Dansk-engelsk oversættelse af "betroet"

DA

"betroet" engelsk oversættelse

DA

betroet {adjektiv}

volume_up
betroet (også: tillids-)

Eksempelsætninger "betroet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishefter den salige Guds Herligheds Evangelium som er blevet mig betroet.
According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
DanishJeg er blevet betroet hvervet som ordfører, når det gælder Estland.
I have been entrusted with the task of acting as rapporteur where Estonia is concerned.
DanishBagtaleren røber hvad ham er betroet den pålidelige skjuler Sagen.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
DanishKommissionen tager under udøvelsen af de hverv, der er betroet den i medfør af denne artikel, hensyn til:
In carrying out the tasks entrusted to it under this Article the Commission shall be guided by:
DanishNogle af dem, der har fået betroet det hverv at være værger for vore børn, har skammeligt misbrugt denne tillid.
Some who were entrusted to be guardians of our children have shamefully betrayed that trust.
DanishBagtaleren røber hvad ham er betroet hav ej med en åbenmundet at gøre!
He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips!
DanishJeg beundrer den måde, de udførte den opgave, de var betroet.
I admire the way in which they fulfilled their duties.
DanishOg under hans ledelse har man betroet mig ansvaret for områdets tematiske og horisontale aspekter.
And I have been entrusted under his authority with responsibility for the thematic and horizontal aspects of that.
DanishTak, fordi I har betroet mig denne store ære i dag.
Thank you for bestowing on me today the honour to do so.
DanishDet danske formandskab vil gøre sit yderste for at løfte denne og de øvrige opgaver, vi har fået betroet.
The Danish Presidency will do its utmost to honour this and the other tasks with which we have been entrusted.
DanishGør jeg nemlig dette af fri Villie så får jeg Løn; men har jeg imod min Villie fået en Husholdning betroet
For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.
DanishEnhver hvem meget er givet af ham skal man kræve meget; og hvem meget er betroet af ham skal man forlange mere.
For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.
DanishMen tværtimod da de så at jeg har fået Evangeliet til de uomskårne betroet ligesom Peter til de omskårne
But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter;
DanishVi skal anvende de midler, vi har fået betroet, mere effektivt og sparsommeligt, hvis vi vil være med til at finansiere udvidelsen.
We must use the funds entrusted to us more efficiently and more carefully, if we also wish to co-finance enlargement.
DanishLad mig for syvende og sidste gang gentage, at Kommissionen har fået betroet det hverv at virke som traktatens vogter.
Once again and for the last time, I will say that the Commission has been entrusted with the duty to act as guardian of the Treaty.
Danishmen i sin Tid har han åbenbaret sit Ord ved den Prædiken som er bleven mig betroet efter Guds vor Frelsers Befaling:
But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;
DanishDerfor har vi betroet de ansvarlige myndigheder i regionerne den opgave at indsende regionale programmer for nyskabende aktioner.
That is why we have instructed the competent authorities in the regions to submit regional programmes of innovative measures.
DanishVi ønsker, at fællesskabsmidlerne bliver brugt på en gennemskuelig måde, og at de bliver betroet til FN ' s agenturer i Irak.
We should like the Community’ s money to be spent transparently by entrusting it to the United Nations agencies operating in Iraq.
DanishFru Beazley, som De ved, er disse immunitetsspørgsmål altid meget ømtålelige, og vi har betroet opgaven til vores kollega hr.
Mr Beazley, questions of immunity are always very delicate, as you know, and Mr Duff has been appointed to draft a report on the issue.
DanishGennemførelsen er blevet betroet en investeringsekspertgruppe, der lige som planen selv vil blive lanceret ved ASEM II i april.
Implementation has been entrusted to an investments experts ' group which will be launched, like the plan itself, at ASEM II in April.