Dansk-engelsk oversættelse af "betyde"

DA

"betyde" engelsk oversættelse

DA

betyde [betyder|betød] {verbum}

volume_up
Hr. formand, regionalisering kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker.
Mr President, regionalisation can mean different things to different people.
En større straf vil også betyde, at der vil være færre udbydere på dette marked.
A heavier penalty will also mean that there will be fewer suppliers in this market.
Det ville betyde en uforholdsmæssig opsvulmen af tjenestemandsapparatet.
That would mean an immense extension of the apparatus of officialdom.
Den vil ikke kun betyde good governance, men i så fald også indeholde et europæisk governance-system på flere niveauer.
It will not just imply good governance but also a European multi-level system of governance.
Et forbud ville nemlig betyde destruktion af mange anvendelige fødevarer, selv om der ikke eller næppe er tale om en nedsættelse af risikoen.
After all, a ban would imply the destruction of large quantities of usable food, whilst the chances of lowering the risk are hardly an issue, if at all.
Allerede dengang mente nogle jurister, at det også måtte betyde frihed til at fiske, hvilket også kunne få til følge, at ressourcerne slap op.
Even then, some jurists added that this also implied the freedom to fish, which could also lead to the depletion of stocks.
Det ville rent faktisk betyde en yderligere belastning af de begrænsede personaleressourcer.
That would in fact entail a further burden on the limited human resources.
Det vil betyde øgede omkostninger for søfarten, men det ændrer ikke på mit standpunkt - jeg støtter direktivet.
Although this will entail higher costs for maritime transport, I still support the proposal.
Det vil betyde en centralisering af arbejdsmarkedspolitikken på lang sigt og en tilpasning til en ensidig økonomisk politik.
That would entail the centralisation of labour market policy in the long run and a shift towards unilateral economic policy.
betyde (også: indebære)
Kun det ville betyde tilbage til start og nye chancer for et forbedret direktiv.
That alone would signify 'back to square one ' and, for us, new opportunities of obtaining an improved directive.
Når tiden er inde, vil dette symbol - hvis jeg må have lov til at vise Parlamentets medlemmer det - betyde, at der er en eksplosiv atmosfære.
In due course this sign - if I may show it to colleagues in the Chamber - will signify the presence of explosive atmospheres.
En forkastelse af dem vil logisk betyde en forlængelse af den nuværende uhumane fældefangst.
Their rejection logically signifies the continuation of the present pain-inflicting system of trapping animals.
Kun det ville betyde tilbage til start og nye chancer for et forbedret direktiv.
That alone would signify 'back to square one ' and, for us, new opportunities of obtaining an improved directive.
En forkastelse af dem vil logisk betyde en forlængelse af den nuværende uhumane fældefangst.
Their rejection logically signifies the continuation of the present pain-inflicting system of trapping animals.
Når tiden er inde, vil dette symbol - hvis jeg må have lov til at vise Parlamentets medlemmer det - betyde, at der er en eksplosiv atmosfære.
In due course this sign - if I may show it to colleagues in the Chamber - will signify the presence of explosive atmospheres.

Eksempelsætninger "betyde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUndertiden, men ikke altid, vil det betyde at se på argumenterne fra begge sider.
Sometimes, but not always, this will mean looking at arguments from both sides.
DanishMen Mobutus fald ville i sig selv ikke betyde en løsning på den zairiske krise.
Of course, the end of Mobutu is not in itself a solution to the Zairean crisis.
DanishDet er værd at overveje, hvad det kan betyde ikke alt for langt ude i fremtiden.
What this could mean in the not too distant future is a theme worth contemplating.
DanishJeg håber, at udvidelsen vil betyde reform og forandring i Den Europæiske Union.
Enlargement is, I hope, a vehicle for reform and change in the European Union.
DanishEn større straf vil også betyde, at der vil være færre udbydere på dette marked.
A heavier penalty will also mean that there will be fewer suppliers in this market.
DanishDet vil nemlig betyde, at den nuværende tredje oliekrise bliver en permanent krise.
In other words, the third oil crisis we are experiencing now, is here to stay.
DanishDet ville også betyde, at dechargeproceduren hos Parlamentet selv skulle ændres.
This would also mean the discharge process in the Parliament itself having to change.
DanishPå samme måde behøver en side med 404 ikke betyde, at den returnerer en 404-fejl.
Similarly, just because a page says 404, doesn't mean it's returning a 404.
DanishDet vil betyde flere skrupelløse aktører og dermed flere ulykker a la Dover.
It will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.
DanishEn samordnet økonomisk politik i Unionen kan ikke betyde den samme økonomiske politik.
A coordinated economic policy in the Union cannot mean the same economic policy.
DanishI f.eks. mit hjemland vil dette betyde et skridt baglæns med hensyn til økologien.
In my own country, for example, this might mean a step backwards in ecological terms.
DanishDet ville jo betyde, at de europæiske politiske partier ville få dobbelt støtte.
That would mean that the Europarties would be getting support twice over.
DanishHr. formand, regionalisering kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker.
Mr President, regionalisation can mean different things to different people.
DanishDe har har lært os, at når de liberale siger nej, kan det betyde ja, og det er forkert.
Do not propose people who go against what your Commission has it in mind to do.
DanishDenne indordning kan naturligvis ikke betyde en underordning under FN ' s Sikkerhedsråd.
This relationship cannot, of course, mean subordination to the Security Council.
DanishJeg tror, at G 8-mødet på torsdag kan betyde et afgørende skridt fremad.
I believe that the G8 meeting on Thursday may represent a crucial step forward.
DanishDet vil betyde en stigning fra 12.000 fly til omkring 25.000 fly i 2020.
That means an increase from 12 000 aircraft to roughly 25 000 aircraft by 2020.
DanishDet ville betyde, at arbejdsløsheden faldt med næsten 1 procentpoint i 2007.
This would then reduce unemployment by almost one percentage point in 2007.
DanishVi ved efter den 11. september kun alt for godt, hvad det kunne betyde.
We know all too well since 11 September what the implications of that could be.
DanishDet vil f.eks. betyde gennemgribende ændringer af erstatningsretten i England og Wales.
It would involve substantial changes in tort law in England and Wales, for example.