Dansk-engelsk oversættelse af "betingelse"

DA

"betingelse" engelsk oversættelse

DA

betingelse {en}

volume_up
betingelse (også: proposition, tilstand, vilkår)
De er en vigtig betingelse for et demokrati, men de er ikke en tilstrækkelig betingelse.
They are an important condition of a democracy, but they are not a sufficient condition.
Dette er en nødvendig betingelse, men det er ikke tilstrækkeligt.
That is a necessary condition, but it is not a sufficient condition.
En ufravigelig betingelse er naturligvis en garanti for høj beskæftigelse.
The essential condition is clearly to guarantee a high level of employment.
betingelse (også: udtryk)
volume_up
term {substantiv}
Også nogle af de mål, der er sat tæt på nul - på engelsk er det en ret så meningsløs betingelse.
Also, some of the targets which are set at close to zero - in English, that is quite a meaningless term.
Med det stillede ændringsforslag tilføjes der en betingelse om konstant optagelse på arbejdsmarkedet, hvilket er en forbedring.
The amendment incorporates the term " lasting integration into the labour market ", which is an improvement.
Den kortfristede hjælp skal helt klart være forbundet med den betingelse, at vi siger, at vi vil vide, hvor vores hjælp ender.
Short term aid must be quite clearly subject to the condition that we say we want to know where our aid is ending up.
betingelse (også: krav)
The Commission's proposal meets this requirement.
Er det stadig en betingelse, at man skal sætte kryds ved mindst syv kandidater?
Does this requirement to put crosses against the names of at least seven candidates now still apply?
Den ekstra betingelse med hensyn til mærkning er meget vag.
The labelling requirement is very vague.
betingelse (også: forbehold)
betingelse heraf har vi ikke noget imod udsættelsen.
We have nothing against postponement, with this proviso.
This proviso was removed from the December text.
Det er nødvendigt med finansiel støtte, men ikke på betingelse af at fælles forvaltningsorganer styrkes.
Financial aid is needed, but without the proviso that joint administrative bodies must be strengthened.

Eksempelsætninger "betingelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen tredje betingelse, hr. formand, er, at vi undgår fejltrin og blindgyder.
The third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
DanishVi kan derfor ikke gøre inddrivelsen af pengene til en betingelse for decharge.
Therefore, we cannot make the recovery of the money a condition of discharge.
DanishVi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
DanishDet drejer sig mindst om en institutionel betingelse for indførelsen af euroen.
It is essential, institutionally speaking, for the introduction of the euro.
DanishVi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
DanishBarón Crespo er mest for, men på betingelse af en udsættelse til juli.
Mr Barón Crespo in its favour, as long as the debate is placed on July's agenda.
DanishEt nøgleord er lov og orden, en betingelse i henhold til den sociale kontrakt.
We cannot even take for granted that it exists where people have sworn to uphold it.
DanishDet var ellers en betingelse sine qua non for godkendelse af den samlede aftale.
This was an absolute prerequisite for the signing of the whole agreement.
DanishJeg tror, at det er en sine qua non-betingelse for, at vi godkender konventets arbejde.
I believe this is a prerequisite for the work of the Convention to be accepted.
DanishHvis vi vil overholde aftalerne fra Kyoto, er det en nødvendig betingelse.
If we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
DanishDe af os, som går ind for det europæiske projekt, ved, at det er en absolut betingelse.
Those of us who subscribe to the European project know that is a sine qua non.
DanishLitauen opfyldte denne betingelse igennem de seneste seks år, ligesom andre gjorde det.
Lithuania complied with this condition over the past six years, as did others.
DanishDet er den første betingelse for at bekæmpe terrorismen og for fortsat at skabe fred.
Our priority is to make the European Union’ s intentions clear and visible.
DanishDer blev bl.a. formuleret en betingelse om at ændre udvalgsproceduren.
One of the conditions imposed was that the comitology procedure must be changed.
DanishSom sagt, det må ikke opfattes som tvang og heller ikke stilles som en betingelse.
As I said, it must not be perceived as a constraint nor must it be set as a precondition.
DanishEn ufravigelig betingelse er naturligvis en garanti for høj beskæftigelse.
The essential condition is clearly to guarantee a high level of employment.
DanishSå det er en betingelse, og der er mange stærke afsnit i beslutningen.
So that is a condition; and there are many strong paragraphs in the resolution.
DanishDet er en betingelse for, at liberaliseringen skal få et reelt og bestående gennembrud.
That is a precondition for liberalization to have a real and lasting impact.
DanishDet er på denne betingelse, at man kan begynde at tale om et socialt Europa.
This is the condition on which we may start talking about Social Europe.
DanishDet blev nævnt, at en betingelse for samarbejde er samarbejdet med Haag.
One condition for cooperation, as has been mentioned, is cooperation with The Hague.