Dansk-engelsk oversættelse af "bevægelser"

DA

"bevægelser" engelsk oversættelse

EN
DA

bevægelser {flertal}

volume_up
1. anatomi
bevægelser
Denne personlighed kan ikke opstå af små bevægelser.
This personality cannot result from minor moves.

Eksempelsætninger "bevægelser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det andet udsender fagforeningerne og de folkelige bevægelser de samme signaler.
Secondly, the trade unions, popular movements, etc. all say the same thing.
DanishVi mødte sidst i april repræsentanter for de fleste af disse bevægelser i Tel Aviv.
At the end of April, we met the representatives of most of these movements in Tel Aviv.
DanishMagtfulde sociale bevægelser har allerede i flere lande sat sig imod lignende tiltag.
In several countries, powerful social movements have already opposed similar attempts.
DanishOveralt forværres denne vold af opkomsten af ekstremistiske bevægelser.
Everywhere this violence is exacerbated by the spread of extremist movements.
DanishDet er umuligt for nye bevægelser og partier, og det er svært for andre.
This makes matters impossible for new movements and parties, and difficult for others.
DanishDe nationale stater støtter alle mulige bevægelser fra den tredje vej, det gør Europa også.
National states support all kinds of Third Way movements, so does Europe.
DanishJeg tror, at der på et sådant grundlag vil komme væsentlige bevægelser, netop også i Beograd.
I think that on this basis there will be considerable movement, particularly in Belgrade.
DanishDer er altså stadig positive bevægelser i fiskerisektoren.
It seems there are still positive movements in the fisheries sector after all.
DanishDenne jord er en ideel grobund for ekstremistiske bevægelser som f.eks.
This sort of soil provides an ideal breeding ground for extremist movements such as the Taliban.
DanishMen fru formand, man skal ikke tro, at man fra nu af kan stille sig tilfreds med punktvise bevægelser.
Madam President, we can no longer believe that one-off adjustments are satisfactory.
DanishDen medfører uvægerligt konflikter og stadig mere uligevægt skabt af yderliggående bevægelser.
It will inevitably lead to conflict, and even more instability caused by extremist movements.
DanishJeg vil ikke undlade at nævne, at der i 2000 er sket bevægelser med hensyn til ratifikationen.
I do not deny that in the year 2000 there was some movement in the direction of ratification.
DanishOgså i Sydkorea ser vi meget lovende bevægelser i retning af afskaffelse af dødsstraffen.
In South Korea too, we see very hopeful movements in the direction of abolishing capital punishment.
DanishFolk benytter sig mere og mere af flere identiteter for at skjule deres aktiviteter og bevægelser.
Increasingly, people use multiple identities to hide their movements.
DanishDu kan spore de besøgendes bevægelser gennem en kanal, som har samme webadresse for hvert trin.
You may wish to track visitors' progress through a funnel which has the same URL for each step.
DanishKompromissystemet vil ikke gøre det muligt at spore det enkelte fårs bevægelser.
We have already been through the pain barrier and currently have an individual identification system in place.
DanishAlle disse tilbagetrækkende bevægelser virker underligt på progressive europæere og mennesker i resten af verden.
All these retrograde steps surprise progressive Europeans and people worldwide.
DanishHvorfor støtter vi ikke demokratiske bevægelser i Iran, nøjagtigt som min kollega Cohn-Bendit sagde?
Why, just as my fellow MEP Mr Cohn-Bendit said, do we not support democratic movements in Iran?
DanishIndenrigspolitiske stridigheder og bevægelser viser det jo også tydeligt, som vi netop har kunnet opleve det.
The clashes and movements in internal politics make this clear, as we have seen recently.
DanishMen jeg ser ikke nogen bevægelser i Rådet på dette plan.
But I am not aware of anything happening at Council level here.