaling af en meget stor kaution.
He will have suffered the lot, detention as well as having to lodge a very substantial security.
DanishEt punkt, som man kan kritisere, er det uklare forhold mellem betaling og nydelse.
One criticism is the obscure relationship between pain and gain.
DanishHvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
DanishDette er direkte forbundet med handel, da eksport ofte tjener som betaling af udenlandsk gæld.
This is directly linked to trade, as exports are often used to pay off foreign debts.