Dansk-engelsk oversættelse af "betegnelse for"

DA

"betegnelse for" engelsk oversættelse

DA

betegnelse for [eksempel]

volume_up
betegnelse for
Derfor vil jeg foreslå, at vi finder en fælles betegnelse for den del af soldaterne, som har bred opbakning hos befolkningen.
Therefore, I would look for a single term to define this section of the fighters, who have strong support from the Chechen people.

Eksempelsætninger "betegnelse for" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFaktisk ville menneskerettighedsagenturet være en bedre betegnelse for dette organ.
Indeed, the Human Rights Agency would be a more appropriate title for this body.
DanishOgså EU-bestemmelserne for betegnelse af vin bør generelt gennemgås og revideres.
The European wine description legislation should be checked and reworked thoroughly.
DanishSå er der ikke behov for nogen betegnelse på emballagens forside.
This rules out the necessity of putting the designation on the front of the package.
DanishEn anden betegnelse for resultatreserve er effektivitetsreserve.
Another name for the performance reserve is efficiency reserve.
DanishI sidstnævnte ændringsforslag foreslås en ændring i den betegnelse, der skal anvendes for denne foranstaltning.
That latter amendment proposes a change in terminology to be used in this measure.
DanishEndelig de tekniske aktionsmidler - om end teknisk er en mild betegnelse for den omhandlede udrustning.
Finally, let me turn to the technical level, technical being, of course, a euphemism for arms.
DanishDen bedste betegnelse, der kan anvendes for overtagelsesdirektivet, er vel, at " der arbejdes på det ".
The best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress '.
DanishDialog betyder ikke bare kampagner, for denne betegnelse» kampagne« lyder for mig næsten som psykologisk voldtægt.
Dialogue does not just mean campaigns, because to me, the term 'campaign'sounds almost like psychological rape.
DanishJeg kan ikke forestille mig en mere passende betegnelse for en pris for tankefrihed end navnet på Andrej Sakharov.
I can think of no more appropriate designation of a prize for freedom of thought than the name of Andrei Sakharov.
DanishFor øjeblikket er der ikke noget officielt bevis på, at det er den korrekte betegnelse for de pågældende hændelser.
In the meantime, we are waiting for the outcome of the discussions that are to take place shortly in the United Nations.
DanishIntetsteds i afgørelsen anvendes udtrykket» teknisk rådgiver« som betegnelse for den rolle, Kommissionen kommer til at spille.
The Commission is there to provide help, as is perfectly normal, to provide support and to play a useful and efficient role.
Danish" Hysteri " er den eneste rammende betegnelse for beskrivelser, der tegner et billede af modstandsbevægelser, arrestationer og krig.
‘ Hysteria ’ is the only appropriate word for descriptions that paint a picture of resistance movements, arrests and war.
DanishDerfor vil jeg foreslå, at vi finder en fælles betegnelse for den del af soldaterne, som har bred opbakning hos befolkningen.
Therefore, I would look for a single term to define this section of the fighters, who have strong support from the Chechen people.
DanishTil sidst vil jeg gerne sige, at vi hurtigst muligt må finde en ny betegnelse for " livslang læring ", for det lyder som en dom.
On a final note, I should like to say that we must find a new way of describing 'lifelong learning ' as a matter of urgency, for it sounds like a sentence.
DanishJeg har forsøgt at finde ud af, efter Taoiseach og Tánaiste, hvad der ville være den rigtige betegnelse for Dem, men det er desværre ikke lykkedes mig indtil videre.
I have tried to find out, after Taoiseach and Tánaiste, what would be the proper name for yourself, but I am afraid I was not able to until now.
DanishBeskyttelse af denne betegnelse for produkter fremstillet i Tjekkiet ville umuliggøre markedsføringen af den traditionelt fremstillede østrigske Olmützer Quargel.
I can only repeat that if the Commission decides to publish the application, there is a possibility for the different Member States to go into the matter within a fixed period.
DanishDet italienske begreb» vino tipico« erstattes af» indicazione geografica tipica«, betegnelse» regional wine« indføres for bordvine med oprindelse i Det Forenede Kongerige.
The Italian term 'vino tipico ' is to be replaced by 'indicazione geografica tipica ' and the term 'regional wine ' is introduced for table wines originating in the United Kingdom.

Lignende oversættelser "betegnelse for" på engelsk

betegnelse substantiv
for adverbium
for præposition
for konjunktion
English
tale for verbum
English
give udtryk for verbum
være bange for verbum
brænde for verbum
med forbehold for adverbium
rykke for verbum