Dansk-engelsk oversættelse af "bevare"

DA

"bevare" engelsk oversættelse

DA

bevare [bevarer|bevarede] {verbum}

volume_up
De får således endnu nemmere ved at bevare magten, fordi de har penge.
It will then be even easier for them to hold on to power because they will have money.
Parliament must hold on to its supremacy in this respect.
På den måde vil vi efter min opfattelse kunne bevare velfærden.
I think that that is how we can hold onto our prosperity.
Som parlamentsmedlemmer ønsker vi at bevare og beskytte erhvervsfiskeriet.
As Parliamentarians we want to conserve and protect commercial fishing.
Det er ligeledes vigtigt at bevare og beskytte disse værdifulde ressourcer for både frø og dyr.
It is also necessary to conserve and protect these valuable resources of both seeds and animals.
De sociale og økonomiske fordele fra denne brug giver folk incitament til at bevare dem.
The social and economic benefits derived from such use provide incentives for people to conserve them.
bevare (også: holde)

Eksempelsætninger "bevare" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er ganske rede til at lade hvert land bevare det system, det nu foretrækker.
I am perfectly prepared for each country to continue with the system it prefers.
DanishVed at slutte sig sammen besluttede vores lande at bevare og fremme disse værdier.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
DanishVi vil bevare denne opfattelse af landbrugets to aspekter i vores diskussioner.
We will pursue this concept of the two aspects of agriculture in our discussions.
DanishDet er stemmen fra dem, der giver liv, og som forpligter sig til at bevare det.
It is the voice of those who give life and who are committed to preserving it.
DanishDen eneste måde at bevare lidt velstand i Storbritannien på er at gå ud af EU.
In the UK Independence Party we have recognised that this will not be possible.
DanishJeg mener, at det er yderst vigtigt at bevare udtrykket» ordre public« i teksten.
I believe it is extremely important to keep the words 'ordre public ' in the text.
DanishSåledes kan man bevare historisk værdifulde køretøjer til de kommende generationer.
In this way vehicles of historic value can be preserved for future generations.
DanishVi er alle enige i, at det er vigtigt at bevare en rolle for de nationale kontorer.
We are all agreed about the importance of preserving a role for national offices.
DanishVi bliver simpelthen nødt til at bevare en vis kontrol med skatteydernes penge.
We merely need to retain a certain degree of control over taxpayers ' money.
DanishInvestering i forskning skal bevare eller genvinde en høj moralsk værdi i Europa.
Investment in research must retain or regain a high, even moral, standing in Europe.
DanishParlamentet stemte for nylig for at bevare og øge finansieringen af Save-programmet.
Parliament recently voted to maintain and increase funding for the SAVE programme.
DanishFor det andet vil vi bevare den forbedrede balance mellem udbud og efterspørgsel.
Second, we want to maintain the improved balance between supply and demand.
DanishDen Europæiske Union er ansvarlig for at bevare den menneskelige sundhed og miljøet.
The European Union is responsible for conserving human health and the environment.
DanishPå baggrund af vores erfaringer ønsker vi at bevare så stor fleksibilitet som muligt.
We want, in the light of experience, to retain as much flexibility as possible.
DanishNej, vi må bevare og udvikle det mellemstatslige samarbejde inden for søjle 3.
No, let us keep and develop the interstate cooperation in the Third Pillar.
DanishAt bevare og udbrede de europæiske folks kultur er den vigtigste fælles opgave.
Preserving and spreading the culture of the European peoples is a main common priority.
DanishDe demokratiske strukturer findes, og der skal gøres alt for at bevare dem.
The structures for democracy do exist and every effort must be made to uphold them.
DanishDer er alvorlige problemer, i særdeleshed med at bevare ytringsfriheden.
There are serious problems, in particular with preserving freedom of expression.
DanishDet britiske formandskab ønsker i særdeleshed at bevare handlekraften på dette område.
The UK presidency, in particular, wants to maintain the momentum in this area.
DanishJeg har ikke citeret den nøjagtige engelske version for at bevare den elegante tone.
I have not quoted the exact English version so as to preserve some elegance.