Dansk-engelsk oversættelse af "bevægende"

DA

"bevægende" engelsk oversættelse

DA

bevægende {adjektiv}

volume_up
bevægende (også: modtagelig)
Mange tak, hr. kommissær, for denne meget bevægende appel i den vanskelige situation.
Many thanks, Commissioner, for your very moving appeal in this difficult situation.
Det, der i sidste uge blev sagt her på et bevægende møde, gælder også den dag i dag.
What was said in our deeply moving session last week is still true today.
Fru Díaz González nævnte i en fantastisk god og bevægende tale Bibelen og Kain og Abel.
The honourable lady in an extremely good and moving speech referred to the Bible and referred to Cain and Abel.
bevægende (også: modtagelig)

Eksempelsætninger "bevægende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMange tak, hr. kommissær, for denne meget bevægende appel i den vanskelige situation.
Many thanks, Commissioner, for your very moving appeal in this difficult situation.
DanishDet, der i sidste uge blev sagt her på et bevægende møde, gælder også den dag i dag.
What was said in our deeply moving session last week is still true today.
DanishMen hvordan lyder denne historiske sandhed, der altid er bevægende, men som er forbudt at diskutere?
What is the still uncertain truth of this history, discussion of which is forbidden?
DanishEn bevægende del af ad hoc-delegationens besøg i Sarajevo var inspektionen af minefelter.
You might expect a conciliatory contribution from the religious communities in Bosnia and Herzegovina.
DanishMine damer og herrer, til sidst vil jeg minde om det seneste bevægende øjeblik, som vi har haft sammen.
As I conclude, I would like to take you back to the last emotive moment we shared together.
DanishFru Díaz González nævnte i en fantastisk god og bevægende tale Bibelen og Kain og Abel.
The honourable lady in an extremely good and moving speech referred to the Bible and referred to Cain and Abel.
DanishHr. formand, det har været en stilfærdig, men bevægende debat.
Mr President, it has been a quiet but stirring debate.
DanishJeg tilslutter mig de ord, som mange kolleger har givet udtryk for, især Michael Cashmans meget bevægende ord.
I agree with the words of many fellow Members, in particular the very moving words of Michael Cashman.
DanishHr. formand, der er mange tragedier i denne verden, men der er ingen så bevægende som dem, der berører børn.
Mr President, many tragedies there are in the world but none more moving than those that affect children.
DanishHr. formand, for vor gruppe er valget af Dem som formand for Europa-Parlamentet et meget bevægende øjeblik.
Mr President, your election as President of the European Parliament is a cause of great delight to our Group.
DanishDe kontaktede udvalget med bevægende historier, STOA gennemførte undersøgelser, og denne betænkning afspejler resultaterne heraf.
They spoke movingly to the Committee, research was commissioned via STOA, and this report reflects the outcome.
DanishHer i Parlamentet er det nu første gang, at vi konkret kan se det nye Europa, hvilket både er bevægende og betydningsfuldt.
For the first time, one can reach out in this House and touch the new Europe, and this is an exciting and significant event.
Danish60 år senere mindes vi disse tvungne udvisninger i bevægende mindehøjtideligheder forskellige steder.
Sixty years later, we are now remembering these forced expatriations in soul-stirring and touching commemorative events held in various locations.
DanishKofi Annan, fordi De gør mere for de vigtigste sager i verden end os, og tak for Deres bevægende tale.
Thank you, Mr Kofi Annan, for doing more than ourselves to engage with the most important matters in the world, and thank you for your moving speech.
DanishPræsident Mandela besøgte for nylig London, og det var et af de mest bevægende statsbesøg i Det forenede Kongerige i mange år.
President Mandela recently visited London, and it was one of the most moving state visits the United Kingdom has seen for decades.
DanishBegge var bevægende oplevelser.
DanishVi er nu ved afslutningen på en bevægende og stormfuld proces, hvor Kommissionen har plettet sit image og mistet sin troværdighed.
We are now at the end of a very eventful and stormy period during which the Commission tarnished its image and lost its credibility.
DanishSom John Hume sagde i går i sin bevægende redegørelse til Parlamentet, er Europa det bedste eksempel på konfliktløsning i verden.
As John Hume said yesterday in his moving statement to this House, Europe is the greatest model of conflict resolution this world has ever seen.
DanishHr. formand, jeg må sige, at det var et bevægende øjeblik, da forsamlingen i Bruxelles i går kunne vedtage forslaget til chartret.
Mr President, I have to say that it was certainly a moving moment yesterday when the Convention was able to adopt the draft Charter in Brussels.
DanishFru formand, jeg vil gerne begynde med ligesom premierministeren at tilslutte mig Deres bevægende mindeord til formand Pflimlin.
Madam President, I should like to begin by associating myself, as the Prime Minister has just done, with your moving tribute to President Pflimlin.