Dansk-engelsk oversættelse af "betragte"

DA

"betragte" engelsk oversættelse

DA

betragte {verbum}

volume_up
betragte (også: se på)
Jeg mener, at vi skal betragte Makedonien som et potentielt medlem af Unionen.
I think that we must definitely view Macedonia as a potential member of the European Union.
Det er det samme som at betragte vedkommende som potentiel lovbryder.
That would be to view him as a potential criminal.
Man kan ikke betragte uddannelse alene ud fra et snævert hensyn til konkurrenceevnen.
Education cannot just be looked at from the limited point of view of competitiveness.
Vi må betragte vores lovgivningsarbejde som et grundlag for konsekvensvurderinger.
We must consider our legislative work a basis for impact assessments.
Jeg tror, at forhandlerne bør betragte denne indrømmelse som en advarsel.
I think that the negotiators should consider this admission as a warning.
Vi må hovedsagelig betragte dette som overgangsarbejde.
We have to consider this essentially a transitional piece of work.
Europa bør betragte den som en ny udfordring og som en udviklingsmulighed.
Europe should regard it as a new challenge and as a development opportunity.
Og i EU har vi en tendens til at betragte det polske landrug som ineffektivt.
And yet we in the EU tend to regard Poland as having inefficient agriculture.
Derfor gør Kommissionen fejl i at betragte dagens afstemning som en frifindelse.
That is why the Commission would be wrong to regard today's vote as giving it free rein.
At betragte disse problemer passivt fører til meningsløs resignation.
If we simply stand by and watch these problems we shall be guilty of ineffective resignation.
Vi i dette Parlament vil betragte formandskabet på nært hold for at sikre, at det har sine meningers mod.
We in this House will watch the presidency closely to ensure that it has the courage of its convictions.
Desværre nøjes Europas demokratier i reglen med stiltiende at betragte udviklingen.
Unfortunately, most of Europe's democracies are watching in silence as this situation unfolds.
betragte (også: se på)
Kun på denne måde vil borgerne for alvor betragte Europa som deres fælles hus.
Only then will the citizens begin to look upon Europe as their common home.
Derfor er det nødvendigt at betragte de harmoniserede skatter ganske intensivt.
That is why we need to take a very close look at the harmonized taxes.
Men vi skal ikke betragte konkurrencepolitikken isoleret.
But we should not look at competition policy in isolation.
betragte (også: se, skue)
Men da Moses så det undrede han sig over Synet og da han gik hen for at betragte det lød Herrens Røst til ham:
When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the LORD came unto him,

Eksempelsætninger "betragte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det første er mulighederne for at betragte en lufthavn som bylufthavn udvidet.
First of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
DanishMen på tærsklen til det 21. århundrede er det godt at betragte os selv i et spejl.
But on the eve of the 21st century it is wise to pause for a moment and reflect.
DanishVi skal vogte os for at betragte WTO som et universalmiddel mod vores problemer.
Let us beware, therefore, of regarding the WTO as a panacea for our problems.
DanishDen gør ret i at betragte energidimensionen og ikke kun sikkerhedsaspekterne.
It is right in considering the energy dimension and not only the safety aspects.
DanishDer var kun én kvinde, som nærmest må være at betragte som et kvindeligt gidsel.
There was only one woman, who might almost be regarded as a female hostage.
DanishMed hensyn til lobbyen tror jeg ikke, at vi må betragte os selv som de reneste.
On the question of lobbies, I do not think we can claim to be whiter than white here.
DanishDet kan man selv med den allerbedste vilje ikke betragte som en godkendelsesprocedure.
With the best will in the world this cannot be described as an assent procedure.
DanishOg i EU har vi en tendens til at betragte det polske landrug som ineffektivt.
And yet we in the EU tend to regard Poland as having inefficient agriculture.
DanishKun på denne måde vil borgerne for alvor betragte Europa som deres fælles hus.
Only then will the citizens begin to look upon Europe as their common home.
DanishVælger De mig i dag, vil jeg betragte det som kulminationen på min politiske karriere.
If you elect me today I would see this as the pinnacle of my political career.
DanishDerfor gør Kommissionen fejl i at betragte dagens afstemning som en frifindelse.
That is why the Commission would be wrong to regard today's vote as giving it free rein.
DanishI stedet bør vi betragte emnet med åbenhed og ud fra et bredere perspektiv.
What we need to do instead is to view the issue openly and from a wider perspective.
DanishDerfor må jeg betragte dette dokument som ufuldstændigt og utilstrækkeligt.
I must, therefore, consider this document to be incomplete and insufficient.
DanishDet kan man muligvis betragte som et mindre problem, som vi ikke bør hidse os op over.
One might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
DanishMan kan ikke betragte uddannelse alene ud fra et snævert hensyn til konkurrenceevnen.
Education cannot just be looked at from the limited point of view of competitiveness.
DanishEuropa bør betragte den som en ny udfordring og som en udviklingsmulighed.
Europe should regard it as a new challenge and as a development opportunity.
DanishDer er derfor endnu større grund til at betragte disse afsløringer som en udfordring.
Thus, there is all the more reason for us to regard these revelations as a challenge.
DanishMen vi må dog betragte forholdene, som de er, og ikke som vi gerne så dem.
However, we must face up to things as they are, and not as we should like them to be.
DanishVi må holde op med at betragte økonomisk aktivitet og miljø som modsætninger.
Let us stop treating economic activity and the environment as if they were incompatible.
DanishDerfor er det nødvendigt at betragte de harmoniserede skatter ganske intensivt.
That is why we need to take a very close look at the harmonized taxes.