Dansk-engelsk oversættelse af "betone"

DA

"betone" engelsk oversættelse

DA

betone {verbum}

volume_up
Jeg vil gerne her betone, at den nøjagtige vurdering af faren udgør selve kernen i direktivet.
I wish to stress that the precise assessment of the risk is the very " heart ' of the directive.
Jeg vil desuden gerne betone, at Europa-Parlamentet udelukkende har en rådgivende rolle i dette spørgsmål.
I would like to stress that the European Parliament has an exclusively advisory role in all this.
I det områdepolitiske udvalg har vi villet betone tre vigtige spørgsmål ud over fleksibiliteten.
In the Committee on Regional Policy we wish to stress the importance of three issues, in addition to that of flexibility.
Jeg vil kraftigt betone, hvor vigtigt det er, at arbejdet med dette forslag skrider hurtigt fremad.
I would emphasise in no uncertain terms how important it is for the work on this proposal to proceed swiftly.
Afslutningsvis vil jeg gerne betone, at vores forslag har vundet i kvalitet takket være bidrag og støtte fra Europa-Parlamentet.
Finally, I must emphasise that our proposal is much improved thanks to Parliament's contribution and support.
Der er dog enkelte formuleringer, som vi mener går for langt med hensyn til at betone det overnationale element.
However, there are some wordings which we feel go too far in terms of emphasising the supranational element.

Eksempelsætninger "betone" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor skal vi ikke betone problemet for kraftigt kun dér, hvor det er farligt.
So we must not give too much weight to the problem, only where it is dangerous.
DanishVi vil dog gerne betone, at man burde være gået længere, sådan som vi har foreslået.
We would remind you, however, that more should have been done, as we proposed.
DanishFru formand, der er to punkter ved ændringsforslagene til den fælles holdning, jeg gerne vil betone.
I should like to highlight two points in our amendments to the common position.
DanishJeg vil gerne betone følgende: Tyrkiet er nu et ansøgerland.
I should like to make the following points: Turkey is now a candidate country.
DanishJeg vil godt betone endnu en gang, at der kan være mange divergerende opfattelser i den forbindelse.
Let me say yet again that this is a subject on which opinions can differ.
DanishJeg mener blot, at man måske burde betone beskæftigelsespolitikken mere i fremtiden.
Many thanks for your response, which I thought was sound.
DanishJeg vil gerne her betone, at den nøjagtige vurdering af faren udgør selve kernen i direktivet.
I wish to stress that the precise assessment of the risk is the very " heart ' of the directive.
DanishDet er værd at betone, at såvel Parlamentet som Kommissionen kan fremvise specifikke politikker.
It is worth stressing that both Parliament and the Commission must put forward specific policies.
DanishEU-landene skal dog også samtidig betone, at vækst og forskning giver plads til regional udvikling.
Mr Hatzidakis has agreed in his report to such a solution with regard to VAT and the Cohesion Fund.
DanishJeg vil gerne betone, at jeg med min stemme for betænkningen bl.a. støtter punkt 7.
I would like to point out that my intention in voting for the motion was, inter alia, to support point 7 of the report.
DanishJeg vil desuden gerne betone, at Europa-Parlamentet udelukkende har en rådgivende rolle i dette spørgsmål.
I would like to stress that the European Parliament has an exclusively advisory role in all this.
DanishMen, hr. formand, lad mig betone et par punkter.
However, Mr President, I should like to highlight two points here.
DanishJeg vil kraftigt betone, hvor vigtigt det er, at arbejdet med dette forslag skrider hurtigt fremad.
I would emphasise in no uncertain terms how important it is for the work on this proposal to proceed swiftly.
DanishTil sidst vil jeg gerne betone noget om den lægelige omsorg.
I should like to close with a word on medical care.
DanishEndnu en gang vil jeg gerne betone, hvor stor betydning bioenergi har som et fremtidsorienteret marked for landbruget.
Once again, let me stress the importance of bio-energy as a chance for the future of agriculture.
DanishI det områdepolitiske udvalg har vi villet betone tre vigtige spørgsmål ud over fleksibiliteten.
In the Committee on Regional Policy we wish to stress the importance of three issues, in addition to that of flexibility.
DanishDer er dog enkelte formuleringer, som vi mener går for langt med hensyn til at betone det overnationale element.
However, there are some wordings which we feel go too far in terms of emphasising the supranational element.
DanishDet, der overrasker mig i behandlingen, var den modstand, der var, mod at yderligere betone denne balance.
What surprised me in the negotiations was the resistance which there was against putting more emphasis on this balance.
DanishJeg ville gerne betone dette ekstra kraftigt.
I would like to put particular emphasis on that.
DanishVi vil betone retsstatsprincippet.
We wish to emphasize the principle of the rule of law.