Dansk-engelsk oversættelse af "betro"

DA

"betro" engelsk oversættelse

DA

betro {verbum}

volume_up
Would you entrust your health to such practitioners?
Parlamentet latterliggør sig selv håbløst ved at betro denne betænkning til en kommunist.
This Parliament is making a hopeless fool of itself by entrusting this report to a Communist.
Parlamentet har svækket sig selv ved at betro sin kontrolopgave til en vismandsgruppe.
Parliament has weakened itself by entrusting its task of monitoring the Commission to a committee of experts.
Would you entrust your health to such practitioners?
Domstolen kan til enhver tid efter eget valg betro enkeltpersoner, grupper, bureauer, kommissioner eller organer den opgave at foretage en sagkyndig undersøgelse.
The Court of Justice may at any time entrust any individual, body, authority, committee or other organisation it chooses with the task of giving an expert opinion.
Medlemsstaternes frihed til at definere de opgaver, de agter at betro til offentlige tjenester i overensstemmelse med befolkningens ønsker, i høj grad bliver undermineret i dette tilfælde.
The freedom of Member States to define the duties they intend to entrust to public service, in accordance with the will of their people, is being seriously undermined in this instance.

Eksempelsætninger "betro" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan må betro de nationale myndigheder at kontrollere jordbrugene og deres produktion.
The national authorities must dare to monitor farms and their production.
DanishJeg skal betro Dem den anden grund: Jeg påtænker også at besøge Europarådet.
I will confess to you the other reason: I also intend to pay a visit to the Council of Europe.
DanishParlamentet latterliggør sig selv håbløst ved at betro denne betænkning til en kommunist.
This Parliament is making a hopeless fool of itself by entrusting this report to a Communist.
DanishNewton Dunn, jeg skal betro Dem, at den idé ikke er noget nyt.
Mr Newton Dunn, I am afraid to say that this is not an original idea.
DanishOg jeg vil blot betro jer, hvad der efter min opfattelse er hemmeligheden ved at opnå indflydelse i Europa.
And I would simply like to give you what I feel is the secret of influence in Europe.
DanishParlamentet har svækket sig selv ved at betro sin kontrolopgave til en vismandsgruppe.
Parliament has weakened itself by entrusting its task of monitoring the Commission to a committee of experts.
DanishDet er ikke nok at have en repræsentant på højt niveau, man må betro ham eller hende de nødvendige virkemidler.
High level representation alone is not enough; adequate tools for action are needed.
DanishJeg kan også godt lide parmesanost, kan jeg ved denne lejlighed betro Dem, og dertil drikker jeg vin fra Württemberg.
I am a lover of Parmesan cheese, I must confess, and drink Württemberg wine with it.
DanishDersom I da ikke have været tro i den uretfærdige Mammon hvem vil da betro eder den sande?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
DanishDet er derfor muligt at betro agenturerne bestemte opgaver, som Kommissionen ikke længere kan klare.
This means that the agencies can take on certain tasks that the Commission is no longer able deal with.
DanishVille De betro Deres helbred til sådanne folk?
Would you entrust your health to such practitioners?
DanishMen vi ville ikke være i stand til at betro dette til hverken de europæiske institutioner eller de nationale stater.
In addition, we are being called on to support an absurd control system in which the controller and the controlled are one and the same.
DanishVi kan derfor ikke henholde os til et organ, der fungerer på den måde, og betro det at forvalte store dele af vor suverænitet.
We cannot, then, rely upon a body that functions in that way or delegate to it the exercise of whole areas of our own sovereignty.
Danishog hvad du har hørt af mig for mange Vidner betro det til trofaste Mennesker som kunne være dygtige også til at lære andre.
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
DanishHvis denne regering ikke kan få fonde på 1, 6 mia£ til at fungere, hvorfor skulle man så betro den offentlige midler på 300 mia£ i de britiske fonde.
If this government cannot make funds of£1.6 billion work, why should they be trusted with public spending of£300 billion in the UK funds.
DanishDet vedkommer ikke mig til næste år, for efter at have udarbejdet denne beslutning tre år i træk, vil jeg herefter betro dette hverv til en kollega.
I shall not be involved next year, because after preparing this resolution for three consecutive years I am now passing it on to a colleague.
DanishSå sagde Ruben til sin Fader: "Du må tage mine to Sønners Liv hvis jeg ikke bringer ham til dig; betro ham til mig og jeg skal bringe ham tilbage til dig!
And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again!
DanishOg tillad mig så, hr. formand for Rådet, nu hvor De skal til at tage hul på denne vigtige debat i Feira, at betro Dem, hvor bekymrede vi er for arbejdet med at udarbejde chartret.
Mr President-in-Office, as you engage in this important debate in Feira, let me tell you how concerned we are about the drafting of the Charter.
DanishDomstolen kan til enhver tid efter eget valg betro enkeltpersoner, grupper, bureauer, kommissioner eller organer den opgave at foretage en sagkyndig undersøgelse.
The Court of Justice may at any time entrust any individual, body, authority, committee or other organisation it chooses with the task of giving an expert opinion.