Dansk-engelsk oversættelse af "betegne"

DA

"betegne" engelsk oversættelse

DA

betegne [betegner|betegnede] {verbum}

volume_up
Ændringsforslaget ændrer dog faktisk det juridiske udtryk kendingsbogstaver, der simpelthen er den officielle forkortelse, der bruges til at betegne medlemsstaterne.
However, the amendment actually changes the legal term distinguishing registration signs, which simply means the official abbreviation used to denote the Member State.

Eksempelsætninger "betegne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå vil man måske en dag betegne det, vi hidtil har gjort, som en forkert vej.
Then what we have been doing hitherto will perhaps one day be seen as an aberration.
DanishDerfor vil jeg betegne det som populisme fra Deres side, når De beskylder os for hævn.
That is why I see it as populism on your part to accuse us of seeking revenge.
DanishHr. formand, jeg vil blot bede fru Flemming om ikke at betegne mig som ingen!
Mr President, I only wanted to ask Mrs Flemming not to call me " no one "!
DanishDisse eksisterende økonomiske strukturer, som man kunne betegne som en sløring, må ændres.
The present financial structures could be described as hazy and must be changed.
DanishMan kan ikke betegne nogen form for aktion mod ubevæbnede mennesker som heroisk.
Any action taken against unarmed people cannot be considered heroic.
DanishOpgørelsen over forberedelserne afspejler en situation, som jeg vil betegne som uensartet.
The framework of preparations presents a situation which I would call unequal.
DanishKommissionen forstår ikke, hvordan man kan betegne denne arbejdsform som effektiv.
The Commission does not consider this way of working to be effective.
DanishJeg vil betegne en sådan holdning som skandaløs i et spørgsmål som det foreliggende.
On a matter of this kind, I think that this is an inexcusable attitude.
DanishNogle vil måske betegne det som et gradvist fremskridt, men det er et stort fremskridt.
Some might describe it as an incremental step forward, but a major step forward it is.
DanishKasakhstan er nemlig et land, man næsten kan betegne som eksplosivt.
In fact, Kazakhstan is a country that one might almost describe as explosive.
DanishDersom der er tale om en affære, vil jeg betegne denne som en stor og grim affære.
If it is a business, I must say it has been a very ugly business.
DanishJeg vil betegne dem som en ganske vist langsom tilbagevenden til det normale.
I would call it a return to normality, all be it a gradual one.
DanishMen dette sagde han for at betegne med hvilken Død han skulde herliggøre Gud.
This spake he, signifying by what death he should glorify God.
DanishDet kan man også betegne som gennemførelse og realisering af subsidiaritetsprincippet.
This could also be described in terms of carrying out or implementing the subsidiarity principle.
DanishVi kunne derfor betegne situationen som» lege data«, det vil sige det, som i øjeblikket er i kraft.
That, therefore, is the situation currently in force - the law as it stands.
DanishDet vil jeg nok betegne som en temmelig langsom gennemførelse af de pågældende love.
The law in Romania applies equally to all Romanian citizens.
DanishVi vil trods alt ikke betegne mændene i disse lande som mandschauvinister.
We would not even call the men from these countries 'macho '.
DanishSå vidt man kan udlede af dagens synspunkter, må man betegne planen som værende en succes.
Commissioner, I am aware of your attachment to this undertaking.
DanishDer var endog blevet dannet et ord for at betegne denne nye udgave af " føde og underholdning ".
A word was even coined for this new version of 'bread and circus '.
DanishJeg vil betegne denne betænkning som fremsynet og realistisk.
I would say that this is both a forward-looking and realistic report.