Dansk-engelsk oversættelse af "betinget"

DA

"betinget" engelsk oversættelse

DA

betinget {adjektiv}

volume_up
betinget (også: betingelses-)
En kriminaldommer giver, hvis omstændighederne tillader det, betinget strafeftergivelse.
If circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency.
I dag ville nogle af vores kolleger gerne give Kommissionen en betinget decharge.
Some of our colleagues today wish to grant the Commission a conditional discharge.
Den skal være betinget, indtil vi får svar på alle de spørgsmål, der her er rejst.
It has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.

Eksempelsætninger "betinget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI dag ville nogle af vores kolleger gerne give Kommissionen en betinget decharge.
Some of our colleagues today wish to grant the Commission a conditional discharge.
DanishDen skal være betinget, indtil vi får svar på alle de spørgsmål, der her er rejst.
It has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
DanishDet kunne også inkludere tidlig eller betinget løsladelse og integration af fanger.
It could also include early or conditional releases and integration of prisoners.
DanishI henhold til den nye forordning kan bistanden gøres betinget af politiske krav.
The new regulation means that political conditions may be attached to aid.
DanishDisse bevillinger vil naturligvis være betinget af en reel fremgang i projekterne.
Obviously, these allocations will depend on the actual progress made with the projects.
DanishJeg vil dog sige til ham, at det nye hjælpeprogram faktisk er betinget.
I will say however to him that the new aid programme, in fact, is conditional.
DanishDet er også kulturelt betinget, hvordan vi tackler ældre menneskers behov og angst.
The way in which we respond to older people ’ s needs and fears is also a cultural issue.
DanishMåske kunne vi jo gøre vores afstemning i min gruppe betinget af det.
Who knows, we in my group may even make our voting decision conditional on yours.
DanishOgså på verdensmarkedet faldt udbuddet af korn, til dels betinget af klimatiske årsager.
On the world market too, the supply of cereals dropped, partly for climatic reasons.
DanishSå vender man sig mod et betinget mistillidsvotum eller et mistillidsvotum med udsættelse.
So we are turning to the idea of a conditional or deferred motion of censure.
DanishVi mener nemlig, at udvidelsen bør være betinget af en ægte institutionsreform.
We think that enlargement must be on condition that true institutional reform is undertaken.
DanishJeg opfordrer til, at dommen straks gøres betinget, da det er hans eneste udvej.
I call for his sentence to be suspended immediately, because that is this man's only way out.
DanishEn kriminaldommer giver, hvis omstændighederne tillader det, betinget strafeftergivelse.
If circumstances allow, a criminal court judge shows conditional leniency.
DanishVådområdernes fremtid er betinget af menneskets tilstedeværelse, mennesket, der har formet dem.
The future of the wetlands is bound up with the presence of those who made them.
DanishDet er muligt, at det er en kulturelt betinget opfattelse, men det er ikke nok for mig.
That may very well be a cultural viewpoint, but it is not enough for me.
DanishDen kan gøre ydelsen af lån betinget af, at international licitation finder sted.
The Bank may make its loans conditional on international invitations to tender being arranged.
DanishDenne bistand er naturligvis betinget af en IMF-aftale med regeringen i Makedonien.
This assistance is, of course, conditional on an IMF agreement with the Macedonian Government.
DanishRådet ønsker at understrege, at hjælpen er betinget af et udtrykkeligt politisk engagement.
The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment.
DanishPasty stillede spørgsmålet, om der kunne gives en betinget decharge.
Mr Pasty questioned whether there could be a conditional discharge.
DanishI denne situation kan vi diskutere, om arbejdsløsheden er strukturelt eller konjunkturelt betinget.
In this context, we can debate whether unemployment is structural or cyclical.