Dansk-engelsk oversættelse af "betydelig"

DA

"betydelig" engelsk oversættelse

DA

betydelig {adjektiv}

volume_up
Hvad der imidlertid er en betydelig faktor, er markedsmekanismerne selv.
What is a significant factor, however, is the operation of the market itself.
Parlamentet har spillet en betydelig rolle gennem hele lovgivningsprocessen.
Throughout the legislative process, Parliament has played a significant role.
Dette er en smertelig proces og indebærer en betydelig økonomisk omstrukturering.
This is a painful process and involves significant economic restructuring.
Den har også modtaget betydelig støtte fra cigar- og cigarillosindustrien.
It has also received substantial support from the cigars and cigarillo industry.
I stedet gennemførte man meget hurtigt en ny behandling samt en betydelig ændring.
Instead there was very quick reconsideration, and a substantial change.
Hvordan vil det beskytte forhandlere, der allerede har en betydelig investering?
How is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
betydelig (også: anselig)
På den måde har man opnået betydelige stordriftsfordele.
An appreciable saving is made in this way.
The progress made thus far is appreciable.
Det er en politik, der allerede har givet resultater, og hvis man fortsætter med at følge denne politik, vil den medføre flere betydelige besparelser på Unionens budget.
This policy has already borne fruit and, if it is pursued further, will bring additional, appreciable savings for the Union's budget.

Eksempelsætninger "betydelig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSituationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
DanishHvordan vil det beskytte forhandlere, der allerede har en betydelig investering?
How is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
DanishVi har også givet meget betydelig støtte til Jordan, Libanon, Syrien og Egypten.
We have also offered very substantial support to Jordan, Lebanon, Syria and Egypt.
DanishJeg synes, at der er medtaget en betydelig del af Europa-Parlamentets forslag.
I believe that a major part of the European Parliament's proposals were included.
DanishFormålet er således at ændre ordlyden fra " for voldsom " til " betydelig ".
So, the aim is to change the wording from ‘ too brutal ’ to ‘ very significant’.
DanishDet markerer starten på en betydelig ændring i affaldshåndteringen i Europa.
It marks the beginning of a major shift in waste management practice in Europe.
DanishDer er dog efter min mening betydelig uoverensstemmelse i EU ' s handlinger.
However, there seems to me to be a major inconsistency in the action of the EU.
DanishVi foreslår et system, der medfører en betydelig forbedring af SMV ' s retssikkerhed.
We are proposing a system which considerably improves legal certainty for SMEs.
DanishDerfor mener vi, at de valgte byer bør nyde godt af en betydelig europæisk støtte.
That is why we believe the cities chosen should receive a sizeable European subsidy.
DanishDen har også modtaget betydelig støtte fra cigar- og cigarillosindustrien.
It has also received substantial support from the cigars and cigarillo industry.
DanishVisse markedssteder har betydelig større erfaring med bestemte værdipapirtyper.
Certain market places have considerably more experience of these types of securities.
DanishDet har ligeledes en betydelig symbolsk dimension og værdi som referencepunkt.
It also has a significant symbolic dimension and value as a reference point.
DanishFor at kunne gøre en betydelig forskel i regionen skal vi have befolkningens tillid.
In order to be effective in the region we need the trust of ordinary citizens.
DanishStrukturfondsinterventionerne har uden tvivl påvirket Hainaut i betydelig grad.
The structural funds measures have certainly had a major impact on Hainaut.
DanishForslaget til betænkning retter en betydelig kritik mod Eurodac, som vi er enige i.
The draft report directs substantial criticism against Eurodac with which we agree.
DanishBeskæftigelsesudvalgets betænkning betyder en betydelig udvidelse af denne ramme.
The Employment Committee's report has considerably expanded this framework.
DanishAt presse på for lukning under disse omstændigheder vækker betydelig modvilje.
To press for closure in those circumstances raises considerable resentment.
DanishParlamentet har spillet en betydelig rolle gennem hele lovgivningsprocessen.
Throughout the legislative process, Parliament has played a significant role.
DanishEuropa befinder sig foran en betydelig udfordring og er dårligt forberedt på den.
Europe is facing a considerable challenge, and is ill-prepared to meet it.
DanishDet virke, der er påbegyndt i denne forbindelse er dog af betydelig interesse.
Even so, the action undertaken in this context is of considerable interest.