Dansk-engelsk oversættelse af "betydningsfuld"

DA

"betydningsfuld" engelsk oversættelse

DA

betydningsfuld {adjektiv}

volume_up
betydningsfuld (også: meningsfuld)
Vi ønsker at være en betydningsfuld partner for Irak.
We want to be a meaningful partner for Iraq.
Jeg beder også om, at det sikres, at vi kan begynde at spille en betydningsfuld rolle i fremtiden for fiskeriet.
Please also ensure that we can start playing a meaningful role in the future of the industry.
Hvis disse råd skal spille en betydningsfuld rolle fremover, skal fiskerne involveres i alle faser i forvaltningsprocessen.
If these councils are to play a meaningful role in the future, fishermen must be involved in all phases of the management process.
Jeg vil gerne sige, at programmet Den Europæiske Kulturhovedstad er det mest betydningsfulde af de programmer, der betoner vores kontinents kulturelle enhed.
I should like to state that the European Capitals of Culture programme is the most notable of the programmes emphasising the cultural unity of our continent.
Der var medlemmer af konventet, der var imod - blandt andre nogle af vores egne betydningsfulde medlemmer - men der var et tilstrækkeligt flertal, tilstrækkelig konsensus.
There were members of the Convention that voted against - and there is one very notable opponent amongst us today - but there was a sufficient majority, a sufficient consensus.
betydningsfuld (også: indflydelsesrig)
betydningsfuld (også: afgørende, signifikant)
Vi har» iværksat«, at Rådet laver en betydningsfuld erklæring herom.
We have managed to get the Council to make a momentous declaration here.
I dag er dette mål for hele kontinentet blevet nået, hvilket gør dette til en betydningsfuld dag.
Today this objective of our entire continent has been achieved, which makes this a momentous day.
Som følge af disse betydningsfulde beslutninger bliver vores nye naboer Ukraine, Hviderusland og Moldova.
As a result of these momentous decisions, our new neighbours will be Ukraine, Belarus and Moldova.

Eksempelsætninger "betydningsfuld" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBudgetforhøjelsen i dag er i den forbindelse yderst betydningsfuld og fornuftig.
Today's increase in the budget is therefore extremely significant and logical.
DanishJeg takker fru Guy-Quint for at have husket os på, hvor betydningsfuld den er.
I should like to thank Mrs Guy-Quint for reminding the House how important it is.
DanishEfter pensioneringen skal de ældres rolle i samfundet være meget betydningsfuld.
After retirement, the role that the elderly play in society must be very important.
DanishDet er en meget betydningsfuld succes, som man slet ikke kan vurdere højt nok.
This represents a considerable success and one which should not be underestimated.
DanishHvor betydningsfuld hele branchen er, kan kort illustreres med nogle tal.
I will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
DanishFor os er også det en betydningsfuld politisk handling og ikke blot en gestus.
For us, that too is a significant act of politics and not merely a gesture.
DanishDe ville udgøre en betydningsfuld indsats for at forbedre miljøet i Østersøen.
This would be a decisive move to improve the environment in the Baltic Sea.
DanishDet er altså med sikkerhed en meget betydningsfuld udvikling, vi drøfter i dag.
What we are discussing today is undoubtedly a very important development.
DanishDen globale kamp på bioteknologiens område er imidlertid overordentlig betydningsfuld.
The global battle in the field of biotechnologies is, nevertheless, crucial.
DanishMå vi bede om, at der også fra den anden side kommer en betydningsfuld indrømmelse?
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
DanishDesuden er den betydningsfuld set fra en sikkerhedspolitisk synsvinkel.
The region is also important from the point of view of political stability.
DanishEn dommer ved Domstolen har en væsentligt højere og mere betydningsfuld position.
A judge at the Court of Justice occupies a significantly superior and more important position.
DanishDer skal også rettes en tak til ordføreren, fordi hun har ydet en så betydningsfuld indsats.
Our thanks are due to the rapporteur, whose efforts have made this possible.
DanishLige så betydningsfuld er indførelsen af grænseværdier for radioaktivitet.
The introduction of thresholds for radioactivity is no less important.
DanishDet har gjort en person betydningsfuld, som ikke fortjener at være det.
It has given stature to an individual who does not deserve that stature.
DanishHr. formand, jeg tror, vi i dag deltager i en betydningsfuld handling.
Mr President, I believe that today we are witnessing an important act.
DanishVi har» iværksat«, at Rådet laver en betydningsfuld erklæring herom.
We have managed to get the Council to make a momentous declaration here.
DanishNetop dette punkt skal spille en betydningsfuld rolle, da vi jo skal ratificere til sidst.
This is a significant point as, ultimately, we in Parliament have to ratify the decisions.
DanishKvinders ret til egen indkomst og dermed økonomisk selvbestemmelse er meget betydningsfuld.
Women's right to their own income and so to financial independence is extremely important.
DanishSåledes kan man ikke behandle et medlem af Kommissionen under en så betydningsfuld forhandling!
You cannot treat a Member of the Commission in this way with such an important debate!