Dansk-engelsk oversættelse af "betragter"

DA

"betragter" engelsk oversættelse

DA

betragter {en}

volume_up
betragter (også: iagttager, observatør)
Jeg betragter det som et gode at kunne være til stede ved denne historiske begivenhed som observatør fra Europa-Parlamentet.
It felt like a privilege to be present at this historic event as an observer from the European Parliament.
For den, der betragter situation dér objektivt, er der slet ingen tvivl om, at der er gjort gevaldige fremskridt i Iran under præsident Khatami.
No objective observer of the situation there can be in any doubt of the enormous progress that has been made in Iran under President Khatami.

Eksempelsætninger "betragter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfterforskningsinstansernes mangelfulde funktion betragter jeg som hovedårsagen.
I think the main cause is the inadequate performance of the investigation bodies.
DanishDer er sket begivenheder, som jeg personligt ikke betragter på samme måde som hr.
Events have occurred that I, for example, do not see in the same way as Mr Wurtz.
DanishVi skriver bæredygtighed med stort og betragter det ikke som et nødvendigt onde.
Sustainability will be written large for us and not seen as a necessary evil.
DanishMen det fungerer kun, hvis alle institutioner betragter denne model som bindende.
That only works, however, if all the institutions consider the model binding.
DanishDen, der udefra betragter vores bestræbelser, kan ikke være særligt begejstret.
Anyone watching our efforts from the outside would hardly be impressed by all this.
DanishMange betragter medfinansiering som renationalisering af den fælles landbrugspolitik.
Many see cofinancing as the renationalisation of the common agricultural policy.
DanishJeg er ikke i tvivl om, at de, der har talt her, betragter det som en alvorlig sag.
I have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.
DanishDerfor betragter vi også de programmer, der foreslåes i bilaget, som mindstekrav.
Therefore, we also see the programmes proposed in the Annex as minimum requirements.
DanishDet er rigtigt, at vores borgere betragter udvidelsesprojektet med skepsis.
It is true that our citizens are looking sceptically at the enlargement project.
DanishDet betragter jeg som en uforholdsmæssig kraftig foranstaltning i forhold til målet.
I consider that to be a disproportionate action for what we are trying to achieve.
DanishVi betragter det desuden som en anledning til at opnå en historisk aftale om Cypern.
We, too, see this as the moment to achieve an historic settlement with Cyprus.
DanishSerbien betragter med god grund Kosovo som selve hjertet i dets nationale historie.
Serbia rightly considers Kosovo as being at the very heart of its national history.
DanishMen når De nu betragter aftalen, er der ikke noget af alt det, der er opfyldt.
But when you look at this agreement, you find that it contains none of that.
DanishKommissionen betragter denne debat som en vigtig opbakning til dens initiativer.
The Commission sees this debate as important support for its initiatives.
DanishDet er klart, at vi alle betragter valget som værende grundlæggende fejlbehæftet.
It is clear that we all consider the elections to be fundamentally flawed.
DanishBetragter Lillierne på Marken hvorledes de vokse; de arbejde ikke og spinde ikke;.
Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:.
DanishHr. formand, livslang uddannelse er noget, som vi alle betragter med største velvilje.
Lifelong learning is something we all look upon with the greatest benevolence.
DanishJeg betragter dette program lidt ligesom en vejledning til Lissabon-strategien.
I regard this Programme as something like a guide to the Lisbon Strategy.
DanishNår vi betragter situationen i dag, ser vi store forskelle på teori og praksis.
When we consider the situation today, we see big differences in theory and in practice.
DanishMiddelhavet er dagligt målet for havsvin, som betragter det som en skraldespand!
Every day, the Mediterranean is the target of maritime hooligans who see it as a dustbin.