Dansk-engelsk oversættelse af "bevarelse"

DA

"bevarelse" engelsk oversættelse

DA

bevarelse {en}

volume_up
Marokkos grunde har ikke noget med bevarelse af ressourcerne at gøre.
Morocco's reasons cannot be found in preservation of resources.
Om: Bevarelse af den historiske bro ved Monemvasia
Subject: Preservation of the historic bridge to Monemvassia
Bevarelse af vilde dyr og planter har haft EU ' s og særlig Europa-Parlamentets opmærksomhed.
Wildlife preservation has been attracting the attention of the EU and, more specifically, Parliament.

Eksempelsætninger "bevarelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kan godkende ændringsforslag 7 om strengere krav til bevarelse af luftkvaliteten.
We can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
DanishVi må undgå enhver holdning i retning af blot og bar bevarelse af det eksisterende.
We must avoid giving the impression that we merely want to keep things as they are.
DanishLandbrugerne modtager ingen økonomisk støtte til bevarelse og udformning af landzonerne.
Farmers receive no financial reward for maintaining and shaping the countryside.
DanishVi støtter NAFOinitiativet til bevarelse af den nuværende indsigelsesordning.
We support the NAFO initiative to maintain the current objection mechanism.
DanishDet tredje punkt drejer sig om bæredygtig forvaltning og bevarelse af naturressourcerne.
The third is the sustainable management and conservation of natural resources.
DanishOm: EU-finansiering til bevarelse af den afrikanske elefant efter CITES COP 10
Subject: EU funding for the conservation of the African elephant after the Cites Cop 10.
DanishHr. formand, for jernbanerne kan bevarelse af status quo slet ikke komme på tale.
Mr President, for the railways the status quo is really not an option.
DanishI Frankrig oprettede man for 25 år siden et organ til bevarelse af kystområderne.
In France, a coastline conservation authority was set up 25 years ago.
Danishbevarelse af havets biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik
the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy;
DanishNetop retsstatens bevarelse af demokratiet er utvivlsomt vores bedste garanti.
Maintaining democracy through the Rule of Law is precisely, of course, our best guarantee.
Danish- bevarelse af regionale katastrofers støtteberettigelse under Solidaritetsfonden og
Some of the proposals that we tabled were unfortunately rejected, which were as follows:
Danishbevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning
conservation and safeguarding of cultural heritage of European significance;
DanishBevarelse er uforenelig med økonomisk effektivitet og det frie markeds virke.
Conservation is incompatible with economic efficiency and the operation of the free market.
DanishKun en forvaltningsordning baseret på regionalt samarbejde kan sikre en ordentlig bevarelse.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
Danishlandbrug og fiskeri, undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer
agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
DanishHvad vil man opnå med en sådan maksimalistisk ordning til bevarelse af biodiversiteten?
Are we moving towards a situation where the entire territory will be divided into zones?
DanishDet er en vigtig betænkning om et vigtigt område for bevarelse af fiskeressourcerne.
This is an important report on an important area for the conservation of fishery resources.
DanishDet tredje tema, der løber gennem betænkningerne, er behovet for bevarelse af bestandene.
The third theme which runs through the reports is the need for conservation of stocks.
DanishDerefter fremkommer den med anbefalinger til bevarelse af fiskebestandene.
The body then makes recommendations with a view to maintaining stocks.
DanishDerfor må bevarelse af arbejdspladser og skabelse af nye arbejdspladser prioriteres højest.
That is why foremost priority must be attached to the creation of new jobs.